לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
מכרז מסגרת; יועצים; התקשרויות; ניגוד עניינים; עובדים בכירים

רקע

​חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (נת"י או החברה) היא חברה ממשלתית העוסקת בתכנון של מאות פרויקטי תשתיות תחבורה בישראל ובביצועם. החברה אחראית לתכנון, לפיתוח ולתחזוקה של רשת הכבישים הבין-עירונית, וכן של גשרים ומנהרות, צמתים, תמרורים, שלטים ונקודות מאור. שינויים מבניים בחברה בשנים האחרונות, נוסף על משימות חדשות שהוטלו עליה כגון פיתוח מסילות רכבת ותכנון שדה תעופה בין-לאומי, הצריכו גיוס עובדים חדשים רבים. החברה מתנהלת כחברת ניהול המעסיקה גורמי חוץ רבים לצורך ביצוע פעילות הליבה שלה, בין היתר ספקים כגון מתכננים, מנהלי פרויקטים, יועצים שונים וקבלני ביצוע.

נתוני מפתח

 • 8,000 ק"מ

  אורך הכבישים שנת"י מתחזקת באופן שוטף, מפקחת עליהם ומנהלת בהם את התנועה

 • 1,300

  גשרים ומנהרות הנמצאים בתחזוקת נת"י ובניהולה

 • 51.9 מיליארד ש"ח

  התקציב הרב-שנתי של החברה לשנים 2017 - 2021

 • 3,000

  מספר התקשרויות החברה עם ספקים בשנים 2017 - 2019

 • 1.268 מיליארד ש"ח

  שווי התקשרויות החברה עם ספקים בשנים 2017 - 2019

 • 417

  מספר העובדים בנת"י ב-2019

 • 211

  מספר העובדים החדשים שגייסה החברה בשנים 2016 - 2019

פעולות הביקורת

​בחודשים ספטמבר 2018 עד מרץ 2020 לסירוגין בדק משרד מבקר המדינה את תהליך גיוס העובדים לחברה ואת התקשרויותיה עם ספקים. בדיקות השלמה נעשו ברשות החברות הממשלתיות ובמשרד התחבורה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  קביעת ציון איכות מינימלי - ב-13 מכרזי מסגרת מתוך 21 מכרזים שפורסמו בין השנים 2016 - 2019 לא קבעה החברה סף מינימלי למרכיב האיכות.
 • dislike
  ניסיון נדרש ממנהלי הפרויקטים במכרז - נמצאו פערים בין ההנחיות של מינהל תשתיות ותיאום במשרד התחבורה לבין הניסיון שדרשה החברה ממועמדים לתפקיד מנהלי פרויקטים ביחס לגודל הפרויקט. החברה לא נצמדה לקטגוריות שנקבעו בהנחיות, וכתוצאה מכך המשך קריאה בקובץ המצורף
 • dislike
  שימוש בהערכות למנהלי פרויקטים בהליכי מכרז - בהתאם למידע שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה, עולה כי במכרזי המסגרת האחרונים שפרסמה החברה לגיוס מנהלי פרויקטים, לא נעשה שימוש בניסיון שנצבר מהעבודה עם מנהלי הפרויקטים הקיימים ובהערכות האיכות המשך קריאה בקובץ המצורף
 • dislike
  העסקת יועצים משפטיים חיצוניים - בחברה מועסקים 10 משרדי עורכי דין תקופות זמן ממושכות העולות על עשר שנים. תקופת העסקה זו חורגת ממגבלת 6 השנים שקבעה רשות החברות. רשות החברות המשיכה לאשר את העסקת אותם משרדים בחלק מהמקרים בנימוק של המשך קריאה בקובץ המצורף
 • dislike
  פרישת עובדים - בשנים 2017 - 2019 פרשו מהחברה סך הכל 86 עובדים (מתוך כ-413 עובדים בממוצע בשנים אלו), מתוכם כ-62% עזבו מרצון.
 • dislike
  ייצוג הולם לנשים - בשנים 2018 - 2019 קבעה החברה יעד לאחוז הנשים בדרגי ניהול בכירים (27%) אך איישה בפועל 26%. כמו כן, ב-3 מתוך 6 מהמכרזים למינוי עובדים בכירים ב-2018 שנבדקו על ידי הביקורת לא היה בוועדת האיתור ייצוג לנשים, שלא בהתאם המשך קריאה בקובץ המצורף
 • dislike
  ייצוג הולם לבני העדות האתיופית והדרוזית - מתוך 417 עובדים בחברה ב-2019, 4 עובדים הם בני העדה האתיופית ו-4 הם דרוזים. שלא בהתאם להחלטת ועדת כוח אדם של הדירקטוריון, החברה לא פרסמה משרות ייעודיות לבני העדות האתיופית והדרוזית.
 • dislike
  העסקת אנשים עם מוגבלות - הגם שחלה עלייה במספר העובדים עם מוגבלות המועסקים בחברה בשנים 2016 - 2019 (מ-3 עובדים ל-9), שיעור העובדים עם מוגבלות בחברה ב-2019 עמד על 2% בלבד, שלא בהתאם לשיעור של 5% המחויב על פי חוזר הנציבות לשוויון בעניין זה.
 • dislike
  גיוס עובדים בכירים - נוהל הגיוס הכולל אמות המידה שקבעה החברה לניסיון המקצועי ולכישורים הנדרשים ממועמדים לתפקידים בכירים לא הובא לאישור ברשות החברות. בביקורת עלו שלושה מקרים בהם בוועדות האיתור לא הוקפד על הכללים למניעת ניגוד עניינים המשך קריאה בקובץ המצורף
 • dislike
  יישום נוהל למניעת ניגוד עניינים בעת קידום עובדים וגיוס עובדים חדשים - בשלשה מתוך עשרה מקרים שנבדקו עלו ליקויים בהקפדה על נוהלי החברה בנושא ניגוד עניינים.

  תרשים התקציר

  עובדים שגויסו לחברה בשנים 2016 - 2019

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי החברה תשקול לשלב במכרזי המסגרת שהיא מפרסמת תנאי סף לאיכות הספקים, לצורך בחירת הספקים הטובים ביותר בכל אחד מהתחומים בהם היא מגייסת ספקים.
  • [alt]
   מומלץ כי החברה תבחן מפעם לפעם את סך הקטגוריות במכרזים להעסקת מנהלי פרויקטים למול הנקבע בדרישות משרד התחבורה. זאת כדי לאפשר לחברות ניהול חדשות, בפרט בפרויקטים בהיקף כספי נמוך, להיכנס למאגרי החברה ובכך להגביר את התחרות ולחלק את הפרויקטים המשך קריאה בקובץ
  • [alt]
   מומלץ כי החברה תשלים הליכי תיקוף להערכות הספקים שהיא מבצעת ותבחן שימוש בהערכות אלה בהליכים עתידיים של בחירת ספקים.
  • [alt]
   מומלץ לחברה לנצל את גודלה ואת חוזקה כמעסיק חשוב בענף ולבחון הוספת יועצים משפטיים חדשים למאגר, בדרך שתרחיב את מעגל היועצים המשפטיים של החברה תוך עמידה בעקרונות של חלוקת עבודה בסבב מחזורי הוגן בין היועצים משפטיים הוותיקים לחדשים. המשך קריאה בקובץ המצורף
  • [alt]
   בהתאם להנחיית רשות החברות, על החברה לקיים דיון בדירקטוריון לצורך גיבוש עמדתה בעניין שימוש בכלי בדיקה וחקירה. על החברה למסד נוהל לשימוש בכלים אלו אשר יתבסס על חוות דעת משפטית.

  סיכום

  ​נת"י היא זרוע הביצוע המרכזית של הממשלה לצורך קידום פרויקטים לאומיים בעלי חשיבות מן המעלה הראשונה, הן בהיבט התחבורתי והכלכלי והן בהיבט החברתי, היות שפרויקטים אלה מקצרים במידה ניכרת את זמני הנסיעה ומקלים על האזרחים בפריפריה להגיע למרכז הארץ. כחברה ממשלתית מבצעת נתיבי ישראל מאות פרויקטים שונים במקביל, ולצורך כך מעסיקה מאות ספקים. לפיכך עליה לפעול ביעילות, בשקיפות ובחיסכון. הביקורת העלתה ליקויים בניהול ההתקשרויות עם ספקים שונים, בביצוע הערכות לספקים ובניהול המאגרים של היועצים המשפטיים. עוד העלתה הביקורת ליקויים בהליכי הגיוס של העובדים הבכירים בחברה, אשר רובם נקלטו בה לאחר המשבר שפקד אותה בנובמבר 2015, בעת שפעלה ללא שדרת ניהול נאותה. לנוכח מכלול הליקויים, על הנהלת החברה ועל רשות החברות לוודא כי הליכי ההתקשרות עם הספקים, וכן גיוס העובדים לחברה בכל הדרגים, ייערכו בהתאם לכללים ולנוהלי החברה, בשקיפות מלאה ותוך שמירה על עקרון השוויון ועל כללי מינהל תקין.