facebook

החלטת מבקר המדינה בעניין בדבר התנהלות גורמים בפרקליטות המדינה, במח"ש ובמשטרת ישראל

החלטה בעניין תלונה בדבר התנהלות בלתי תקינה לכאורה של גורמים בפרקליטות המדינה, במח"ש ובמשטרת ישראל בנוגע למספר עניינים

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, החליט בעניין הטענות כלפי מערכת אכיפת החוק: לא אפתח בבירור פרטני, אלא הנושא ייבחן במסגרת ביקורות מערכתיות בתכנית העבודה של השנה הבאה

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פנה היום (ג׳), 15 בספטמבר 2020, כ"ו באלול תש"פ, לשרי המשפטים וביטחון הפנים, ליועמ"ש לממשלה ולמ"מ המפכ"ל, ועדכנם כי לא יפתח בבדיקה פרטנית בעניין הטענות כלפי מח"ש, משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.

בהתאם להחלטת המבקר, לאחר שנועץ עם גורמי המקצוע במשרדו, הנושא ייבחן באופן סדור מנקודת מבט רחבה ומערכתית בתכנית העבודה של שנת 2021.

במכתבו הנ"ל, מציין המבקר ביקורות שנערכו בעניין מערכת אכיפת החוק במשרדו, לרבות ביקורת מעקב בעניין הטיפול בעבירות שוטרים, בהמשך לדוח שפורסם בשנת 2017.

המבקר כותב, כי "לאחר שבחנתי את הדברים לעומקם ושקלתי היבטים שונים של הנושא, לרבות האתגרים שבפניהם ניצבת מערכת אכיפת החוק, ובשים לב לחוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות על פיו תפקיד ביקורת המדינה על מייצגי המדינה בערכאות הינו במיקוד על ביקורת מערכתית ולא פרטנית, החלטתי לא לקיים בירור פרטני אלא לכלול במסגרת תכנית העבודה של משרדי לשנת העבודה הבאה ביקורת מעקב מערכתית בנושא הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים".

עוד מוסיף המבקר, כי "הנני סבור, ובטוחני כי אמצא לכך הסכמה בקרבכם, כי בכל מערכת ציבורית, קיים צורך והכרח מתמיד לבדוק, לזהות ליקויים ולתקנם, שכן העשייה אינה מתקיימת ללא ביצוע שגיאות במעלה הדרך. הדבר תקף לגבי כלל משרתי הציבור בישראל, וכמובן אף לגבי המערכות בראשן אתם עומדים, אשר אמונות על חקר האמת ועשיית הצדק במדינתנו. עלינו לקיים בקרות ובדיקות לצורך זיהוי הפגמים, תוך חתירה מתמדת לשיפורם, על מנת שנוכל לטייב את פעילותינו, ובלבד שהדבר נעשה בשקיפות, ביסודיות, בשיח מכבד ובשים לב לאתגרים ולמכלול הנסיבות הרלוונטיות באותה העת".

המבקר אף מעדכן כי קיים שיחה עם נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט (בדימוס) דוד רוזן, בה מסר לו את החלטתו לקיים ביקורת מערכתית, כאשר סוכם כי נושאים פרטניים ייבחנו על ידי הנציב רוזן בהתאם לשיקול דעתו ולסמכותו כמוגדר בחוק.

ההחלטה בנושא התקבלה בהמשך לפנייה שנשלחה למשרד מבקר המדינה בשבוע שעבר, ובה שורת טענות כלפי המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש), פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל.