facebook

מכרז פומבי 35/2021 להקמת מערכת להערכת ביצועי עובדים ותחזוקתה

מאפיינים :

מספר המכרז:
35/2021
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
17/10/2021 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

תיאור

 

​מצ"ב נוסח שאלות ותשובות למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם.

 

המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! אלו מסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש הצעות להקמת מערכת להערכת ביצועי עובדים ותחזוקתה. המשרד מעוניין לבצע את ההערכה באמצעות גיליון הערכה מובנה ושיטתי, המצורף אליו מחוון שנועד להכין את המעריך והמוערך לשיחת משוב והערכה בונה ואפקטיבית. השירות הנדרש כולל את התקנת המערכת, יישום וביצוע ההגדרות הנדרשות במערכת לצורך מענה מלא לדרישות המשרד כפי שהן מפורטות באתר המשרד.

תנאי הסף

תנאי סף למערכת - 

  1. המערכת המוצעת מבוססת על מוצר מדף נפוץ תותקן בתצורת עבודה בענן ציבורי (לרבות זוכי מכרז Nimbus) או במרכז המחשוב של המשרד (On Premise).


  2. דרישות אפיון למערכת שתסופק מפורטים במכרז.


  3. במידה ומדובר על מערכת בענן הספק מתחייב לכך שכלל המערכת והגיבויים של המערכת יהיו בתחומי מדינת ישראל או מערב אירופה במועדי מתן השירות.


  4. המציע בחן את המערכת המוצעת באמצעות מערכת יוב"ל של מערך הסייבר ומצהיר כי הינו עומד בכל דרישות אבטחת המידע הרלוונטיות של מערך הסייבר לסוג המערכת המוצעת.

תנאי סף למציע - 

  1. המציע הוא היצרן או משווק מורשה מטעם היצרן, של המערכת המוצעת. 


  2. המציע סיפק את מוצר המדף עליו מבוססת המערכת המוצעת לשלושה לקוחות שונים לפחות, כאשר כל לקוח מעסיק לפחות 500 עובדים ומשתמש במערכת במהלך שלוש השנים או יותר קדמו למועד הגשת ההצעות.

הגשת כלל המסמכים הנדרשים, כמוגדר במכרז בתנאי סף מינהליים.

לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד / מועד אחרון מקום / דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים​ 5.9.21 עד השעה 13:00​לדוא"ל: lior@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​ 10.10.21 עד השעה 14:00​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד​
מקום הגשת ההצעות​
תיבת המכרזים
ברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים
 או
בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13
המועד האחרון להגשת ההצעות​17.10.21 עד השעה 14:00​על המעטפה יירשם "מענה למכרז פומבי מס' 35/2021 להקמת מערכת להערכת ביצועי עובדים ותחזוקתה", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב