facebook

תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן באשר לבחירות לכנסת העשרים ואחת החלה בתאריך 07/01/2019.