facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לחטיבה לביקורת השלטון המקומי - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
28/02/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לחטיבה לביקורת השלטון המקומי שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע, בין היתר, בהפצת שאלונים לגורמים מקצועיים שונים בארץ ועיבוד הממצאים, הצגת נתונים גרפיים, הכנת מצגות וביצוע אינפוגרפיקה ותרשימים.  

המשרה מיועדת למי שנולד באתיופיה או אחד מהוריו נולד באתיופיה ו/או עומדים בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר ו/או למועמדים העונים להגדרה של חרדי על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר.

העבודה המוצעת כוללת סיוע לעבודת הביקורת ולעבודה השוטפת.

דרישות התפקיד: סטודנט/ית לתואר שני או בשנה השנייה לתואר ראשון, באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, כלכלה,  מדעי המדינה,  מינהל ציבורי.  נדרשת שליטה מלאה בתוכנת אקסל.

הכישורים הנדרשים:

  1. יכולת להשתלב במערך הפצת שאלונים, תכלול הנתונים, ועיבוד הממצאים.
  2. יכולת טובה בניתוח בסיסי נתונים באקסל.
  3. שליטה מעולה בביצוע גרפים באמצעות תוכנת אקסל ו-word
  4. גישה וידע להצגת מידע באמצעות אינפוגרפיקה.
  5. יכולת מעולה לביצוע מצגות.
  6. יכולת עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות ודייקנות.

 

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה: גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 8:00 ל-17:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המרבי -   עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר, חמש שנים לכל היותר, והכל בכפוף לצרכי המשרד.


מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.

תנאים נוספים: ככלל, לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף לבקשתם קורות חיים וגיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שימצאו המתאימים ביותר בהתאם לקורות החיים וגיליון הציונים. המועמדים שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה. כמו כן שמורה למשרד הזכות לערוך מבחני מיון נוספים ככל שיידרש.  

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים יש לשלוח עד ליום 28.2.2021 לכתובת הדוא"ל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לסיוע בהפצת ועיבוד הממצאים בחטיבה לביקורת השלטון המקומי לשכת תל אביב".