לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

הביקורות הקודמות: 

מבקר המדינה, דוח שנתי 67א (2016),"הטיפול בדואר בין-לאומי".

מבקר המדינה, דוח שנתי 69א (2018),"התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון".

חברת דואר ישראל בע"מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, שהחלה לפעול במרץ 2006 על פי רישיון שניתן לה מכוח הוראות חוק הדואר, התשמ"ו-1986. החברה כפופה לפיקוחה של רשות החברות הממשלתיות, ובתחומים מסוימים של פעילותה היא כפופה גם לפיקוחו של משרד התקשורת. החברה מתמודדת בשנים האחרונות עם הפחתה ניכרת בהיקף המכתבים הנשלחים באמצעותה, ומנגד עם גידול ניכר בהיקף פריטי הדואר והחבילות אשר אזרחי ישראל רוכשים באתרי מסחר מקוונים בחו"ל ונשלחים ליעדם באמצעות חברת הדואר. 


נתוני מפתח

 • 46 מיליון פריטי דואר

  ההיקף השנתי של פריטי דואר שנשלחו מחו"ל בשנת 2021 במסגרת הסחר המקוון

 • פי שלושה

  היקף הגידול בהיקף יבוא משלוחי הסחר המקוון הבין-לאומי בשנים 2012 - 2019

 • 73.4%

  שיעור התלונות המוצדקות שבוררו בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה על חברת הדואר בשנת 2020

 • 116 מיליון ש״ח

  היקף המיסים שגבה המכס בגין פריטי סחר מקוון בשנת 2021 (עד נובמבר)

 • 5,000 פריטי דואר בשעה

  ממיינת מכונת המיון האוטומטית שנכנסה לשירות בשנת 2021

 • 20,253 טונות

  המשקל הכולל של פריטי הדואר שנשלחו מחו"ל בשנת 2021 במסגרת הסחר המקוון

 • 359 גרם

  המשקל הממוצע של חבילה בשנת 2021. גידול של יותר מפי שלושה ממשקלה הממוצע בשנת 2010 (98 גרם)

 • עשרות אחוזים

  שיעור הירידה ברווח התפעולי, בתחום הדואר הבין-לאומי הנכנס בשנים 2019 עד 2020

פעולות הביקורת

​דוח שנתי 67א של מבקר המדינה שפורסם בשנת 2016 (הדוח הקודם) עסק בטיפול חברת הדואר בדואר הבין-לאומי. בחודשים אוגוסט-דצמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את תיקון הליקויים ואת יישום ההמלצות שהועלו בדוח הקודם וכן את תיקון חלק מהליקויים שפורסמו בדוח ביקורת נוסף משנת 2018 (הדוח הקודם משנת 2018). הביקורת נעשתה בחברת הדואר, במינהל המכס שברשות המיסים בישראל ובמינהל הדואר שבמשרד התקשורת. 


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מערכת לניטור פריטי דואר המגיעים לארץ - מהדוח הקודם עלה כי החברה לא הפעילה מערכת לניטור דברי הדואר ושקי דואר כפי שנקבע בהוראות הרישיון. ממצאי המעקב מעלים כי נכון למועד סיום הביקורת הליקוי לא תוקן, וכי החברה לא הטמיעה את מערכת הניטור באופן מלא כנדרש ברישיון
 • dislike
  הטמעת "מודול נתב"ג" לביצוע בקרות שלמות - מהדוח הקודם עלה כי מתבצע רישום ידני של שקי דואר האוויר המגיעים מחו"ל, והדבר מקשה לעקוב אחר השקים. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה מועטה. כיום עובדי החברה בנתב"ג מקלידים באופן ידני למערכת ממוחשבת את מספרי...
 • dislike
  הטיפול של מחלקת שירות הלקוחות בחברת הדואר בפניות בנושא דואר בין-לאומי - מהדוח הקודם עלה כי מסתמנת מגמה חדה של גידול במספר הפניות הנוגעות לדואר בין-לאומי. ממצאי המעקב מעלים כי מספר הפניות לשירות הלקוחות של חברת הדואר בנושא דואר בין - לאומי גדל פי יותר מ...
 • dislike
  מצג חשבונאי בדוחות הכספיים לגבי דואר בין-לאומי נכנס ודואר בין-לאומי יוצא - מהדוח הקודם עלה כי בדוחות הכספיים של החברה לא מצוינת רווחיות התחומים השונים בפעילות הדואר הבין-לאומי. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן. הנתונים בדוחות הכספיים של החברה מוצגים...
 • dislike
  שיעור הרווח התפעולי והמעבר למשלוחי קרגו - עלה כי בשנים 2019 - 2020 הייתה ירידה של עשרות אחוזים בשיעור הרווח התפעולי בתחום הדואר הבין-לאומי הנכנס. עוד עלה כי שיעור הרווח התפעולי ממשלוחי קרגו הינו נמוך באופן משמעותי משיעור הרווח התפעולי ממשלוחים דואריים...
 • dislike
  מערכת מידע ייעודית ומותאמת לניהול ביקורות במינהל הדואר במשרד התקשורת - מדוח הביקורת הקודם עלה כי מינהל הדואר שבמשרד התקשורת אינו משתמש במערכת מידע ייעודית לניהול ביקורותיו על חברת הדואר ועל שאר הגופים נותני השירותים הדומים שבפיקוחו. ממצאי המעקב מעלים כ...
 • dislike
  פגיעה בפריטי דואר שהגיעו מחו"ל - מהדוח הקודם עלה כי קיימת תופעה של גניבת פריטי דואר. ממצאי המעקב מעלים כי התופעה נמשכת. מהנתונים שמסרה מחלקת הביטחון לנציגי משרד מבקר המדינה עולה כי במהלך התקופה שמינואר 2017 ועד סוף שנת 2021, התרחשו 98 חקירות ובדיקות במ...
 • like
  קליטת פריטי הדואר במסוף הדואר בנתב"ג - מהדוח הקודם עלה כי פריטי דואר מוחזקים במשך תקופה ממושכת במסוף הדואר בנתב"ג לפני התחלת הטיפול בהם. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה רבה, וכי הליכי השחרור של פריטי הדואר במסוף החברה בנתב"ג והטיפול בהם השתפרו.
 • like
  תובלה של פריטי EMS - מהדוח הקודם עלה כי בטיפולה של חברת הדואר בפריטי EMS ניכרת אי-יעילות תפעולית בתחום ההובלה המתבטאת בביצוע הסעות חוזרות ומיותרות להעברת הפריטים. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן באופן מלא. כיום אין תופעה של הסעות חוזרות ומיותרות בתחום...
 • like
  מרכז הסחר המקוון - מהדוח הקודם משנת 2018 עלה כי בכשני שלישים מהעמדות במרכז המיון במודיעין תהליכי הקלדת פרטי החבילות ומיונן נעשים באופן ידני. ממצאי הביקורת מעלים כי הליקוי בהליך עבודתן של הקלדניות תוקן במידה רבה. תחילתו של ההליך לביצוע מיון ממוכן של פרי...

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מערכת לניטור פריטי דואר המגיעים לארץ - על חברת הדואר להטמיע את מערכת הניטור כמתחייב ברישיון.
 • [alt]
  הטמעת "מודול נתב"ג" לביצוע בקרות שלמות - מומלץ שחברת הדואר תפעל להשלמת הפיתוח של מערכת ממוחשבת שתאפשר בקרת שלמות מלאה של המכלים והמשטחים אשר מועלים למשאיות בנתב"ג, עד להגעתם למרכז הסחר במודיעין. עוד מומלץ כי החברה תשלים מעבר לשיטת מיון ממוכנת מלאה, ככל...
 • [alt]
  הפניית דברי דואר למרכזי מסירה מרוחקים - נוכח ריבוי התלונות על הפניה למרכזי מסירה מרוחקים, מומלץ כי חברת הדואר תפעל למנוע את הישנות התופעה של הפניה למרכזי מסירה מרוחקים, אשר פוגעת במיוחד בקשישים ובאנשים עם מוגבלויות, המתקשים להגיע למרכזים המרוחקים מביתם...
 • [alt]
  מצג חשבונאי בדוחות הכספיים לגבי דואר בין - לאומי נכנס ודואר בין - לאומי יוצא - נוכח החשיבות הניכרת של מגזר הסחר אשר שיעור ההכנסות ממנו הוא כ-39% מסך הכנסות החברה, ונוכח פעילות הדואר הבין-לאומי בחברה, מומלץ כי החברה תשקול לפרט בדוחותיה הכספיים את התוצאו...
 • [alt]
  היבטי מחשוב וממשק בין חברת הדואר לאגף המכס - מומלץ כי רשות המיסים וחברת הדואר יפעלו לחבר גם את מערך הדואר הבין-לאומי היוצא למערכת "שער עולמי".

סיכום

פעילות מגזר הסחר ותעבורת הדואר הבין-לאומי צמחה במידה רבה בשנים האחרונות. לדוגמה, בשנת 2019 נשלחו מחו"ל לישראל כ-68 מיליון פריטי סחר מקוון, יותר מפי שלושה מאשר מספרם בשנת 2012 (שבה נשלחו לארץ כ-22 מיליון פריטי סחר מקוון). 

במהלך השנים שחלפו ממועד פרסומו של הדוח הקודם, ביצעה חברת הדואר שינויים מקיפים בכל תורת ההפעלה של תחום הדואר הבין-לאומי, ובראשם הקמתו של מרכז הסחר המקוון במודיעין. שינויים אלו סייעו לה לעמוד בהיקפים ההולכים וגדלים של תעבורת פריטי הדואר הבין-לאומי. 

 אולם רמת השירות בתחום זה עדיין אינה משביעת רצון כמצופה ונותרו ליקויים בתחומים הללו: הטמעת מערכת הניטור, הליכי הבקרה בתהליך העברתם של פריטי הדואר מנתב"ג למרכז הסחר במודיעין, מיון פריטי הדואר באופן ידני, חיבור מערך הדואר הבין-לאומי היוצא למערכת "שער עולמי" ובדיקת תעבורת פריטי הסחר המקוון בידי המכס. 

מומלץ כי חברת הדואר, מינהל המכס ברשות המיסים ומשרדי התקשורת והאוצר יפעלו לתיקון הליקויים העולים מדוח זה ולבחינת יישום ההמלצות בהתאם לכך.