facebook

דרושים/ות עובדים/ות במילוי מקום למשרת מזכיר/ה לנציבות תלונות הציבור בירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
מזכיר/ה / קלדנ/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
29/06/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
2
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרושים/דרושות עובדים/עובדות במילוי מקום למשרות מזכירים/מזכירות, לשלושה חודשים עם אפשרות להארכה בהיקף של משרה מלאה. ההעסקה תהיה בדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד:

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות הממונה עליה ובכלל זה מענה לטלפון, תיאום פגישות, ועדות, וכדומה; ניתוב חומר לגורמים הנוגעים בדבר ומתן מענה לפונים, מעקב אחר המשך הטיפול לפונים בהתאם לעניין, קבלת קהל וגביית תלונות ממתלוננים, ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.

תנאי מוקדם:

תעודת בגרות מלאה.

הכישורים הנדרשים:

ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה 

ידע בתוכנות אופיס: word, excel, outlook, powerpoint

יכולת הקלדה מהירה

יחסי אנוש ונועם הליכות

תודעת שירות גבוהה ויכולת עבודה מול קהל

יכולת עמידה במצבי לחץ

תינתן עדיפות לבעלי/ות ניסיון בתחום עיסוק המשרה


תחילת העסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים נוספים:

  1. המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 8 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן מקצועי ממוחשב שיערך למועמדים טרם קיום הועדה.

  2. זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדתו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

  3. המועמד/ת שייבחר יועסק 5 ימי עבודה בשבוע, 42 שעות שבועיות.

  4. שעות העבודה יהיו בין השעה 08:00 לשעה 16:30 עם גמישות במקרה הצורך.

  5. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.

  6. העובד/ת יידרש/תידרש לעבור ובדיקת סיווג בטחוני, כבמקובל.

המעוניין/ת להגיש מועמדות למשרה ימלאו/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), ישלח/תשלח קורות חיים בצירוף תעודות המוכיחות כי הוא/היא בעל/ת ההשכלה הדרושה לצורך מילוי התפקיד לפי נוסח מודעה זו. כמו כן יצרף/תצרף המועמד/ת צילום תעודת בגרות ואישורים על ניסיון בעבודה מקצועית. מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה כאמור יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון.

יובהר כי העסקת עובד/ת שנבחר/ה כממלא/ת המקום תוגבל לתקופת מילוי המקום ובכל מקרה לא יותר משנה והעובד/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לעבור למשרה קבועה בתקן ו/או להתמודד במכרזים פנימיים או להשתבץ במשרה פנויה בתקן הדורשת התמודדות במכרז פומבי כנדרש בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

את הבקשות יש להעביר עד ליום 29.6.21 למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכז בכיר משאבי אנוש ולציין "עבור מילוי מקום למשרות מזכירים/מזכירות בנציבות תלונות הציבור בירושלים"


פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון: 02-6665137 או 02-6665056.