facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר אילן שיינפלד

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר אילן שיינפלד באשר לבחירות לכנסת העשרים ואחת החלה ביום 08/10/2018 והסתיימה בתאריך 12/02/2019.