לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 


בשר הוא אחד המזונות מן החי המשווקים בישראל, ומטבע הדברים הוא עלול להכיל חיידקים גורמי מחלה. מניעת מחלות שמקורן במזון מן החי מחייבת פיקוח על השלבים השונים של הטיפול בבהמה, החל בשלב מתן המזון והחיסונים, עובר להובלת הבהמות החיות (מחו"ל ובתוך הארץ), שחיטת הבהמות ואריזת הבשר, וכלה בהובלתו לרשתות השיווק ובאחסונו בהן. את הפיקוח על השלבים השונים עד שלב שינוע הבשר מבתי המטבחיים מבצע משרד החקלאות ופיתוח הכפר באמצעות השירותים הווטרינריים (השו"ט). 

נתוני מפתח

 • 247,198

  ראשי בקר יובאו לישראל בשנת 2019 אשר נועדו ברובם לתעשיית הבשר

 • 334,517

  ראשי צאן יובאו לישראל בשנת 2019 אשר נועדו ברובם לתעשיית הבשר

 • 865 מיליון ש"ח

  השווי הכספי של הבקר שיובא בשנת 2019

 • 187 מיליון ש"ח

  השווי הכספי של צאן שיובא בשנת 2019

 • כ-130

  אוניות להובלת מקנה מגיעות בכל שנה לישראל

 • 10 - 14 אלף ש"ח

  מחיר ראש בקר לשחיטה

 • 1.5 - 2.2 אלף ש"ח

  מחיר ראש צאן לשחיטה

 • 137,000 טונה

  צריכת בשר בקר בישראל בשנת 2018

פעולות הביקורת

​בחודשים פברואר-אוגוסט 2019 בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים לפיקוח משרד החקלאות על יבוא של בקר וצאן (מקנה) לבשר ועל מניעת מחלות. בבדיקה נבחנו תהליך אישור מדינות ליבוא מקנה ואופן פיקוח המשרד על יבוא המקנה ועל גידולו. בין היתר נבחן אופן הפיקוח של המשרד על הובלת בעלי החיים מחו"ל, על מזון לבעלי חיים המיובא מחו"ל, ועל פעולותיו למניעת התפשטות מחלות בקרב בעלי החיים. הביקורת נעשתה במשרד החקלאות, ובעיקר בשו"ט.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  למרות הורדת המכס על עגלים מיובאים ולמרות הרפורמות הנוספות שביצע משרד החקלאות בשנים האחרונות כדי להוריד את מחיר בשר הבקר לצרכן, משנת 2013 עד סוף שנת 2018 חלה עלייה של כ-4.5% - 6% במדד מחירי הבשר.
 • dislike
  למרות השיעורים הגבוהים של הבקר הנגוע בברוצלוזיס, לא גיבש המשרד תוכנית חדשה בת יישום למיגור המחלה ולהפסקת התפשטותה.
 • dislike
  השו"ט קבעו כי מחובת המגדלים לבצע חיסונים נגד מחלות הברוצלוזיס והעכברת בשעה שבשוק שרר מחסור בתרכיבים שלא איפשר את יישום ההנחיה.
 • dislike
  בתהליך הפיקוח על יבוא מספוא לא מתבצעים בדיקה ויזואלית ודיגום. עקב כך, יש חשש כי מספוא המכיל מתכות, חומרי הדברה, עובשים ורעלנים ייכנס לתחומי ישראל ויפגע בבעלי החיים הניזונים ממנו ובבני האדם הצורכים מזון המופק מבעלי חיים אלו.
 • dislike
  אישור מדינות נוספות ליבוא מקנה עשוי להגביר את התחרות ולהוריד מחירים, אולם שש מדינות הנמצאות בתהליך אישור ממתינות כבר שנתיים עד שמונה שנים לקבלת אישור השו"ט ליבוא מקנה.
 • dislike
  השו"ט לא קיימו ביקורים סדירים במדינות שאושרו ליבוא מקנה לצורך פיקוח על מידת עמידתן בתנאי תעודות הבריאות שעליהן חתמו. לעיתים הצטברו נתונים המלמדים לכאורה שהמדינות אינן עומדות בתנאים. עלו גם ממצאים המשקפים תחזוקה ירודה של האוניות המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הסרת המגבלות על יבוא בקר ובשר.
 • like
  מסתמן שיפור משמעותי בנתוני ההדבקה של בני האדם במחלת הברוצלוזיס, ובשנת 2019 הוא צפוי להיות קטן בהרבה מאשר בשנים קודמות. כמו כן, מסתמנת מגמת ירידה בשיעור עדרי הצאן החיוביים. ניתן להעריך שההפחתה בתחלואת בני האדם מקורה בקמפיין שארגן המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  משרד החקלאות ביצע בדק בית, ובמסגרתו בחן את סכום הפיצויים ששילם לבעלי מקנה שהושמד לאחר התפרצות מחלת הברוצלוזיס, הכיר בטעותו שבגינה סכומם היה קטן מהנדרש, ושילם למגדלים את ההפרשים גם לגבי תיקים שנסגרו ותשלומי הפיצויים בגינם הועברו זה מכבר.

תרשים התקציר

שינויים במדד מחיר ק"ג בשר בקר בישראל בשנים 2013 - 2018

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על משרד החקלאות לבחון את מחירי הבשר לציבור תוך נתינת הדעת על חסמים וכשלים בשוק הבשר ובהתאם לכך לקבל החלטות שיאפשרו להפחית את מחירי הבשר. בעניין זה יש לשתף גם את משרדי האוצר, הכלכלה והתעשייה ורשות התחרות, כדי להבטיח שהצעדים שיינקטו יביאו לתוצאות הרצויות.
 • [alt]
  על משרד החקלאות לפעול לאכיפה של הוראות הדין בעניין יבוא מקנה מחו"ל ולצמצום הפגיעה ברווחת בעלי החיים במהלך ההובלה. לשם כך עליהם לבחון את האפשרות להפעיל את סמכויותיהם, ובכלל זה להטיל קנסות, להתלות רישיונות יבוא ולהפעיל אמצעי פיקוח מתקדמים.
 • [alt]
  כדי להביא לצמצום התפשטות מחלת הברוצלוזיס, ראוי שהמשרד יפעל בנחישות לקיום מערך ניטור, אבחון ובקרה בכל המשקים, בהתאם לרמת הסיכון שהוגדרה להם. על השו"ט, שנתקל לא אחת במחסור בתרכיבי חיסון, לבחון חלופות למלאי החיסונים שבשוק כדי לאפשר המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  נוכח הסכנות הנשקפות לבריאות הציבור בארץ ולבעלי החיים המקומיים עקב יבוא מקנה חי לישראל וחשיפת המדינה למחלות שאינן נפוצות באזור, על השו"ט לבצע בחינה מדוקדקת והערכת סיכונים עיתית ומלאה בעניינה של כל מדינה מאושרת ומוכרת.
 • [alt]
  כדי להגדיל את התחרותיות בשוק יבוא המקנה מוצע כי השו"ט יפעל בהקדם לאישור יבוא ממדינות נוספות.

סיכום

​בדוח הועלו ממצאים העלולים להשפיע בין היתר על בריאות הציבור, על רווחת בעלי החיים ובריאותם ועל מחירי הבשר בארץ.  ייעול פעילותם של משרד החקלאות והשו"ט בתחום שהם מופקדים על הטיפול בו, בדגש על קבלת החלטות בסמוך למועד זיהוי הסיכונים, ביצוען ומיצוי סמכויות הפיקוח והאכיפה הנתונות בידיהן, עשוי לשפר את המצב שהועלה בדוח. שיפור תשתית המחשוב המיושנת שבשימוש המשרד יתרום אף הוא לכך שהפיקוח בנושא יתבצע באופן יעיל, ממוקד ואפקטיבי. עקב העלייה במחירי הבשר לצרכן, נדרש כי המשרד בשיתוף משרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות התחרות ינקטו צעדים אפקטיביים, ובכלל זה צעדים להגברת התחרותיות, שיביאו להפחתה במחיר הבשר לצרכן.