facebook

מכרז מסגרת 36/2021 למתן שירותי תרגום

מאפיינים :

מספר המכרז:
36/2021
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
03/08/2021 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
עריכה לשונית

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור

 

המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! אלו מסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב.


משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש הצעות למתן שירותי תרגום מעברית לאנגלית ומעברית לערבית. המכרז מיועד למתרגמים ולחברות שיציעו מתרגמים ספציפיים. רק מתרגמים שיעברו בעצמם בהצלחה את תהליך המיון יוכלו לתת שירותים למשרד, אם במישרין ואם באמצעות חברה המעסיקה אותם.

תנאי הסף

  1. למתרגם תואר אקדמי.

  2. כתיבתו והתנסחותו של המתרגם בשפת היעד, אנגלית או ערבית, היא ברמת שפת אם.  

  3. למתרגם ניסיון כמוגדר במכרז.

  4. המתרגם או החברה הגישו את כל המסמכים הנדרשים, כמוגדר במכרז בתנאי סף מינהליים.

לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד / מועד אחרון מקום / דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים​ 8.7.21 עד השעה 15:00​לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​ 22.7.21 עד השעה 16:00​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד​
מקום הגשת ההצעות​תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13
המועד האחרון להגשת ההצעות​3.8.21 עד השעה 14:00​על המעטפה יירשם "מענה למכרז פומבי מס' 36/2021 למתן שירותי למתן שירותי תרגום", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב