facebook

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017

שער ותוכן ענייניםwordpdf
כריכת הדוחpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום ביקורת על השלטון המקומי
מספר קטלוגי 2017-08
תאריך פרסום 21/11/2017
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח זה מציג את תוצאות הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי בשנת 2017 ועוסק במגוון נושאים, הן מערכתיים והן ממוקדים.

מן המפורסמות הוא שמשרד מבקר המדינה פועל לביצוע תהליכי בדיקה וביקורת מעמיקים, יסודיים, מקצועיים והוגנים ולפרסום דוחות ביקורת אובייקטיביים, אפקטיביים, רלוונטיים וברורים, אשר יורדים לשורשם של אירועים ומנתחים לעומק את תפקודם של המבוקרים.

הכנת דוח זה, כקודמיו, הצריכה מאמץ רב של עובדי משרד מבקר המדינה, אשר עמלו על הכנתו בקפדנות, ביסודיות ובמקצועיות וביצעו בקרות רבות, כנדרש. תודתי והוקרתי נתונות להם.

הדוח משקף את החזון והיעדים שקבעתי עם כניסתי לתפקיד, ובכללם הבטחת הזכויות של האזרח, הבטחת איכות חייו, הגברת האחריותיות, הטמעת נורמות תקינוֹת בממשל ובמינהל הציבורי, שמירה על שלטון החוק, אכיפת הוראות הדין וחלוקת משאבי הרשות באופן שוויוני והוגן ועל פי הוראות החוק. כמו כן כולל הדוח ממצאי מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בביקורות קודמות.

הביקורת ברשויות המקומיות שנבדקו עסקה בין היתר בתהליכי הרכש וההתקשרויות, בהקצאת המקרקעין, בניהול המקרקעין, במתן תמיכות, בחיוב בארנונה ובקבלת עובדים. הליקויים שהוע...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הפנים
 • עיריית הרצלייה
 • עיריית רהט
 • עיריית אשקלון
 • עיריית בני ברק
 • עיריית תל אביב-יפו
 • עיריית עכו
 • עיריית טבריה
 • עיריית נצרת
 • משרד התיירות

מילות מפתח

 • ממשל תאגידי
 • ניגוד עניינים
 • דוחות כספיים
 • חלוקת כרטיסים
 • תאגיד עירוני
 • עבירות בנייה
 • בטיחות
 • חוף הים
 • בנייה ציבורית
 • מבנים יבילים
 • אתרי אינטרנט
 • מוגבלים בניידות
 • התאמות לילדים
 • נגישות
 • הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע
 • מאגרי מידע
 • סייבר
 • סקר סיכונים
 • אבטחת מידע
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • עיריית אור יהודה
 • משרד הפנים
 • עיריית אלעד
 • עיריית בית שמש
 • עיריית טבריה
 • עיריית נהרייה
 • עיריית פתח תקווה
 • עיריית צפת
 • משרד הפנים - ועדה מחוזית לתכנון ובניה - מחוז צפון
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • המועצה המקומית א-ריינה
 • המועצה האזורית מטה בנימין
 • רמת חובב
 • המועצה המקומית רמת חובב

מילות מפתח

 • מתנות לעובדי ציבור
 • טובין
 • רכש
 • איוש משרות
 • מקרקעין
 • ארנונה
 • שעות נוספות
 • ועדת הבחינה
 • ניגוד עניינים
 • גרעון
 • קרובי משפחה
 • מבנה ארגוני
 • כח אדם
 • תקופת צינון
 • חשב מלווה
 • כדורסל
 • ועד עובדים
 • הצעות מחיר
 • פלישה לקרקעות
 • דמי שכירות
 • רשיון עסק
 • נכסי מקרקעין
 • פולשים
 • שלטי חוצות
 • רישוי עסקים
 • מכרזים
 • ועדים מקומיים
 • תמיכה כספית
 • תמיכות למוסדות
 • הוצאת כספי ציבור
 • התקשרויות
 • חיוב אישימרכז מבקרים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המועצה המקומית גני תקווה
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מורדות הכרמל
 • עיריית נשר
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • עיריית טירת כרמל
 • המועצה המקומית רכסים
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה קריות
 • עיריית קרית ביאליק
 • עיריית קריית מוצקין

מילות מפתח

 • שקיפות
 • שיתוף הציבור
 • היטל השבחה
 • התקשרויות עם בעלי מקצוע
 • בנייה בלתי חוקית
 • תכנון
 • פיקוח
 • אכיפה
 • הכשרה בדיעבד
 • שימוש חורג
 • פיקוח ובקרה
 • השתלמויות
 • נסיעות לחו"ל
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • עיריית חולון
 • משרד הפנים
 • משרד האוצר
 • המועצה המקומית באר יעקב

מילות מפתח

 • התקשרויות
 • יועצים משפטיים
 • העסקת יועצים
 • עבודה נוספת
 • פטור ממכרז
 • ניגוד עניינים
 • מינהל תקין
 • קרובי משפחה
 • טוהר מידות
 • חיוב אישי
 • ועדת התמיכות
word
pdf
word
pdf