facebook

הודעה על ספק יחיד - תומר אשל - סיירת ניקיון

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
29/09/2021 10:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

משרד מבקר המדינה מבקש להתקשר עם מר תומר אשל - סיירת ניקיון (להלן – סיירת ניקיון) לשם קבלת השירותים הבאים:

  1. ניטור פסולת והערכה כמותית ואיכותנית של מצב הניקיון במרחבים התיירותיים העירוניים בשבע ערים ברחבי הארץ. המשרד יגדיר את אזורי התיירות בהם יבוצע הניטור. הניטור יבוצע בכל עיר בשלושה ימים שונים, בסיורי בוקר ובסיורי אחר הצהריים. 


  2. סקר להערכת הניקיון ומצב תשתיות בתי השימוש הציבוריים במרחבים התיירותיים בשבע ערים.


  3. גיבוש דוח מסכם. 

ההתקשרות המבוקשת היא התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. 

להלן מובאת חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמדה של סיירת ניקיון כגוף היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות, לפי מצב הדברים בפועל. 


היקף ההתקשרות הוא עד 50,000  (כולל מע"ם).

תקופת ההתקשרות: 29.9.21 – 31.8.22


אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לתת את השירותים האמורים מוזמן לפנות למשרד מבקר המדינה בכתב ולהודיע לו את זהותו וזאת לא יאוחר מיום ה-29.9.21 בשעה 10:00. הפנייה תהיה למר ערן צדוק בדוא"ל: eran_zad@mevaker.gov.il.