facebook

מכרז מס' 12/15 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעדה בירושלים

מאפיינים :

מספר המכרז:
12/15
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
06/08/2015 12:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
מינהל

תיאור

מכרז  מס' 12/15 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעדה לעובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים

 

 1. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מעוניין לרכוש עבור עובדיו בלשכת ירושלים, שתמוקם בבניין החדש של המשרד ברח' מבקר המדינה 2 בקריית הלאום, שירותי הסעדה במסעדות לארוחת צהריים. השירותים אמורים להינתן עם המעבר לבניין החדש באוקטובר 2015 או בסמוך לכך.

 2. תנאי ההזמנה המלאים והמחייבים הם אלה הכלולים בנוסח המלא.

 3. תנאי ההתקשרות על פי הזמנה זו מעוגנים בנספח א לנוסח המלא.

 4. מציע יתחייב לספק ארוחת צהריים בסיסית בהרכב המפורט בנוסח המלא תמורת מחיר של 34 ₪ כולל מע"מ, שישולם אחת לחודש בידי המשרד (הסכום האמור כולל השתתפות של העובד המנוכה מתלוש השכר). עובד רשאי לשדרג את הארוחה בתוספת תשלום שישלם למסעדה מכספו במועד הארוחה. שעות ההסעדה: 11.30 עד 17:00.

 5. תנאי סף להשתתפות במכרז:

  א. על מסעדת המציע להיות ממוקמת במרחק הליכה (לא בקו אווירי) שאינו עולה על 500 מ' מהבניין החדש של המשרד (סמוך למתחם הסינמה סיטי).

  ב. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בתחום ההסעדה.

  ג. על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

  ד. על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף בנספח ב לנוסח המלא.

  ה. על המציע לצרף להצעתו העתק רישיון עסק כנדרש על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. 

  ו. על המציע לצרף להצעתו תפריטים של ארוחת צהריים בסיסית בהרכב המפורט בנוסח המלא ולהתחייב לספק ארוחה כאמור בתעריף ההסעדה הנקוב בסעיף 4 לעיל. נוסף על כך על המציע לציין חלופות לשדרוג ארוחת הצהריים הבסיסית תמורת תוספת תשלום שישלם לו העובד במישרין, ולנקוב בתוספת התשלום שתידרש עבור כל חלופה.

  ז. כל מציע שמקיים את כל תנאי הסף ומילא אחר כל הנדרש במכרז זה יבחר כנותן שירותי הסעדה למשרד.

 6. זכויות המשרד

  א. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחון ולשנות בכל עת את דרכי ההתקשרות, ולמשל לרכוש שירותי הסעדה באמצעות חברות המתקשרות עם מסעדות ומציעות את שירותיהן.

  ב. המשרד רשאי להוסיף להסדר ההסעדה בכל עת מסעדות העומדות בתנאים האמורים.

  ג. המשרד אינו מחויב להתקשר עם ספק בהיקף כלשהוא.

 7. הגשת ההצעות

  על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים הנדרשים בנוסח המלא במעטפה סגורה שעליה רשום "מכרז מס' 12/15 למתן שירותי הסעדה לעובדי לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים". יש לשלשל מעטפה זו לתיבת המכרזים של משרד מבקר המדינה הנמצאת ברחוב בית הדפוס 12 בירושלים, בקומת הכניסה סמוך לעמדת המאבטחים.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 6.8.15 בשעה 12:00.