facebook

מכרז 5/2021 למתן שירותי הסעדה בסיוע אמצעים טכנולוגיים

מאפיינים :

מספר המכרז:
5/2021
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/03/2021 15:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

עקב אילוצים ארגוניים ועדת המכרזים האריכה את המועד למתן תשובות עד ליום 8.4.21.

מועד אחרון להגשת הצעות יעודכן בהמשך.


  1. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מעוניין לספק לעובדי המשרד בלשכות ירושלים, תל אביב, חיפה ובשלוחות האזוריות בלוד, באר שבע ,נצרת ונוף הגליל, שירות הסעדה במחירים מוזלים.

  2. התשלום בגין הארוחות ייעשה באמצעות כרטיס מגנטי אישי.

  3. שירותי ההסעדה יכללו ארוחות שהעובדים יהיו זכאים להן כאשר יסעדו במסעדות או "TAKE A WAY" ללא עלות נוספת.

  4. בכלל הלשכות ניתן יהיה לספק את שירותי ההסעדה גם באמצעות משלוח ללא עלות נוספת (לכתובות המשרד בלבד).

  5. בנוסף המשרד יהיה רשאי להשתמש בשירותי הספק הזוכה לרכש נוסף של מתן שירותים נוספים להוצאות כגון: כיבוד בימי גיבוש, בימי עיון ובסיורים מקצועיים, כיבוד באירועי המשרד לציון חגים, טקסים או אירועים, והכל כמפורט במכרז זה להלן.

  6. במסגרת מכרז זה מעוניין המשרד לבחור בזוכה אחד למתן השירות.

לוח זמנים

  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 9.3.21 שעה 14:00.

  • מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה על ידי המשרד: 17.3.21.

  • מועד אחרון להגשת הצעות ומועד תוקף ההצעות: 24.3.21 עד השעה 15:00.

 

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. עם זאת, לוועדת המכרזים או מי מטעמה יש סמכות לאפשר השלמת מסמכים ותיקונם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים חריגים מאוד ומטעמים שירשמו, ועדת המכרזים תהיה רשאית לערוך תיקונים בתנאי הסף. על המציע בעצמו (אלא אם נאמר במפורש אחרת) לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של המכרז.