facebook

ביקורת המדינה: השגת יעדים לאומיים

360 מעלות: תכנית הביקורת המערכתית לבחינת עמידה ביעדים לאומיים

 

  • המבקר אנגלמן מקדם תכנית ביקורת מערכתית, "360 מעלות", הבוחנת את אופן העמידה של משרדי הממשלה והרשויות הציבוריות ביעדים לאומיים. הבחינה תיעשה בצורה רב-ממדית, מזוויות שונות ובאמצעות מספר דו"חות ביקורת.

  • במסגרת הבחינה המערכתית, ייבחרו יעדים לאומיים אשר ייבחנו ע"י מספר חטיבות ביקורת מתחומים שונים לטובת התעמקות בנושא המבוקר ממספר היבטים.

  • המטרה: לקבל את תמונת הביקורת השלמה ככל הניתן.

  • כך לדוגמה, סוגיית שוק הדיור תיבדק במספר ביקורות אשר יבוצעו ע"י חטיבות ביקורת מתחומי ביקורת שונים.

 

 

 

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן החל ביישום מתווה ביקורת המדינה השמה דגש על תחומים המוגדרים כיעדים לאומיים ובחינת הצעדים השונים אותם ביצעה הממשלה בדרך לעמידה ביעדים אלו. במסגרת כך, המבקר מקדם תכנית מערכתית חדשה, "360 מעלות", אשר לפיה, תחומים המוגדרים כיעדים לאומיים יבדקו במקביל בצורה רוחבית, בדו"חות שונים ועל ידי חטיבות ביקורת שונות.

המבקר אנגלמן סבור שכדי לטייב את עבודת הביקורת ולקבל את תמונת הביקורת השלמה יש לבחון את הפעולות שמשרדי הממשלה והרשויות הציבוריות ביצעו כדי לעמוד בהשגת היעד בצורה רב-ממדית ומזוויות ביקורת שונות.


כך לדוגמא בכל הנוגע לסוגיית שוק הדיור שהינו אחד היעדים הלאומיים הראשונים שייבחנו במתכונת הביקורת החדשה. המבקר אנגלמן הנחה את הצוותים המקצועיים במשרדו לבחון את הנושא בצורה מקיפה, "360 מעלות", בהיבט התשתיתי, בהיבט התכנוני, בהיבט הפיננסי ובהיבט הרגולטורי אשר יאפשר איתור ליקויים וחסמים משמעותיים ומתן המלצות ביקורת להתייעלות והשגת היעד הלאומי.

סוגיית שוק הדיור - הבחינה של פעולות הממשלה בדרך להשגת היעד תעשה ממגוון נקודות מבט, ובכלל זה:

  • תהליך פינוי מחנות צה"ל בדגש על מחנות באזורי הביקוש.

  • הנטל הבירוקרטי הקיים בשוק הדיור ברמה הארצית וברמה המקומית בוועדות לתכנון ובנייה ברשויות המקומיות.

  • השקעות בפרויקטים של תשתיות בשיתוף הסקטור הפרטי בסביבת הריבית הקיימת בישראל וביחס למדינות אחרות בעולם.

  • פתרונות התעסוקה בפריפריה המשפיעים באופן ישיר על ביקוש לדיור באזורים אלו.

  • פעולות הממשלה באמצעות רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) ומשרד השיכון בקידום תכניות חדשות ועוד.​