facebook

כוונה להתקשרות מול ספק יחיד - חברת אגר-אי בע"מ

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
05/11/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

  1. משרד מבקר המדינה מתכוון לחדש התקשרות עם חברת אגר-אי בע"מ לשירותי תחזוקה והמשך פיתוח של מערכת Cash4ERP להתאמת בנקים הנמצאת בשימוש במשרד, בהיקף כולל של 283,140 ש"ח.

  2. ההתקשרות תבוצע בהליך של פטור ממכרז - ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

  3. להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים הנדרשים למשרד.

  4. אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות, מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 05/11/2020.

  5. הפנייה תיעשה באמצעות דוא"ל לכתובת ari_lev@mevaker.gov.il​