facebook

פעילות הוועדה למתן היתרים

בשנת 1977 קבעה הממשלה את הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, המבוססים על דוח הוועדה בראשות השופט אשר. 
בדפים שלהלן מרוכזים: סקירה כללית, החלטות הוועדה למתן היתרים והכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים

 • סקירה כללית על פעילות הוועדה למתן היתרים

  1/10/2013

  בשנת 1977 קבלה הממשלה החלטה לאמץ קובץ של כללי אתיקה במסגרת כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים (להלן - הכללים), המבוססים על דוח ועדה ציבורית ...

   
 • הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים

  1/10/2013

  פירוט הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים והטפסים להורדה (הצהרה שנתית) של השר/ה ובני/ות משפחתו/ה

   
 • החלטות הוועדה למתן היתרים

  16/10/2013

  פרסום החלטות הוועדה: