facebook

טופס הגשת תלונה או פנייה

ברוכים הבאים לטופס הגשת תלונה או פנייה באתר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. כדי להקל עליכם את מילוי הטופס, נבקש להביא לידיעתכם תחילה מידע חשוב על משרדנו.

במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור קיימים שני גופים בעלי סמכויות שונות:

א. ביקורת המדינה
ב. נציבות תלונות הציבור

שני גופים אלו כפופים למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ופועלים במסגרת הסמכויות המוקנות להם בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

נציבות תלונות הציבור מבררת תלונות של הציבור על משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופי ממשל שונים. בחוק מכונים כל אלה "גופים מבוקרים".
תלונה המוגשת לנציבות תבורר בתנאי שהמתלונן נפגע בעצמו באופן אישי וישיר מהמעשה או מהמחדל של הגוף שעליו הוא מתלונן.

לידיעתכם, על פי הקבוע בחוק, לא ניתן להגיש תלונה על אנשים או על גופים פרטיים.

אם אתם מעוניינים להגיש תלונה לנציבות, בחרו במסך הבא באפשרות "תלונה".

ביקורת המדינה בוחנת את תפקודם של הגופים המבוקרים כהגדרתם בחוק - משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופי הממשל. ואולם בשונה מדרך פעולתהּ של הנציבות, הבחינה נעשית במישור הכללי ולא במסגרת תלונה מסוימת.
לפיכך מי שמעוניין להביא לידיעת הביקורת מידע, אינו נדרש להוכיח שהוא עצמו נפגע באופן אישי וישיר מפעולה או ממחדל של הגוף שהמידע נוגע אליו. כמו כן, בשל אופייהּ של עבודת הביקורת, ניתן לפנות לביקורת המדינה בעילום שם.

אם אתם מעוניינים למסור מידע לביקורת המדינה, בחרו במסך הבא באפשרות "פנייה".

על מנת לייעל את הטיפול בפנייתכם, יש להכין מראש קבצים הכוללים את המסמכים הרלוונטיים לפנייתכם, שאותם נבקשכם לצרף במהלך מילוי הטופס.

כניסה לטופס הגשת תלונה או פנייה