facebook

על ביקורת המדינה

 •  
 • יסודות ביקורת המדינה


  עוד בראשית דרכה הכירה מדינת ישראל בחשיבות ביקורת המדינה. כבר בשנת 1949 חוקק חוק מבקר המדינה, אשר נתקבל בכנסת ביום י"ט באייר התש"ט (18 במאי 1949), ולפיו ...

   
 • התפקידים והסמכויות של מבקר המדינה


  לפי חוק יסוד: מבקר המדינה, המבקר עושה ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של משרדי הממשלה, השלטון המקומי וגופים ציבוריים שונים (הגופים המבוקרים), כדי ...

   
 • תהליכי העבודה של ביקורת המדינה


  תכנית העבודה השנתית של ביקורת המדינה נבנית בהתחשב במכלול רחב של שיקולים בהתאם לקווי פעולה ומדיניות שקובע מבקר המדינה. אמות המידה העיקריות לבחירת נושאי ...

   
 • תורת הביקורת


  מדריך הביקורת מגדיר עקרונות, נורמות וסטנדרטים, שיטות עבודה, מתודולוגיה וטכניקות המיועדות להנחות את עובדי הביקורת במהלך עבודתם

   
 • קשרים בין-לאומיים


  בין מבקרי המדינה ונציבי תלונות הציבור (אומבודסמנים) במדינות העולם יש שיתוף פעולה הדוק וחילופי מידע הן במישור הדו-צדדי והן במסגרת ארגונים בין-לאומיים

   
 • הקשר עם הכנסת


  סעיף 6 לחוק יסוד: מבקר המדינה קובע כי במילוי תפקידיו יהיה המבקר אחראי בפני הכנסת בלבד, ובכך מדגיש את עצמאותו ואי-תלותו של המבקר בממשלה. מבקר המדינה מגיש ...

   
 • פעילות הוועדה למתן היתרים


  בשנת 1977 קבעה הממשלה את הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, המבוססים על דוח הוועדה בראשות השופט אשר. בדפים שלהלן מרוכזים: סקירה כללית, ...

   
 • הגופים המבוקרים


  רשימת הגופים המבוקרים על ידי משרד מבקר המדינה

   
 • החלת ביקורת


  החלטות מבקר המדינה על החלת ביקורת

   
 • מבנה המשרד


  המבנה הארגוני של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   
 •