facebook

פורסם דוח הביקורת 70א, מרץ 2020

דוח הביקורת 70א פורסם היום (23.3.20) וכולל 16 פרקים של החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה והחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

לקריאת דוח ביקורת 70א המלא

 

דוח הביקורת 70א כולל 16 פרקים של החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה והחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, ובהם התייחסות למגוון רחב של נושאים מרכזיים בטיפולם של משרדי ממשלה וגופים ציבורים, ובכללם: משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד לשירותי דת, משרד הבריאות, רכבת ישראל, חברת חשמל, רשות החדשנות המועצה להשכלה גבוהה ועוד. 

צפו בסרטון הכולל את עיקרי הממצאים המופיעים בדוח

 


להלן טבלה המרכזת את תקצירי הפרקים בדוח המבקר 70א, מרץ 2020 וכן את הסרטונים המלווים את הדוח:

מערך הקבורה בישראל

 


הביקורת בדקה את אופן מתן שירותי הקבורה בישראל ליהודים ולבני עדות אחרות. הביקורת בוצעה במשרד לשירותי דת, בבט"ל, במינהל התכנון ובלשכות התכנון המחוזיות שבמשרד האוצר ועוד. לצורך הביקורת הסתייע משרד מבקר המדינה בשאלוני ביקורת שנשלחו לכל גופי הקבורה שמבקר המדינה הכריז עליהם כמבוקרים.

היערכות לתחרות בנמלי הים

 


הביקורת בדקה את היערכותם של הגורמים השונים לקראת תחילת פעולתם של הנמלים החדשים, והתחרות הצפויה מהם לנמלים הקיימים.

פעולות הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי המוטל על עסקים

 


משרד מבקר המדינה בדק בכמה משרדי ממשלה היבטים הקשורים בהקטנת הנטל הבירוקרטי המוטל על מגזר העסקי בכלל ועל תעשיינים בפרט.

הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי

 
הביקורת בדקה את פעילותה של הממשלה לשמירת היתרון הטכנולוגי של המדינה. הביקורת נעשתה ברשות החדשנות, במשרד הכלכלה והתעשייה, במועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה,  במל"ג ועוד. 

כהונת חברי ועדי עובדים בתפקידי ניהול ואיוש תפקידים בכירים בגופים ממשלתיים

הביקורת בדקה היבטים מסוימים בכהונת מנהלים ועובדים המשמשים כחברי ועדים בגופים ממשלתיים ואת הליך האיוש של כמה משרות בכירות בגופים אלו. הבדיקות נעשו ברשות המיסים, בנציבות שירות המדינה, ברשות שדות התעופה ועוד. 

 

טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות

הביקורת בדקה את מוכנותה של מערכת הבריאות להתמודד עם מחלות שבכוחן להביא לתחלואה רבה ולפגיעה קשה בבריאות הציבור, כגון שפעת פנדמית, חצבת ואבולה.

תהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר

 


נבחנו תהליכי קבלת ההחלטות הקשורות לעמידה ביעד הגירעון לשנת 2018 והכנת התחזית לשנת 2019. כמו כן, נבחן תהליך קבלת ההחלטות על התוספת בגין "היעדר הביטחון התעסוקתי" - פנסיות השוטרים. 


ביקורת מעקב - פעילות רשות המיסים בנושא הסדר הסולר

בדוח הנוכחי מובאים ממצאי המעקב אחר תיקון הליקויים המרכזיים שצוינו בדוח הקודם.  המעקב נעשה בהנהלת רשות המיסים, ביחידת הסולר ובמשרדים האזוריים של מס הכנסה ומע"מ ברחובות ובחדרה.

קידום תחום הכרייה והחציבה בישראל

 

הביקורת בחנה את ניהול תחום הכרייה והחציבה בישראל, הפיקוח על המחצבות, קידום התכנון של אתרי תמ"א 14 ב ושיווקם ומימוש האמצעים המשלימים ליישום התמ"א. הביקורת נעשתה במשרד האנרגיה, ברמ"י, במינהל התכנון במשרד האוצר ועוד.

היבטים בתוכנית הממשלתית לדיור "מחיר למשתכן"
 

 

הביקורת בדקה היבטים ביישום התוכנית מחיר למשתכן. הנושאים שנבדקו היו בין היתר סדרי הגשת הצעות ההחלטה על התוכנית, תכנון הקרקעות, שיווקן, קידום היתרי בנייה וטיפול בפניות זכאים.

