facebook

הנחיות לניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות

​מתוקף סמכותו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973 מפרסם מבקר המדינה הנחיות בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות

​מתוקף סמכותו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973 מפרסם מבקר המדינה הנחיות בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות.

 

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות

חוקים והנחיות בנושאי מימון מפלגות ומימון בחירות