facebook

מכרז 45/2020 - שיפור חזות פנים משרדית - שירותי הדפסת תמונות על זכוכית

מאפיינים :

מספר המכרז:
45/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
05/11/2020 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! להלן מסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה (להלן - הנוסח המלא).

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן גם - המשרד) מבקש לקבל הצעות מחיר לשירותי הדפסת תמונות על זכוכית בלשכות המשרד (בשלב ראשון בלשכת ירושלים). 

תנאי הסף:

 1. המציע הוא תאגיד רשום או עוסק מורשה יחיד.

 2. המציע אינו רשום כחברה מפירה כמשמעה בסעיף 362א לחוק החברות, התשנ"ט-1999. 

 3. לא מתקיימים לגבי המציע התנאים המפורטים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, שבהתקיימם חל על גוף ציבורי איסור להתקשר עמו. 

 4. המציע עומד בדרישות החוק לגבי תשלומים סוציאליים ותשלום שכר מינימום לעובדים, והוא מתחייב לספֵּק, אם יידרש, את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בדרישות כאמור.

 5. המציע הביע את רצונו להשתתף במכרז באמצעות שליחת טופס רישום למכרז, כאמור בסעיף 4.

 6. ההצעה לשירותי הדפסת תמונות על זכוכית שיסופקו עומדים בכל הדרישות המפורטות במכרז זה.

 7. מילוי וחתימה על מלוא התצהירים והנספחים המצורפים למסמכי המכרז.

 8. מחזור מכירות של 500,000 ש"ח לפני מע"מ בתחום הדפסה על זכוכית ב 15 חודשים אחרונים של בעלי חברה או עסק. יש לצרף אישור רואה חשבון.

 9. נדרש נסיון של 5 שנים בתחום המכרז, למתן שירות למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים בהיקף של לפחות 50,000 ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף 5 המלצות ו/או פרטי התקשרות מהמשרדים והגופים הללו.

 10. מציע שהצעתו לא תעמוד בכל תנאי הסף - הצעתו תיפסל. עם זאת, ועדת המכרזים (או מי שהיא תמנה לכך) רשאית עפ"י שקול דעתה הבלעדי לאפשר השלמת חוסרים והיא גם רשאית שלא לאפשר זאת.

 11. מועד אחרון להגשת הצעות הנו ה- 5.11.2020 בשעה 14:00.

המסמכים המצורפים: