facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון שנה שנייה ואילך או לתואר שני בניהול מידע וידע/ניהול מערכות מידע/ניהול טכנולוגיות מידע/מדעי המחשב/מדעי המדינה/כלכלה ליחידת הרשומות בירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
21/10/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

ליחידת הרשומות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון שנה שנייה ואילך או לתואר שני בניהול מידע וידע/ניהול מערכות מידע/ניהול טכנולוגיות מידע/מדעי המחשב/מדעי המדינה/כלכלה לפרויקט סריקה ודיגיטציה ומפתוח של החומר הארכיוני של משרד מבקר  המדינה ונציב תלונות הציבור. העבודה המוצעת כוללת:

 • סיוע בעבודת תיוק הרשומות והמידע בארכיב הפיזי ובמערכת האלקטרונית לניהול הרשומות והמידע.
 • סיוע בארגון ומיפוי של כלל המסמכים על פי נושאים ומפתחות התיוק הארגונית.
 • סיוע בתהליך ההערכה והקטלוג לרבות טיוב הנתונים במערכת האלקטרונית. 
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולפי דרישות הממונה. 

המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות*, למי שנולדו באתיופיה או אחד מהוריהם נולד באתיופיה, למועמדים ולמועמדות בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ולמועמדים ולמועמדות העומדים בהגדרת חרדי/ת על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר**.

* מועמדים שעומדים בהגדרה האמורה לעיל נדרשים לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר.
 ** אישה שמתקיים לגביה אחד מאלה לפחות:
  • מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
  • בעלה למד בישיבה קטנה.
  • היא למדה בסמינר חרדי.
גבר שמתקיים לגביו אחד מאלה לפחות:
  • מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
  • הוא למד בישיבה קטנה.
  • הוא התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.
  • הוא היה זכאי בחמש השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מדי פעם בפעם.

הכישורים הנדרשים: ידע וניסיון בעבודה בסביבת עבודה ממוחשבת, יכולת ניתוח ועיבוד של נתונים בתוכנת OFFICE בדגש על תוכנת XL, סדר וארגון, מוטיבציה ומחויבות, אמינות, חריצות, דייקנות, קשרי עבודה טובים ויכולת עבודה בצוות, כושר ביטוי טוב מאוד בעברית בכתב ובעל פה. ידע בתוכנות ייעודיות לניהול מסמכים יהווה יתרון.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר יהיה אפשר להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט/ית להתחייב לעבוד 80 שעות בחודש לפחות.  

שעות העבודה גמישות ובלבד שיהיו בין השעות 8:00 ל-17:00.

התשלום: שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית

משך העסקה המרבי - עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר, חמש שנים לכל היותר, והכול בכפוף לצורכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים נוספים: ככלל, לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף לבקשתם את גיליון הציונים האחרון. מועמדים שלא יצרפו גיליון ציונים כאמור לא יוזמנו לריאיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד שמונה סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים. 

המועמדים שיזומנו ירואיינו על ידי ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה.

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים או אישור קבלה ללימודים, יש לשלוח עד ליום 21.10.2021  לכתובת הדוא"ל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת משאבי אנוש, ולציין: "עבור משרת סטודנט/ית ליחידת הרשומות בירושלים".