facebook

פרסום דוח ​ביקורת החשבונות של סיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת החשבונות של הסיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא פרסם היום דוח ביקורת בנושא מימון מפלגות.

"דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות: "הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל", "התנועה הערבית להתחדשות" ו"רשימת האיחוד הערבי" בכנסת העשרים לתקופה 1.4.15 עד 31.12.15 ולתקופה 1.1.16 עד 31.12.16".

דוח זה הוא משלים לדוח לגבי 12 מסיעות הכנסת שפורסם לציבור ב-10.1.18.  (הדוח לגבי סיעת בל"ד ,יתפרסם בתחילת החודש הבא. זאת על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת).

מבקר המדינה  מתייחס בדוח זה לתיקון לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 מדצמבר 2014 בגדרו נאסר על סיעה לקבל הלוואה מבנק, וזאת על מנת לנתק את התלות של הסיעות בבנקים. נקבע כי כתנאי לקבלת הלוואה מאוצר המדינה, נדרשת סיעה להציג בפני יו"ר הכנסת הסדרי פירעון של חובות ישנים לבנקים. סיעת הבית היהודי אשר קיבלה הלוואה מאוצר המדינה הציגה תכנית לפירעון חוב ישן לבנק, אך במהלך הביקורת התברר כי הסיעה הפסיקה לשלם לבנק את החזרי החוב, מבלי שהיא מסרה על כך הודעה ליו"ר הכנסת. בכך למעשה פעלה הסיעה בניגוד לכוונת התיקון לחוק.

רק בעקבות הערת עובדי משרד מבקר המדינה, מסרה הסיעה ליו"ר הכנסת באיחור רב הודעה  על הקפאת החזרי החוב לבנק.

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא העיר כי השכל הישר וההגינות מחייבים סיעה להודיע ליו"ר הכנסת על כל שינוי בתכנית לפירעון חוב לבנק שהוצגה בפניו כתנאי לקבלת הלוואה מאוצר המדינה, וקרא למחוקק להסדיר נושא זה בחוק במפורש.


הסיעה שניתן לה דוח שלילי וקנס:

הבית היהודי - הכנסות הסיעה לא עמדו בגבולות הקבועים בסעיף 8 לחוק- המגדיר מהן הכנסות מותרות,, שכן לא ניתן היה לקבוע את חוקיות חלק מהכנסותיה של הסיעה, ובנוסף הסיעה לא פרעה חובותיה לזכאים בסך של כחצי מיליון ש"ח במשך שנים רבות, כך שחובות אלה הפכו לתרומות מאולצות.

הסיעה ניהלה חשבונותיה שלא בהתאם להנחיות מבקר המדינה לסיעות. הדבר התבטא בעיקר בכך שהסיעה לא שמרה את מלוא האסמכתאות לגבי חלק מהוצאותיה; הסיעה כללה הוצאות בגין תשלומי מס הכנסה שמקורן במערכות בחירות קודמות ואשר לא נכללו בדוחות הכספיים לגבי מערכות אלה, כך שהדוחות שהגישה הסיעה למבקר המדינה לא היו שלמים; הסיעה כללה בחשבונותיה יתרות זכות כוללניות ממערכות בחירות קודמות שלא ניתן היה לזהות הרכבן.

סך הגירעון הנצבר של המפלגה ל-31.12.16 -27,958,329  ש"ח.

מבקר המדינה התחשב במצבה הכספי של הסיעה, וקבע כי סכום המימון שיישלל מהסיעה- 180,000 ש"ח.

סיעות שניתן להן דוח חיובי:

הסיעות רע"מ ותע"ל ניהלו בתקופות השוטפות את מערכת החשבונות שלהן בהתאם להנחיות מבקר המדינה, הוצאותיהן בתקופות אלה היו בגבולות שנקבעו בסעיף 7 לחוק, והכנסותיהן היו בגבולות האמורים בסעיף 8 לחוק. לפיכך, ניתן לכל אחת מהן דין וחשבון חיובי על תוצאות ביקורת חשבונותיהן, הכנסותיהן והוצאותיהן לתקופות השוטפות.

 

לקריאת הדוח המלא