לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

פיקוח על הבטחת איכות הדלק למטוסים

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
התקשרויות; תקנים; מכרז; משק הדלק; וועדת בדיקה

תקציר

משרד האנרגיה והמים

פעולות הביקורת

במשרד האנרגיה והמים, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברשות שדות התעופה ובחברת תשתיות נפט ואנרגיה נבדקו הפעולות להבטחת איכותו של הדלק הסילוני המסופק למטוסים בנמל התעופה בן-גוריון.

פיקוח על הבטחת איכות הדלק למטוסים

תקציר

דלק סילוני למטוסים (להלן - דס"ל) משמש לתדלוק מטוסים, ולאיכותו יש חשיבות מהמעלה הראשונה בשל השפעתה המכרעת על בטיחות התעופה. בעקבות הרפורמה במשק הדלק משנת 1988 גדל מניין החברות הפרטיות העוסקות בייצור, בייבוא, באחסון ובשינוע של דס"ל. כמה גורמים ממשלתיים מטפלים באספקת דס"ל, בהם משרד האנרגיה והמים (להלן - משרד האנרגיה), משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (להלן - משרד התחבורה) ורשות שדות התעופה (להלן - רש"ת).

פעולות ביקורת

בחודשים יולי 2011 - נובמבר 2012 בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגין, את הפעולות להבטחת איכותו של הדס"ל וליישום ההמלצות של הוועדות והצוותים שהוקמו בעקבות אירועים של זיהומים בדס"ל. הביקורת נעשתה במשרד האנרגיה, במשרד התחבורה, ברש"ת, ברשות התעופה האזרחית (להלן - רת"א) ובחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן - תש"ן). כמו כן נעשו בירורים בגופים בעלי זיקה לנושא, לפי הצורך.

עיקרי הממצאים

1. בשנת 1997 הטילה הממשלה על שר האנרגיה להגיש הצעת חוק לאסדרת משק הדלק והאנרגיה כדי להבטיח אספקת דלק אמינה, זמינה, רציפה, איכותית ויעילה, תוך כדי יצירת תנאים תחרותיים ומתן סמכויות אכיפה ופיקוח על משק הדלק למשרד האנרגיה. רק במרץ 2012, כעבור כ-15 שנים ובמהלך הביקורת של משרד מבקר המדינה, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק משק הדלק שהגיש משרד האנרגיה, וביולי 2012 עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה במליאת הכנסת . במועד סיום הביקורת טרם הסתיימו הליכי החקיקה של חוק זה.

2. התקן הישראלי לדס"ל הוא רשמי ומחייב רק מאוקטובר 2010. התקן אינו מחייב לבדוק אם הדס"ל מכיל חומרים מסוימים שעלולים לפגוע באיכותו, כפי שהועלו בבדיקת המסננים בשלבי אספקת הדס"ל באירוע במאי 2011 (חומר מפוחם, מתכות, חול, חלודה וחומר דמוי פוליאטילן).

3. מינהל הדלק לא דרש לקבל מהחברות במשק הדס"ל מידע מרוכז ושוטף על איכות הדס"ל. רק מתחילת שנת 2012 החל מינהל הדלק לקחת דגימות דס"ל לבדיקות. מינהל הדלק לא קבע נהלים וכללים לסוגי הבדיקות בדס"ל שעל הגורמים המטפלים בו לבצע בכל שלב בשרשרת הייצור שלו ואספקתו, להבטחת איכותו.

4. בין תש"ן לספקי הדס"ל ובין תש"ן לחברה א', העוסקת במתן שירותי אחסנה ותשתית לדס"ל, פיקוח על איכותו, שאיבתו והזרמתו בצנרת שבנמל התעופה בן גוריון (להלן - נתב"ג), אין חוזים המסדירים את היחסים ביניהם, שבמסגרתם ייקבעו מהות ההתקשרות והחובות והזכויות של כל צד.

5. מינהל הדלק ורש"ת חלוקים ביניהם בעניין האחריות לפיקוח על איכות הדס"ל בתוך שדות התעופה במדינה בכלל ובנתב"ג בפרט.

6. אין תקן מחייב לתחזוקה ולתפעול של תשתיות הייצור ואספקת הדס"ל. מינהל הדלק לא ביצע באופן שוטף ומסודר מעקב אחר התחזוקה והתפעול של תשתיות משק הדס"ל.

7. הנהלת רש"ת לא הכריעה בין החלופות לאחסון דס"ל בנתב"ג, תוך כדי בחינת התוצאות וההשפעות הנוגעות לכך, לרבות ההיבטים הכלכליים, המסחריים, התפעוליים, המשפטיים, האסטרטגיים והבטיחותיים, מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח.

8. ב-2007 חתמו רש"ת וחברה א' על הסכם לביצוע עבודות תחזוקה בנתב"ג. רש"ת התקשרה עם חברה א' כקבלן לביצוע עבודות לתחזוקת צנרת הדס"ל בנתב"ג, ללא מכרז או הליך של פטור ממכרז (כשמדובר בהתקשרות שאינה טעונה מכרז), כמתחייב מחוק חובת המכרזים. לדעת הביקורת, בטיעוני רש"ת לא היה די כדי להימנע מלצאת למכרז פומבי לתחזוקת הצנרת להובלת דס"ל בנתב"ג.

9. רק בשנת 2012 הסכימו רש"ת וחברה א', בעלת חוות המכלים בנתב"ג, על בנייתו של מכל נוסף בחווה שבנתב"ג. ב-2011 חתמו רש"ת וחברה א' על הסכם שהקנה לרש"ת, בין השאר, אופציה לרכוש את חוות המכלים. רש"ת לא התנתה את הסכמתה מ-2012 לבניית המכל הנוסף בהגדרת מעמדו של מכל זה במסגרת תוספת להסכם מ-2011 באופן ברור ומחייב.

10. משנת 2000 התרחשו כמה אירועים שפגעו באספקה התקינה של דס"ל למטוסים, עד כדי הפסקה זמנית בתדלוקם; האחרון שבהם התרחש במאי 2011. בעקבות חלק מאירועים אלה הוקמו ועדות וצוותים לבדיקה, והם העלו ליקויים והמליצו המלצות. כמה מהממצאים של הוועדות השונות חזרו ונשנו, ובסיום הביקורת עדיין לא תוקנו כל הליקויים. הוועדות לא עמדו במפורש על הגורמים האחראים לאירועי זיהום הדס"ל, מסקנותיהן היו כלליות ולא ממוקדות.

סיכום והמלצות

טיפול במשק הדס"ל מחייב קיומו של גוף מרכזי שיכוון את האסדרה (רגולציה) והתכלול של הפעילות בתחום זה ויהיה בעל סמכויות וכלים מתאימים לפיקוח, לאכיפה ולתיאום בין הגורמים הפועלים בו. משרד האנרגיה אמור להתוות את המדיניות הלאומית בעניין זה, להבטיח אספקה סדירה של דס"ל באיכות הנדרשת ולפקח על החברות הפועלות בתחום. מממצאי הביקורת עולה כי משרד האנרגיה לא מילא את ייעודו כנדרש.

על משרדי האנרגיה והתחבורה, רש"ת, רת"א, תש"ן ומכון התקנים לפעול בנחישות וללא דיחוי כדי לוודא שהמלצות ועדות הבדיקה ייושמו במלואן ויתוקנו הליקויים אשר העלה משרד מבקר המדינה בדוח זה. מדובר בעניינים בעלי משמעות בטיחותית מהמדרגה הראשונה, ולכן יש להפנות אליהם את מלוא תשומת הלב כדי למנוע אסון בתחום התעופה ונזק חמור לנפש ולרכוש, לכלכלתה של מדינת ישראל ולתדמיתה.

קישורים רלוונטים