לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
סקר אוכלוסין; תראבין; תשתיות חלקיות; סבסוד; מעקב ופיקוח; רשות המים; מענקי איזון; גניבת מים; פחת גבייה - אי תשלום חשבונות מים; חוסן פיננסי; תאגידי מים; הסעות תלמידים; מיפוי ושיום רחובות

רקע

​"משילות" (governance) מוגדרת ככושר וכיכולת של הרשויות הממלכתיות לפעול בגדר סמכויותיהן. המונח מתאר את יכולתה של הממשלה להצליח למלא את תפקידיה וליישם את מדיניותה בצורה טובה ויעילה. על פי הדוח ממרץ 2013 של הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, משילות היא האופן שבו פועל הממשל - משלב התכנון, דרך הביצוע וכלה במדידה ובמעקב למפרע. ככלל, המדינה מחויבת לספק לאזרחיה שירותים בסיסיים שונים, חלקם באמצעות משרדי הממשלה השונים וחלקם באמצעות רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים שונים. כמו כן, על המדינה לדאוג לסדר החברתי ולוודא, בעזרת גורמי האכיפה, כי אזרחי המדינה ותושביה מקיימים את החוקים והחובות האזרחיות המוטלות עליהם, ואילו היעדר משילות משמעה, בין היתר, היעדר כושר ביצוע של הממשלה, שבין היתר בא לידי ביטוי בכך שההחלטות שהתקבלו כדין אינן מוּצאות מן הכוח אל הפועל, שהמדינה אינה מספקת לאזרחים את השירותים שהיא מחויבת בהם, ואת הסדר החברתי שהם זכאים לו, ואלה אינם מקיימים את חובותיהם האזרחיות במלואן. 

נתוני מפתח

 • 91% תשתיות

  ציבוריות חסרות ביישובים במועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום, ובהן מים, חשמל, ביוב, כבישים ותקשורת, נכון לשנת 2020

 • 180 מיליוני ש"ח

  התקציב להסעת 44,000 תלמידים במועצות נווה מדבר ואל-קסום. 20 מלש"ח הוא הפער התקציבי הנדרש למימון הסעות באל-קסום

 • 15% - 38%

  שיעורי גביית הארנונה למגורים ברשויות הבדואיות בנגב לעומת 84% בממוצע בשאר הרשויות בדרום. לרשויות הבדואיות בנגב הכנסה של 120 ש"ח לנפש מארנונה שלא למג...

 • 21 מיליון ש"ח

  היקף הנזק הכספי של תאגיד המים נווה מדבר בגין גניבות מים של תושבי היישובים בשנת 2016; לתאגיד 57% פחת מים ו-68% פחת גבייה

 • 384 רחובות

  מתוך 886 רחובות בשבעת יישובי הבדואים הוותיקים בנגב, שהרשות המקומית לא קידמה בהם את הליך המיפוי

 • 30% נשירה

  בקרב תלמידים בדואים, שיעור הגבוה משמעותית משיעור נשירת התלמידים בכלל הארץ

 • 12,600 תלמידים

  שאינם גרים או לומדים במועצת אל-קסום דווחו על ידי המועצה לצורך קבלת תקציב להסעות תלמידים

 • 53,000 תושבים

  של הפזורה הבדואית מקבלים שירותים מוניציפליים בשבעה יישובים, הגם שאינם רשומים בהם

פעולות הביקורת

בחודשים אוגוסט 2018 - יולי 2020 בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגין, היבטים הנוגעים למשילות המדינה בנגב. הבדיקה בוצעה במשרדי ממשלה ובגופים שונים, ובכללם משרד החינוך, אגף החשב הכללי שבמשרד האוצר, צבא ההגנה לישראל (צה"ל), חברת דואר ישראל, חברת החשמל, חברת מקורות, חברת תשתיות נפט (תש"ן), הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב (רשות ההסדרה), משרד הפנים, וכן בשבעת היישובים הוותיקים (רהט, חורה, לקייה, תל שבע, שגב-שלום, כסייפה וערערה בנגב), בשתי המועצות האזוריות אל-קסום ונווה מדבר, ברשות האוכלוסין, במשרד להגנת הסביבה, במוסד לביטוח לאומי (הבט"ל), ברשות המיסים בישראל (רשות המיסים), ברשות המים, בתאגידי המים "מי רהט" ו"נווה מדבר", במרכז למיפוי ישראל (מפ"י) ובמגן דוד אדום.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  שיעור פחת המים - בתאגידי המים נווה מדבר ומי רהט שיעור פחת המים בשנים 2016 - 2017 עומד בממוצע על כ-17% עד 38% אל מול ממוצע של כ-7% ביתר תאגידי הדרום. נתונים אלה מצביעים על חולשתם של תאגידי המים. כך, בשלושה מתוך ששת יישובי תאגיד המים נווה מדבר היה פחת המ...
 • dislike
  תלות תאגידי המים במימון המדינה - כשש שנים לאחר הקמת תאגיד המים נווה מדבר וכשבע שנים לאחר הקמת תאגיד המים מי רהט, ועל אף שתאגידים אלו נהנים מסבסוד תעריף רכישת המים וממענקי מדינה מיום הקמתם, לא הופחתה תלותם במימון אוצר המדינה, ולא ברור מהי התוחלת לקיומם...
 • dislike
  סך ההכנסות השנתיות של הרשויות הבדואיות מארנונה למגורים - עומד על כ-25 מיליון ש"ח בלבד מתוך ההכנסות בתקציב הרגיל המצרפי (כ-2%). זאת לעומת הכנסות מארנונה למגורים של 1.12 מיליארד ש"ח בשאר הרשויות בדרום הארץ מתוך ההכנסות בתקציב המצרפי (כ-14%).
 • dislike
  אי-הוצאת שומות ארנונה במועצות נווה מדבר ואל-קסום - על אף הצהרות המדינה והמועצות לבג"ץ, מעת הקמת המועצות בשנת 2012 הן לא הוציאו שומות ארנונה לתושביהן כחוק וממילא לא גבו חיובים אלו.
 • dislike
  מענקי איזון - בפברואר 2018 הוקם צוות בין-משרדי לבחינת מענקי האיזון של משרד הפנים בגין התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבים המשתייכים לשבטים הבדואיים בנגב (להלן - הצוות הבין-משרדי). הועלה כי משרד הפנים טרם התאים את נוסחת מענק האיזון למצבן הייחודי של...
 • dislike
  עריכת ביקורות שטח בעניין הסעות תלמידים - בשנים 2015 - 2018 בוצעו שתי ביקורות שטח. בביקורת שבוצעה ב-4.5.17 לבדיקת המרחקים והעלויות המבוקשות להסעה שהגישה המועצה האזורית אל-קסום נמצאו פערים בין המרחק הרשום בבקשה לבין המרחק שנמדד בפועל בשיעורים של בין כ-100..
 • dislike
  דרכים משובשות להסעות תלמידים ואוטובוסים לא-בטיחותיים - הדרכים שבהן עוברים רכבי ההסעות ביישובי הפזורה הבדואית הן בלתי סלולות ומאוד משובשות, ובעונת בחורף השיטפונות גורפים קטעי דרך. לכן גוברת הסכנה לתלמידים המוסעים, ולדברי מנהל מחלקת החינוך במועצה הורים ר...
 • dislike
  נתוני נוכחות של עובד מחלקת החינוך במועצה האזורית אל-קאסום - דוח המבקר הפנימי בנושא דיווחי נוכחות עובדים מעלה חשש לקיום נורמה פסולה של דיווחים כוזבים.
 • dislike
  תיעוד ונהלים בביצוע ואישור עבודת קבלני משנה - במועצה האזורית אל-קסום לא קיים נוהל להגשת חשבונות ביצוע של קבלני עבודות תשתית ולאישורם. כמו כן, במערכת הממוחשבת של ביצועי הפרויקטים במועצה לא מנוהל "תיק פרויקט", הכולל את מכרז העבודה, חוזה העבודה, תחשיבי כמ...
 • dislike
  שיום רחובות ומתן מספרים לבתים - ברשויות המקומיות הבדואיות בנגב קיימת בעיה מתמשכת של היעדר מיפוי ושיום לרחובות. רוב הרחובות ביישובים אלו הם חסרי שמות רשמיים, ובבתים אין שלטים שבהם מצוין מספר הבית. הזמנת מיפוי היישובים נעשתה לגבי שבעה יישובים ותיקים מוכר...

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   ייזום תוכנית להגברת האכיפה והגבייה של תאגידי המים - מומלץ שתאגיד המים נווה מדבר יזום תוכנית להגברת הגבייה והאכיפה בכל יישובי התאגיד, שתכלול מיפוי של סרבני תשלום ושימוש בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשות התאגיד, ובכללם עיקול נכסים.
  • [alt]
   עריכת סקרי נכסים וחיוב התושבים בארנונה - על המועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום להשלים את עריכת סקרי הנכסים ובמידת הצורך לנקוט אמצעים חלופיים, לשלוח שומות ארנונה לתושבים כחוק ובהתאם להודעת המדינה לבג"ץ 2018 ולגבות חיובי ארנונה אלו כחוק. על משרד הפנים...
  • [alt]
   הסעות תלמידים - נוכח היקף הסכומים המושקעים בהסעות דרך תקציב משרד החינוך, השתתפותו בעלויותיהן בשיעור של 100% וההיקף הגבוה של אי-ההתאמות מול הדיווחים מהשטח, מומלץ כי משרד החינוך יבצע ביקורות שטח בהיקף ובתדירות רבים יותר וישקול דרכים ואמצעים ממוחשבים לשם...
  • [alt]
   בקרה על דיווחי מועצת אל-קסום ועובדיה ואכיפת הוראות למניעת ניגוד עניינים - על המועצה האזורית אל-קסום לחדד את הנחיותיה לכלל עובדיה ולמנהלי בתי הספר שאין לחתום על דוחות כוזבים ויש לקיים בקרה שוטפת וסדורה אחר כלל דוחות הנוכחות הנחתמים במועצה. בהמשך לכך, על...
  • [alt]
   הסדרת מיפוי היישובים ושיום הרחובות - מומלץ כי כל הגורמים הרלוונטיים - ובכללם ועדות התכנון המקומיות, ועדת התכנון המחוזית, רשות ההסדרה ומשרד הפנים - יפעלו להסדרת הפערים בכל יישוב בין מספר הרחובות בתוכנית המתאר ומיקומם לבין מיפוי כל סוגי הרחובות שנסללו בפ...

  סיכום

  הפגנת משילותה של המדינה בכל חלקי הארץ מחויבת כחלק מהצורך להבטיח מתן שירותים תקינים וסדירים לכל תושביה באשר הם. 

  דוח זה דן במכלול השירותים והתפקידים המוטלים על רשויות המדינה כחלק ממחויבותם כלפי תושביה באזור הנגב. מן הצד האחר עומדים אכיפת החוק ומילוי החובות המוטלות על התושבים. בהיעדרם של שני אלה נפגעת המשילות באופן ממשי.

  לפי נתוני הלמ"ס, בסוף שנת 2018 מנתה האוכלוסייה הבדואית בנגב כ-268,000 איש, שהם כ-20% מכלל האוכלוסייה בו, אך לפי הנתונים העולים בדוח, שיעור מעורבותה באירועים הקשורים לפגיעה במשילות גבוה משמעותית. זאת בין היתר בנוגע לנושאי תעבורה, איכות הסביבה, תשלומי מיסים, פוליגמיה, תשלומי דמי חסות ופגיעה בתשתיות אזרחיות וצבאיות. 

  בדוח זה הועלו ליקויים שעניינם ניהול מוניציפלי, ניהול משק המים והביוב, המאבק בפוליגמיה, התמודדות עם מקרים של ניצול לרעה של זכויות, הסעות תלמידים, אבטחת מוסדות חינוך, תשתיות התחבורה, קבלת נתונים מהאוכלוסייה לצרכים סטטיסטיים של הלמ"ס, גביית מיסים, היבטי איכות הסביבה, רווחה, בריאות ועוד.

  על אף התקצוב הממשלתי מכוח החלטות הממשלה לאורך השנים בתוכניות חומש בהיקף של מיליארדי שקלים, שנועדו לצמצם את הפערים בין המגזרים, והקצאת תקציבים שוטפים לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות הבדואיות בנגב, הפערים בין היישובים הבדואיים לשאר היישובים בנגב נותרו ניכרים. 

  קידומה של האוכלוסייה הבדואית בנגב תלוי בתיאום בין כלל הגורמים הקשורים: רשות ההסדרה, משרד השיכון, הסיירת הירוקה, מינהל התכנון, יחידת האכיפה, אגף התקציבים במשרד האוצר, המטה הייעודי במשרד הכלכלה, רשות מקרקעי ישראל, משטרת ישראל, משרד הפנים, משרד המשפטים ועוד. 

  הבדואים בנגב זכאים למסגרת כלכלית-חברתית שתאפשר להם להשתלב שילוב של ממש בחברה הישראלית. מיצובם כיום כקבוצה הענייה ביותר בישראל מטיל על ממשלת ישראל את האחריות לפעול להגברת המשילות בנגב כדי לאפשר לבדואים להיחלץ ממצבם ולהעניק להם, ובייחוד לדור הצעיר, את הכלים הדרושים ואת התשתיות הפיזיות כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד.