facebook

הודעה לחברי כנסת ושרים בכנסת העשרים וארבע לגבי התמודדות בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת העשרים וחמש

מצורפת הודעה מטעם האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות הכוללת עקרונות ודגשים חשובים לעניין ההתנהלות בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת ה-25