facebook

הביקורת החדשנית: העמקת והשבחת הביקורת

מהפכת הביקורות תתבטא ביציאה לשטח והרחבת סוגי הביקורת

  • מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ממשיך בהיערכות לקראת השלמת מתווה ביקורת המדינה המדגישה, בין היתר את איכות הביקורת והעמקתה בליבת העשייה של הגופים המבוקרים.
  • המבקר הנחה על הרחבת והעמקת הביקורת על הדוחות הכספיים של משרדי הממשלה שנוהלה בשנים האחרונות באופן מצומצם ומעתה תיעשה באמצעות בחינה רוחבית של רכיבים מרכזיים מתוך הדוחות הכספיים וביצוע השוואה בינלאומית בעת הצורך.


המבקר אנגלמן הורה לפעול בהתאם לתקנים הבינלאומיים ולהרחיב ולגוון את סוגי הביקורות ובכלל זה: ביקורת שטח, ביקורת פיננסית, ביקורת ביצועים, ביקורת IT ועוד. הרחבת סוגי הביקורות נעשית בהלימה לחוק הישראלי המחייב ביקורת פיננסית, יעילות ומועילות לצד ציות וטוהר המידות.

במסגרת כך, המבקר אף החליט באחרונה לעדכן תכניות ביקורות שאושרו בעבר ולוודא כי הן נותנות מענה לכלל סוגי הביקורת, עוסקות בליבת העשייה ובוחנות את הסיכונים ואתגרי העתיד.

ביקורות השטח בבחינת "אין טוב ממראה עיניים"

בהובלת המבקר הצוותים המקצועיים הרחיבו משמעותית את ה"יציאה לשטח" והמפגש הישיר עם הגופים המבוקרים. ביקורת השטח כוללת ימי עיון (ימי אורנטציה), סיורים ותצפיות במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות ומאפשרת לצוותי הביקורת לפגוש את הנהלות הגופים והמשרדים (למשל משרד האוצר וצה"ל) וללמוד ממקור ראשון על העשייה, היעדים והתכניות השונות. המטרה למקד את הביקורת בליבת העשייה.

ביקורת השטח כוללת גם מפגש עם הציבור במוקדי השירות וקבלת הקהל השונים (למשל מוקדי השירות של ביטוח לאומי) וחלוקת שאלונים על טיב השירות הניתן להם - שיתוף הציבור ימקד את עבודת הביקורת בסוגיות המהותיות "בעיני הציבור".    

ביקורת ציות (Compliance Audit - שיטת ביקורת מסורתית)

ביקורת ציות הינה שיטת ביקורת מסורתית הבוחנת האם פעילותו של גוף מבוקר עומדת בקנה אחד עם "התשתית הנורמטיבית" שנקבעה לפעילות זו. תחת הגדרת "התשתית הנורמטיבית" נכללים בין היתר חוקים ותקנות, הוראות רגולטוריות, הנחיות, עקרונות והסכמים המנחים את המנהל תקין במגזר הציבורי. 

כאמור, בהתאם למתווה ביקורת המדינה המבקר אנגלמן הנחה כי לצד "ביקורת ציות" יש להרחיב את העיסוק בסוגיית היעילות הכלכלית של פעילות הגוף המבוקר ולהציג את הערך המוסף העולה מהביקורת. כמו כן הונחו הצוותים להתמקד בהיבטים נוספים מעבר להיבטי הציות הקלאסיים, ולבצע השוואה רוחבית מהארץ ומהעולם וכן לבחון את השפעת הפעילות הנבחנת בביקורת על האתגרים והיעדים ברמה הלאומית.

ביקורת פיננסית – (Financial Audit)

ביקורת פיננסית מאפשרת מבט רחב והיקף ומעמיק על התכניות השונות ולמעשה בוחנת האם המידע המופיע בדוחותיו הכספיים של הגוף המבוקר הינו בהתאם למסגרת הדיווח המתאימה. ממצאי הביקורת משקפים את מהימנותו של המידע העולה מתוך הדוח הכספי והאם אינו שגוי כתוצאה מטעויות או הונאות. כמו כן, כהעמקה נוספת, ינותחו המגמות והסיכונים העולים מתוך הדוחות הכספיים תוך ביצוע השוואה רוחבית של רכיבים מתוך הדוחות הכספיים אשר תביא לידי ביטוי את הערך המוסף של ביקורת המדינה בראיית-על.

• בהקשר זה יצוין כי המבקר הנחה באחרונה על הרחבת והעמקת הביקורת על הדוחות הכספיים של משרדי הממשלה שנוהלה בשנים האחרונות באופן מצומצם ומעתה תיעשה באמצעות בחינה רוחבית של רכיבים מרכזיים מתוך הדוחות הכספיים וביצוע השוואה בינלאומית בעת הצורך.

ביקורות IT

ביקורות IT בוחנות את מערכות המחשוב של הגופים, לרבות עריכת ביקורות בתחום הסייבר, בדגש על תחום אבטחת המידע המהווה סוגיית ליבה בפעילות גופים בעידן הטכנולוגי העדכני וכן יפעלו לשימוש בכלים ממוחשבים מתקדמים בעבודת הביקורת אשר יאפשרו את ניתוח בסיסי המידע של הגופים מבלי להסתפק רק בדוחות ובנתונים שאותם סיפקו עד כה הגופים המבוקרים.

• במסגרת כך, המבקר הנחה כי יש להרחיב ולהעמיק את היקף ביקורות ה- IT לרבות עריכת ביקורת בתחום הסייבר המהווה לתפיסתו את אחד מאתגרי העתיד המרכזיים.

ביקורת ביצועים (Performance Audit)

במסגרת קיומן של ביקורות ביצועים צוותי הביקורת יבחנו האם פעילותו של הגוף מבוקר נעשית בהתאם לעקרונות היעילות והמועילות והאם קיים מקום לשיפור בפעילות זו. הביקורת תבחן את ביצועי הגוף המבוקר עפ"י אמות מידה ("סרגל הביקורת"), תציג ותנתח את הגורמים לליקויים בפעילותו באם ישנם וממליצה על דרכים לתיקון הליקויים ולטיוב הפעילות.

כך לדוגמא, בביקורת על תאגיד מים אזורי, הורה המבקר כי לגבי אחד מהליקויים שעלו בדוח ברמה האזורית, יש להמליץ על ביצוע אסדרה כללית מתוך ראייה רחבה להתייעלות ושיפור ברמה הכלל ארצית.