לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
תקינה חשבונאית; גירעון; דוחות כספיים

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 

הדוחות הכספיים של המדינה מטרתם לספק תמונה רחבה של פעילותה של הממשלה, של נכסיה ושל התחייבויותיה, והם הכלי המרכזי המאפשר שקיפות וגילוי נאות בכל הנוגע לפעילות הכספית של משרדי הממשלה והישויות שהיא מחזיקה בהן וכן משמשים ככלי בידי מקבלי ההחלטות בנוגע להקצאת המשאבים. כדי להשיג מטרות אלו על הדוחות הכספיים של המדינה להיות מלאים, מהימנים ומבוקרים.

בסעיף 12 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], נקבע כי מדי שנה, במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר משישה חודשים לאחר תום שנת הכספים של המדינה, ימציא שר האוצר למבקר המדינה "דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה באותה שנה". 

נתוני מפתח

 • 1,961 מיליארד ש"ח

  הגירעון החשבונאי המצטבר ליום 31.12.18

 • 2,387 מיליארד ש"ח

  ההתחייבויות לזמן ארוך ליום 31.12.18

 • 523 מיליארד ש"ח

  אומדן השווי ההוגן של קרקעות המדינה שלא נכללו בדוחות הכספיים לשנת 2018

 • 15.5 מיליארד ש"ח

  הגירעון החשבונאי השנתי לשנת 2018. הגירעון בתקציב המדינה לשנת 2018 היה 38.7 מיליארד ש"ח

 • 202

  ישויות (בהן: משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים ועוד) נכללות בדוחות הכספיים המאוחדים של מדינת ישראל ליום 31.12.18

 • כ-67%

  מסך הישויות הנכללות בדוחות הכספיים המאוחדים מבוקרות על ידי רואי חשבון

 • 18 תאגידים סטטוטוריי

  אינם נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים של מדינת ישראל

 • 4 שנים

  משך הזמן שהוועדה לתקינה חשבונאית ממשלתית לא התכנסה

פעולות הביקורת

​משרד מבקר המדינה בדק במבט חשבונאי כולל ובראייה רחבה את הרפורמה החשבונאית הממשלתית (שמטרתה הייתה הקבלת נורמות הדיווח והשקיפות במגזר הציבורי לאלה המקובלות במגזר העסקי), את הסדרת התקינה החשבונאית שעל פיה ערוכים הדוחות הכספיים של המדינה, את אמינות הנתונים בדוחות, שלמותם והבקרה המושתת עליהם, וכן מגמות וסיכונים העולים מהדוחות. הביקורת נעשתה בעיקרה באגף החשב הכללי במשרד האוצר.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  הממשלה והכנסת אינן דנות בדוחות הכספיים של המדינה. הדוחות הכספיים מציגים גירעון חשבונאי מצטבר בסך 1,961 מיליארדי ש"ח והתחייבויות (רובן לטווח ארוך) בסך כולל של 2,559 מיליארד ש"ח שמהן עולים סיכונים משמעותיים למדינת ישראל.
 • dislike
  בדוחות הכספיים חסרים נתונים מהותיים בהיקף כספי נרחב כגון שווי קרקעות, שאומדן שוויין ההוגן הוא 523 מיליארד ש"ח, נכסים בלתי מוחשיים המוצגים בסכום של 5.3 מיליארד ש"ח, אך אינם כוללים נכסים ששוויים עשוי להיות מהותי, המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  מידע חסר לגבי גופים המאוחדים בדוחות הכספיים - 67 מ-202 הישויות הכלולות בדוחות הכספיים ליום 31.12.18 אינן מבוקרות על ידי רואי חשבון. כמו כן, 18 תאגידים סטטוטוריים אינם נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים.
 • dislike
  אימוץ חלקי של תקינה חשבונאית ממשלתית בין-לאומית - 15 תקנים ממשלתיים בין-לאומיים שפורסמו ואומצו בעולם טרם פורסמו על ידי הוועדה לתקינה חשבונאית ממשלתית בישראל.
 • dislike
  הגירעון החשבונאי המצטבר בסך 1,961 מיליארד ש"ח המוצג בדוחות הכספיים הוא מספר שיורי. כיוון שמצבת הנכסים המוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים איננה שלמה, מספר זה אינו מייצג את הגירעון הממשלתי המצטבר.
 • dislike
  החבות האקטוארית בגין הפנסייה התקציבית בדוחות הכספיים בסך של 649 מיליארד ש"ח אינה מוצגת במלואה ונמוכה מהחבות בפועל.
 • dislike
  מהביאורים לדוחות הכספיים עולה כי הקרן של המוסד לביטוח לאומי צפויה להתרוקן בשנת 2045, בשל הזדקנות האוכלוסייה, וללא מימון ממשלתי נוסף, המוסד לביטוח לאומי לא יהיה מסוגל לשלם ממועד זה את מלוא התחייבויותיו על פי החוק.
 • like
  טיוב המידע בדוחות הכספיים - הדוחות הכספיים נערכים על בסיס מצטבר, כמקובל בקרב מדינות רבות בעולם. מספר הישויות שנכללות בדוחות הכספיים של המדינה גדל בשנים האחרונות מ-154 ישויות בשנת 2014 ל-202 ישויות בשנת 2018.
 • like
  אגף החשכ"ל פועל להגביר את השקיפות ולהנגיש לאזרח את המידע בנושא הדוחות הכספיים של מדינת ישראל. כך למשל, החל משנת 2016 מפרסם החשב הכללי באתר האינטרנט של משרד האוצר לציבור הרחב את המדריך לאזרח על הדוחות הכספיים של המדינה.

תרשים התקציר

סיכום הסעיפים העיקריים בצד הנכסים ובצד ההתחייבויות שאינם מוצגים במלואם במאזן המדינה ל-31.12.18

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי אגף החשב הכללי, שתפקידו להציג דוחות כספיים שלמים ומבוקרים של המדינה שנערכו על פי התקינה החשבונאית הממשלתית ושר האוצר, ישקול להציג לממשלה ולכנסת מדי שנה את הדוחות הכספיים עם פרסומם, זאת כדי שהמידע המופיע בהם יובא לפני המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  מומלץ כי הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תדון בסיכונים בגין התחייבויות לזמן ארוך העולים מהדוחות הכספיים השנתיים, ובכללם בהתחייבויות בגין זכויות עובדים, עתודות בגין אירועי ביטוח והפרשות בגין תביעות משפטיות, ותבחן דרכים להתמודד איתם.
 • [alt]
  על החשב הכללי להכין תוכנית עבודה רב-שנתית לביקורת הדוחות הכספיים של המדינה ולבסס אותה, בין היתר, על ההשלמות הנדרשות בסעיפי הרכוש הקבוע ועל יתר הנכסים וההתחייבויות, לרבות מיפוי ותיקוף של המודלים והאומדנים של כלל מרכיבי הדוח, המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  מומלץ כי החשב הכללי והחשבונאי הראשי ישלימו את מלאכת אימוץ התקינה כדי להחיל בישראל את כל התקינה החשבונאית הבין-לאומית ולהציג את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל מאוחדים, מבוקרים וערוכים על פי תקינה חשבונאית בין-לאומית עדכנית.
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]

סיכום

הדוחות הכספיים הם אחד הערוצים העיקריים להעברת מידע על הממשלה אל הציבור ולאיתור מגמות וסיכונים פיננסיים וכספיים, וכן הם כלי ניהולי ראשון במעלה למימוש מדיניות ולקבלת החלטות.

אחד מתפקידיו העיקריים של החשב הכללי הוא להציג דוחות כספיים שלמים ומבוקרים של המדינה, ערוכים על פי התקינה החשבונאית הממשלתית. עליו לגבש תוכנית רב-שנתית, שבה אבני דרך ברורות, כדי שבסופו של דבר יהיו הדוחות הכספיים של המדינה אמינים, שלמים, מבוקרים וערוכים בהתאם לתקינה הבין-לאומית העדכנית.