facebook

מזכיר/ה בלשכת היועץ המשפטי - ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
מזכיר/ה / קלדנ/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
03/08/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

דרוש/ה מזכיר/ה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר, ללשכת היועץ המשפטי למבקר המדינה ללשכת ירושלים, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.


תיאור התפקיד:  

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות  היועץ המשפטי למבקר המדינה. סיוע בריכוז עבודת לשכת היועץ המשפטי ובכלל זה תיאום פגישות, ועדות, וכדומה; ניתוב חומר המגיע ללשכת היועץ המשפטי לגורמים הנוגעים בדבר ומתן מענה לפונים ללשכה, מעקב אחר המשך הטיפול לפונים בהתאם לעניין, ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.


הכישורים הנדרשים:

12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה - חובה

ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה  

ידע בתוכנות אופיס: word, excel, outlook, powerpoint

יכולת הקלדה מהירה

יחסי אנוש ונועם הליכות

תודעת שירות גבוהה

יכולת עמידה במצבי לחץ


תנאים נוספים:

  1. 5 ימי עבודה בשבוע.

  2.  ½ 8  שעות ליום עבודה.

  3. שעות העבודה יהיו בין השעה 09:30 לשעה 18:00.

  4. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.

  5. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.

  6. המשרות מיועדות הן לנשים והן לגברים.

  7. העובד/ת יידרש/תידרש לעבור בדיקת סיווג בטחוני, כמקובל.

בהתאם להערכת המועמד על בסיס קורות חיים ובהתאם לשיקול דעתו של המשרד, ייבחרו עד 10 מועמדים שישלחו למבחן ממוחשב. המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 5 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן ממוחשב. 

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלאו/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות במרוכז למייל   Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור משרת מזכירה בלשכת היועץ המשפטי". מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 3.8.2020.