לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

​מינהל הרכב הממשלתי (מינהל הרכב או המינהל) הוא יחידה בחטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה שבאגף החשב הכללי במשרד האוצר (החשכ״ל). תפקידו לספק שירותי רכב לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם. תקציב מינהל הרכב מבוסס על השתתפות תקציבית שמועברת למינהל ממשרדי הממשלה ומיועדת לארבעה סוגי הוצאות: לרכישת כלי רכב; לתחזוקת רכבים; לביטוח; ולתקורה למימון ההוצאות המנהליות של המינהל. בהתאם לדוחות הכספיים של המינהל, בשנת 2021 עמדו הוצאות המינהל על 178 מיליון ש"ח. כמו-כן, בהתאם לדוחות אלה, צי הרכב הממשלתי במשרדי הממשלה מנה כ-5,100 כלי רכב, שבהם מורשים לנהוג כ-12,000 נהגים. ההחלטה על הצמדת רכב לבעלי תפקידים במשרד ממשלתי מתקבלת על ידי ועדת ההצמדות, שבראשה עומד החשב הכללי או מי מטעמו. 


נתוני מפתח

 • 226 מיליוני ש״ח

  הממוצע השנתי של הוצאות מינהל הרכב בשנים 2011 - 2021, בהתאם לדוחות הכספיים

 • 40%

  מכלי הרכב הפעילים חורגים בגילם ממודל גיל הרכבים שקבע המינהל (יותר מ-2,000 רכבים מתוך כ- 5,200 רכבים פעילים)

 • יותר מ-500 מיליוני ש״ח

  פוטנציאל הכנסה חד-פעמית שיכול להיווצר ממעבר של צי רכבי הנוסעים לשיטת הליסינג. מקורות סכום זה הם מכירת צי רכבי הנוסעים של המדינה, העברת כספי קרן החידוש

 • כ-6 מיליוני ש״ח

  אומדן משרד מבקר המדינה לחיסכון הכספי השנתי הפוטנציאלי שבין שיטת מינהל הרכב לחלופת הליסינג, הנובע משיפור ברמת השירות והקטנת גיל הרכבים

 • 3 קציני בטיחות רכב בלבד

  אחראים על כ-4,500 כלי רכב המשמשים כ-12,000 נהגים ובכללם כ-480 אוטובוסים ורכבי משא כבדים ובינוניים. בשנים 2018 - 2021 המינהל לא ביצע ביקורות שנתיות...

 • 371 מיליוני ש״ח

  הפער הלא מוסבר, נכון לינואר 2022, שבין ההון הקיים בקרן החידוש (בהתאם לדוחות הכספיים) להתחייבויות הקרן כלפי משרדי הממשלה (בהתאם לנתוני מערכת מרכב"ה)

 • 2.6 ו-2.9 (מתוך 5)

  התחומים שבהם שביעות הרצון של המשרדים היא הנמוכה ביותר, בהתאם לשאלון שביעות רצון ששלח משרד מבקר המדינה. ציונים אלה ניתנו על משך הזמן לקבלת המענה מוו...

 • 246,000 ש"ח

  סך הקנסות בגין 202 דוחות תנועה שניתנו לרכבים ממשלתיים ולא הוסבו לנהגים שביצעו את העבירות, אלא שולמו על ידי משרדי הממשלה (בשנים 2019 - 2021)

פעולות הביקורת

​בחודשים אפריל 2021 - ינואר 2022 בדק משרד מבקר המדינה את אופן ניהולו והפעלתו של צי הרכב הממשלתי. עיקר הבדיקה נעשתה במינהל הרכב שבאגף החשכ"ל. בדיקות השלמה נעשו בחברת ענבל, במינהל הדיור הממשלתי שבאגף החשכ"ל, באגף התקציבים במשרד האוצר (אג"ת) וברשות הארצית לכבאות והצלה. במסגרת הבדיקה נשלחו שאלונים ל-35 משרדי ממשלה שונים.  

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  זמן המתנה לדיון בוועדת ההצמדות - ועדת ההצמדות ממונה על ידי שר האוצר, ותפקידה לדון בתקנים להצמדת רכבים לבעלי תפקידים במשרדי הממשלה ולאשרם. בשנים 2018 - 2021 נדונו בוועדה כ-450 בקשות בממוצע בכל שנה ומספר ימי ההמתנה לדיון בבקשות נמצא במגמת עלייה והגיע ל-56..
 • dislike
  השוואה בין הוצאות המדינה בגין תשלום החזקת רכב לעובדי המדינה לבין עלות הרכבים במינהל הרכב - ועדת ההצמדות אינה מבצעת השוואה בין עלות מתן רכבים צמודים לעובדי המדינה לעומת החלופה של תשלום עלות החזקת הרכב בשכר העובדים. זאת אף שבכל רמת שירות, ובפרט ברמות השי...
 • dislike
  גיל רכבי המינהל - צי הרכבים של מינהל הרכב מיושן ברובו. ישנם יותר מ-2,000 רכבים (כ-40% מכלי הרכב הפעילים), שיש להחליפם כדי שגיל הרכבים יעמוד במודל גיל הרכבים הרצוי שקבע המינהל. ממוצע גיל כלל רכבי המינהל, נכון לינואר 2022, שש שנים (ממוצע גיל רכבי הנוסעים...
 • dislike
  רכבים חשמליים - צי רכבי הנוסעים הפעיל של מינהל הרכב מושתת על רכבים מזהמים, ו-75% מרכבי הנוסעים אינם היברידיים או חשמליים. כמו כן, במשרדי הממשלה מותקנות רק שש עמדות טעינה לרכבים חשמליים דבר המקשה לעמוד ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה בדבר מעבר מלא לרכבים ח...
 • dislike
  בטיחות - משנת 2018, מינהל הרכב לא ביצע ביקורות בתחום הבטיחות במשרדי הממשלה, לא תיחקר תאונות דרכים שבוצעו ברכבי המינהל, לא גבה השתתפות עצמית מהנהגים לגבי נזק שנגרם מנהיגה רשלנית וכן לא בדק תלונות שהתקבלו בגין נהיגה חריגה ברכבי המינהל. במועד סיום הביקורת...
 • dislike
  תחזוקת כלי הרכב - בהתאם לתוצאות שאלון מבקר המדינה, רמת שביעות הרצון של משרדי הממשלה והנהגים מאיכות השירות של מוקד השירות ומהטיפולים במוסכים עמדה הייתה 3.5 (מתוך 5). עוד עלה כי הגם שמינהל הרכב פועל משנת 2018 להסדרת אמנת שירות מול חברת ענבל והמוסכים, ואו...
 • dislike
  מכירת כלי רכב - בשנים 2018 - 2020 נמכרו 3,411 כלי רכב ל-535 רוכשים שזכו במכרזי מינהל הרכב, בתמורה כוללת של כ-138 מיליון ש"ח, דהיינו כ-40,000 ש"ח לרכב בממוצע. נמצא כי סוחרי רכבים רכשו 92% מהרכבים שנמכרו במכרז וכי 16 סוחרים גדולים (3% מסך המציעים) רכשו...
 • dislike
  רכישת כלי רכב (קרן החידוש) - בהתאם לרישומי מערכת מרכב"ה יתרת הזכות העומדת לטובת המשרדים בקרן החידוש נכון לינואר 2022 היא כ-516 מלש"ח. ואולם לפי הדוחות הכספיים, יתרת קרן החידוש העומדת לזכות המשרדים היא כ-145 מלש"ח, בתוספת סכום של 100 מלש"ח אשר הועברו בש...
 • dislike
  רכבי איגום - רכבי איגום הם רכבים המשמשים את משרדי הממשלה בימי הפעילות של המשרד בלבד ואינם מוצמדים לאדם אחד. נכון לינואר 2022 קיימים 1,161 רכבי איגום מסוג נוסעים ועלותם השנתית היא כ-32 מלש"ח בשנה. בנוגע ל-48% מרכבי האיגום שנבדקו על ידי חטיבת הביקורת בחש...
 • dislike
  בדיקות כלכליות לבחינת חלופת הליסינג - מינהל הרכב והחשכ"ל ביצעו בדיקות כלכליות לבחינת כדאיות חלופת הליסינג על בסיס הנחות שאינן תואמות את המציאות. לדוגמה, הוספו שלא לצורך עלויות לחברות הליסינג בסך כ-3,000 ש"ח בשנה לרכב (כ-250 ש"ח לחודש), ובמקביל לא שוקלל...