השירות המטאורולוגי הישראלי

 


הביקורת בדקה את פעילותו של השירות המטאורולוגי. הבדיקה נעשתה במשרדי השמ"ט בבית דגן. בדיקות השלמה בנושא הסדרים חקיקתיים ורכש נעשו במשרד התחבורה, ובנושא תחנות מדידה מטאורולוגיות - במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הובלת מטענים ברכבת

 


הביקורת בדקה את נושא הובלת המטענים ברכבת ואת פעילות חברת הבת. הביקורת נעשתה בחברת הרכבת, בחברת הבת למטענים ובמשרד התחבורה.


הסדר הנכסים עם חברת החשמל לישראל והשפעותיו על עלויות הרפורמה
 
 
משרד מבקר המדינה בדק את הסדר הנכסים שנחתם בין המדינה לחח"י ואת ממשקיו עם הרפורמה במשק החשמל, לרבות בסיסי המידע שהיו קיימים בעת גיבוש תנאי ההסכם, היקפי ההסכם והשפעותיו האפשריות.

היבטים בפעילות תאגיד מי אביבים
הביקורת בדקה היבטים בפעילות תאגיד מי אביבים. בדיקות השלמה נעשו ברשות המים ובלשכת הבריאות המחוזית בתל אביב.

היבטים בפעילות תאגיד הגיחון

הביקורת בדקה היבטים בפעילות תאגיד הגיחון, ובכללם: הוצאות התפעול, פחת המים, פחת הגבייה, חיבור המים לשכונות במזרח ירושלים, הוצאות שכר וכוננות ועוד.

העסקת יועצים לליווי והדרכה בנושא איכות הסביבה במסגרת פרויקט סביבתי של מי אזור דן
הביקורת בדקה את אופן העסקת יועצים א' וב' במסגרת ההתקשרות של מי דן עם העמותה בנוגע לפרויקט ואת מעורבות איגודן בהעסקתם.

התייחסות מבקר המדינה לדוח 70א

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן: "אני מבקש להודות לצוותים המסורים והמקצועיים במשרד מבקר המדינה. דוח ביקורת 70א מצביע על ליקויים משמעותיים בשורה של תכניות ומיזמים לאומיים, כגון: טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות, התכנית 'מחיר למשתכן', הרחבת התחרות בנמלי הים, הרפורמה בחברת חשמל, הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגית של המשק הישראלי. כמו כן, פעילות הביקורת הצביעה על ליקויים משמעותיים בתהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר, במערך הקבורה בישראל, בפעולות הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי, בפעילות השירות המטראולוגי, בהובלת מטענים ברכבת, בקידום תחום הכרייה והחציבה בישראל, בכהונת חברי ועדי עובדים בתפקידי ניהול ואיוש תפקידים בכירים בגופים ממשלתיים ועוד. 

יודגש כי עבודת הביקורת נעשית בצורה מקצועית, מכבדת ומכובדת, בהלימה ליעדים לאומיים וללא משוא פנים, תוך הקפדה על מנהל תקין וטוהר המידות. הדוחות מקדמים את תפיסת הביקורת "בעיני הציבור", לפיה תפקידה של הביקורת, בין היתר, הוא להציב את האזרח במרכז ולשמש פה לכלל אזרחי ישראל ובפרט עבור אותן אוכלוסיות ראויות לקידום שקולן לא תמיד נשמע".   

התייחסות מבקר המדינה אנגלמן לפרק הביקורת בנושא "טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות": "כבר בשנת 2019 החל משרד מבקר המדינה לבצע בדיקה מעמיקה בעניין אופן היערכותה של מערכת הבריאות להתמודדות עם מחלות שבכוחן להביא לתחלואה רבה ולפגיעה קשה בבריאות הציבור, ובכללן שפעת פנדמית, חצבת ואבולה. הדוח הועבר לגופים המבוקרים בנובמבר 2019, לשם קבלת תגובתם בעניינו, והומצא לראש הממשלה ב-14.2.20. המצב ששרר בסין בדצמבר 2019, לקראת מועד סיום הביקורת, המחיש את הסיכון הרב הכרוך בהתפשטות מגפת הקורונה, ובמועד המצאת הדוח לראש הממשלה עדיין לא התגלה הנגיף בארץ.

בביקורת נמצאו ליקויים באופן ההיערכות של משרד הבריאות, קופות החולים ומערך האשפוז להתמודדות עם מחלות מתפרצות ומתחדשות. נמצא כי על פי התרחיש שמשרד הבריאות צופה בעת התפרצות מגפה של שפעת צפויים לחלות כ-2,250,000 תושבים בישראל (כ-25% מהאוכלוסייה) וכי הגידול בתחלואה יתפזר על פני כשמונה שבועות שבהם יתווספו למערכת האשפוז של בתי החולים עוד כ-150,000 מאושפזים, עוד כ-25,000 חולים יזדקקו לאשפוז ביחידות טיפול נמרץ, ועוד כ-12,500 חולים יזדקקו להנשמה. בתכנית ההיערכות הלאומית אין התייחסות לכמות חדרי הבידוד שיידרשו. יש לציין כי מערכת האשפוז נמצאת בכל ימות השנה בעומס רב. מחלקות רבות בבתי החולים הכלליים פועלות בתפוסת יתר וקיים מחסור במיטות טיפול נמרץ. 

בבדיקה עלה כי למשרד הבריאות אין תכנית להשלמת הפערים במיטות אשפוז, בצוותים רפואיים ובציוד בעת התפרצות שפעת פנדמית, שתאפשר טיפול ראוי בחולים הרבים שיזדקקו לאשפוז בעת התפרצות מחלה זו. תכנית ההיערכות קובעת כי יש להצטייד בכמות של תרופות לטיפול בזיהום נגיפי (תרופות אנטי ויראליות) שתספיק ל-25% מהאוכלוסייה ובבדיקה נמצא כי מלאי התרופות מספיק רק ל-16% מהאוכלוסייה במקום 25% כנדרש. 

פרק זה מדגים את אופן יישום המדיניות בעניינה של ביקורת מערכתית, בונה ואפקטיבית, הצופה פני עתיד והעוסקת בסיכונים קודם להתהוותם. חשיבותו של הפרק מתעצמת לנוכח הודעת ארגון הבריאות העולמית ב- 11.3.20 ולפיה נגיף הקורונה מוגדר כמגפה עולמית. כולי תקווה כי הפרק, אשר הוגש כאמור עוד לפני התפרצות הקורונה בישראל, סייע לקבלת החלטות מיטביות ותרם להיערכות משרד הבריאות וממשלת ישראל למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, וכי כעת, עם פרסומו, הוא יגביר את מודעות הציבור לצורך במילוי הנחיות הגורמים המוסמכים לכך". 

הנגשת תוצרי הביקורת לציבור:

במסגרת יישום רפורמת הביקורת הבונה הנחה המבקר אנגלמן לפעול להגברת החשיפה של תוצרי הביקורת לציבור הרחב, תוך מתן דגש על גיוון בדרכי ההנגשה של פעילות הביקורת. לשם כך, עודכן מבנה התקציר של דוח הביקורת וכן הופקו סרטונים המשקפים באופן ממוקד את תוצרי פעילות הביקורת. 

  • תקציר הדוח – תקציר הדוח מוצג לציבור במודל חדש וממוקד (אורכו כשלושה עמודים) המציג את תמונת המצב העולה מליבת פעילות הביקורת – הממצאים המרכזיים וההמלצות המרכזיות לצדם. הממצאים מצביעים על ליקויים בפעילות שנבדקה ולצדם משולבות באופן מידתי פעולות הראויות לציון. נוסף על כך, התקציר כולל "נתוני מפתח" Key Facts  על אודות הנושא הנבחן, וכן נעשה שימוש נרחב באינפו גרפיקה אשר משקפת את ממצאי הביקורת. המודל החדש של התקציר נבנה מתוך ראייה חדשנית ובחינה של הנעשה במוסדות ביקורת מובילים בעולם.

  • סרטונים המתמצתים את עיקרי הדוח – לצורך הגברת החשיפה של הדוחות והנגשתם לקהלים מגוונים, משרד מבקר המדינה הפיק סרטונים לרבים מהפרקים אשר משקפים בקצרה את עיקרי הליקויים והממצאים בפרקים. בהמשך יונגשו הסרטונים גם בשפות ערבית והאנגלית.