לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
אמצעי לחימה; רכש; תעשיות ביטחוניות; עבודת מטה

רקע

​מערך התותחים הוא חלק עיקרי מסדר כוחות הארטילריה בצה”ל, ותפקידו המרכזי הוא לסייע לכוחות המתמרנים. בשנת 2009 החלה מערכת הביטחון (מעהב”ט) בעבודת מטה שנמשכה קרוב לעשור לבחינת הצטיידות במערך של תותחים חדשים במקום המערך הקיים (הפרויקט). עבודת המטה העלתה כי קיימות כמה חלופות, ובהן הצטיידות במערכת תותח AGM מתוצרת גרמניה והצטיידות במערכת תותח מתוצרת חברת אלביט מערכות בע”מ (אלביט). בשנת 2017 אישרו הרמטכ”ל ושר הביטחון את הפרויקט, ובמרץ 2018 אישרה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) הצטיידות בתותחים מתוצרת אלביט.

נתוני מפתח

 • כמה מיליארדי ש”ח

  עלות התותחים החדשים שנרכשו, כפי שאושרה בקבינט המדיני-ביטחוני

 • 2% - 2.5%

  שיעור החיסכון השנתי הצפוי בכל הנוגע להפעלת מערך התותחים החדשים ולתחזוקתו, מעלות התותחים החדשים, על פי נתוני צה”ל

 • 28%

  שיעור עלות שימור מערך התותחים הקיימים במשך 13 שנים מעלות התותחים החדשים, על פי נתוני צה”ל, לו צה”ל לא היה מצטייד בהם.

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד דצמבר 2018 בדק משרד מבקר המדינה בין היתר את הנושאים האלה: בחינת נושאים מהותיים על ידי צה”ל בתהליך האישור העקרוני של הפרויקט; התנהלות צה”ל ומשהב”ט לקראת מימוש הפרויקט; והצגת הפרויקט לקבינט המדיני- ביטחוני לשם קבלת אישורו. הביקורת נעשתה בצה”ל, במשהב”ט, במטה לביטחון לאומי (המל”ל) ובתעשייה האווירית לישראל בע”מ.

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולחן הכנסת חלקים מפרק זה לשם שמירה על ביטחון המדינה, בהתאם לסעיף 17 לחוק מבקר המדינה, התשי”ח- 1958 [נוסח משולב]. חסיון חלקים אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  זרוע היבשה (ז”י) לא בחנה במסגרת עבודת המטה לקידום ההצטיידות במערך של תותחים חדשים, מערך שהוא בעל משמעויות מבצעיות ארוכות טווח ומושקעים בו סכומים כספיים גבוהים, נושאים מהותיים שהיו אמורים לתמוך בקבלת ההחלטות בנוגע... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  הוועדה המטכ”לית שאמורה הייתה להציג לסגן הרמטכ”ל ולרמטכ”ל תמונה מלאה לא הציגה להם היבטים מבצעיים שצוינו בעבודת המרכז לניתוח מערכות באג”ת בין היתר בנוגע לערך התרומה המבצעית שתופק מהחלפת מערך התותחים.
 • dislike
  ההחלטה של המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית )מפא”ת( וז”י במרץ 2014 על ביטול ההדגמה של תותח AGM בישראל התקבלה בלי שהתקיים דיון בנושא שבו נשקלו המשמעויות של קיום ההדגמה לעומת ביטולה. החלטה זו הותירה לכאורה את הסיכון... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  מנובמבר 2016 עד מרץ 2017 הציגו מפא”ת, ז”י ואג”ת לוועדה לבחירת מפתחים ואישורם הפועלת במפא”ת (ועדת המפתחים) דרישות מהותיות הנוגעות להיבטים מסוימים, זאת אף שדרישות אלה לא נדונו ולא אושרו בתהליך האישור העקרוני באג”ת ועל ידי הרמטכ”ל ושר הביטחון.
 • dislike
  מנובמבר 2016 עד מרץ 2017 הציגו מפא”ת, ז”י ואג”ת לוועדה לבחירת מפתחים ואישורם הפועלת במפא”ת (ועדת המפתחים) דרישות מהותיות הנוגעות להיבטים מסוימים, זאת אף שדרישות אלה לא נדונו ולא אושרו בתהליך האישור... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  הגם שהשימוש של ועדת המפתחים בתקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון(, התשנ”ג 1993- , לצורך מתן פטור ממכרז לאלביט היה מספק, הנימוקים שלה ושל מפא”ת למתן פטור ממכרז על בסיס תקנה 3(5) לתקנות האמורות... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  צה”ל הציג לקבינט המדיני-ביטחוני כי אחת משלוש הסיבות העיקריות ליציאה לפרויקט היא היבט מבצעי מסוים. עם זאת, קיים חוסר בהירות באשר לטענה זו; המל”ל לא הציג לקבינט ניתוח לגבי חלופות שאינן תותחים, תוך הצגת היתרונות והחסרונות של... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  במשך כעשור עשתה ז”י עבודת מטה לקראת קבלת החלטה בנוגע לפרויקט. העבודה כללה בין היתר בחינת חלופות ומשמעויותיהן )בדיקת מערכת(, ועדכון של תפיסות לוחמה שנועדו לשמש מצפן לבניין הכוח העתידי. בשנת 2017 הוקמה ועדה מטכ”לית לבחינת ההחלטה... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  ועדת המפתחים דנה באופן מימוש הפרויקט במשך חודשים אחדים. בין היתר קראה הוועדה וניתחה עשרות רבות של מסמכים, סקרה פרויקטים של תותחים בחו”ל, קיימה פגישות והתייעצה עם גורמים מקצועיים.

תרשים התקציר

ציר הזמן - אירועים מרכזיים בפרויקט

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על צה”ל לבחון מה צריכה לכלול עבודת המטה לקראת הצטיידות במערך עיקרי של אמצעי לחימה )אמל”ח( חדשים ולעדכן את נהליו בהתאם, בייחוד כאשר מדובר במערך משמעותי ועתיר תקציבים שאמור לשרת את צה”ל במשך עשרות שנים. כמו כן, עליו להקפיד כי לפני... המשך קריאה בקובץ המצורף
 • [alt]
  ראוי שמשהב”ט יקבע בהוראותיו, במקרים שבהם הדבר נדרש, כללים לביצוע הדגמות לפני התקשרות עם ספקים פונטציאליים בנוגע למערכות אמל”ח שמהווים חלופות.
 • [alt]
  על צה”ל ומשהב”ט להציג לקבינט המדיני-ביטחוני את כל המידע הרלוונטי לקבלת החלטות ולהקפיד על כך שהמידע המוצג יהיה מדויק; על משהב”ט לבחון את נושא הצגת מחירי חלופות למל”ל ולקבינט המדיני-ביטחוני, כדי שהמחירים יוצגו על פי... המשך קריאה בקובץ המצורף.

סיכום

​בשנים האחרונות חלו שינויים בשדה הקרב. בשל כך ונוכח הליקויים העולים מביקורת זו, על מעהב”ט להקפיד על ביצוע עבודת מטה סדורה ויסודית בעת בחינת הצטיידות באמל”ח משמעותיים ועתירי תקציבים ועל הצגת מידע מדויק ומלא למקבלי ההחלטות. זאת כדי לסייע לקבלת החלטות מיטביות וכדי לוודא שצה”ל מצטייד באמל”ח שיביאו להישגים הנדרשים בלחימה ומנצל באופן מיטבי את משאביה המוגבלים של מעהב”ט.

בעקבות טיוטת דוח הביקורת הנחה סגן הרמטכ”ל את אג”ת ללמוד את הדוח, לקיים דיון במשמעויותיו ולהפיק את הלקחים הנדרשים.