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי החשכ"ל יבחן את האפשרות לגיבוש מדיניות כוללת לעניין היקף השימוש ברכבים פרטיים על ידי עובדי המגזר הציבורי, בשים לב לחשיבות עידוד המעבר של עובדי המגזר הציבורי לתחבורה ציבורית ושל הפחתת הנסועה בכבישי הארץ. עוד מומלץ כי ועדת ההצמדות תקבע יעדים בדבר...
  • [alt]
   מומלץ למינהל הרכב להיערך ארגונית ותקציבית לרכישה ומסירה של רכבים חדשים בהיקף הנדרש כדי לרענן את צי הרכב בהתאם למודל גיל הרכבים הרצוי ולשם יישום החלטת הממשלה למעבר לכלי רכב לא מזהמים ולרכבים חשמליים.
  • [alt]
   מומלץ כי מינהל הדיור יקדם את הקמת עמדות הטעינה החשמליות במשרדי הממשלה, בהיקף אשר יתמוך בהגדלת מספר הרכבים החשמליים שבצי הממשלתי. עוד מומלץ כי נוכח הקשיים הקיימים כיום בהקמת עמדות הטעינה, יבחן מינהל הרכב, בשיתוף משרד האנרגיה, את התנאים להקצאת רכבים חשמל...
  • [alt]
   על מינהל הרכב לבצע ביקורות בתחומי הבטיחות והתקינה במשרדים כחלק מתוכנית העבודה השגרתית של המינהל ובהתאם להוראות התכ"ם, כדי להביא לכשירות מרבית של הרכבים הממשלתיים ולתרום לבטיחות הנהיגה בהם. כמו כן, על מינהל הרכב להשלים את תהליך גיוס קציני הבטיחות ולתחקר...
  • [alt]
   מומלץ למינהל הרכב ולאף התקציבים לבחון את הסיבות להיווצרות העודפים בקרן החידוש. לדוגמה, יש לבחון אם מקור הכספים הוא גביית יתר מהמשרדים או עודף זמני שנוצר עקב תת-יישום של תוכנית ההחלפה בהתאם למודל ההחלפה. כמו כן, מומלץ למינהל הרכב ולאגף התקציבים להקפיד כ...

  סיכום

  ​הממצאים העולים מדוח זה מלמדים על ליקויים במגוון תחומים הנוגעים למינהל הרכב הממשלתי שהוא הגורם האחראי להספקת שירותי רכב למשרדי הממשלה. לגבי צי הרכב הממשלתי, הכולל כ-4,500 רכבים פעילים, מהדוח עולה כי יש חריגה במידה ניכרת מהחלטת הממשלה בדבר גיל הרכבים הרצוי, וכי צי הרכבים נשען על רכבים מזהמים. עוד עולה כי הוראות תכ"ם בתחומי הבטיחות, התקינה וניהול התקציב אינן מיושמות בפועל, דבר אשר גורם לעלויות כספיות גבוהות הניתנות לחיסכון. על מינהל הרכב לפעול לשיפור התפעול של צי הרכב, לרבות עמידה במודל גיל הרכבים שנקבע; שיפור מנגנון המכירה; ופיקוח ובקרה נאותים על צי הרכב ועל הנהגים המורשים לנהוג ברכבי המינהל. כן מומלץ כי המינהל יפעל לקליטת רכבים חשמליים בצי הרכב הממשלתי שהוא מפעיל וכן יבחן את החלופות הקיימות לניהול צי הרכב, לרבות מעבר לשיטת ליסינג. זאת במטרה להביא לחיסכון בעלויות, לצד שיפור באיכות הרכבים הפעילים ובטיב השירות הניתן לנהגים.