facebook

פרסום דוח "טקס הדלקת המשואות לציון 70 למדינת ישראל - בחירת מדליקי המשואות, חלוקת ההזמנות והתקשרויות"

מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת מיוחד בנושא טקס הדלקת המשואות לציון 70 למדינת ישראל

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא פרסם היום, יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט, 28/4/2019, דוח ביקורת מיוחד: טקס הדלקת המשואות לציון 70 למדינת ישראל - בחירת מדליקי המשואות, חלוקת ההזמנות והתקשרויות.

טקס הדלקת המשואות המתקיים משנת 1950 בהר הרצל בירושלים הוא הטקס הממלכתי הרשמי הנועל את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה והפותח את אירועי יום העצמאות. לגבי רבים, מדובר באירוע החשוב ביותר, פסגת הממלכתיות - טקס המעלה על נס את הישגי המדינה ואזרחיה וכן, את אחדות העם.

הטקס לציון 70 שנות עצמאות למדינה נועד להיות חגיגי במיוחד. הוא נחוג במתכונת מורחבת ומטבע הדברים עורר עניין רב בקרב הציבור. רבים ביקשו להיות נוכחים בטקס עצמו או לפחות בחזרות הגנרליות שקדמו לו.

בעקבות תלונות שהתקבלו הנוגעות לאופן הקצאת ההזמנות לטקס, הורה מבקר המדינה להתחיל בביצוע ביקורת בעניין בלא דיחוי - זאת, על מנת לפרסם את הדוח עוד לפני יום העצמאות ה-71, כדי שההמלצות לתיקון הליקויים ייושמו החל מטקס זה.

 

אופן חלוקת ההזמנות לטקס ולחזרות הגנרליות שקדמו לו

להלן כמה ליקויים מרכזיים בנושא זה:

• כדי לאפשר לציבור הרחב לקחת חלק באירוע החגיגי, נוספו כ-11,770 מושבים בטקס ובחזרות הגנרליות יחד לעומת שנים קודמות אולם, בפועל, רק כשליש מהמושבים שנוספו הוקצו לציבור הרחב.

• אף שבטקס עצמו נוספו כ-2,460 מושבים לעומת שנים קודמות, הציבור הרחב זכה לתוספת של כ-370 הזמנות בלבד.

• משרד התרבות והספורט ומרכז ההסברה לא פרסמו כל הודעה לציבור באשר לחלוקת הזמנות לטקס עצמו ולחזרה הגנרלית השנייה.

• משרד התרבות והספורט פרסם באתר שלו הודעה על חלוקת הזמנות לציבור לחזרה הגנרלית הראשונה באמצעות חברת הפצה, רק שבע דקות לפני פתיחת אתר חברת ההפצה. כך, הלכה למעשה, היה ליודעי דבר ולמקורביהם יתרון על פני אנשים מן השורה בקבלת ההזמנות.

• עובדי משרד התרבות והספורט ובהם עובדי מרכז ההסברה, לשכת מנכ"ל המשרד ולשכת השרה, קיבלו 709 הזמנות לטקס, שהם כ-11% מכלל ההזמנות שהוקצו לטקס זה, ועוד 272 הזמנות לחזרה הגנרלית הראשונה. לא ניתן לדעת כמה הזמנות חולקו לחזרה הגנרלית השנייה שכן, מרכז ההסברה איבד מסמכים אלה.

• שרת התרבות והספורט הורתה למרכז ההסברה להקצות הזמנות לאנשי השלטון המקומי באמצעות מרכז השלטון המקומי. בדרך זו חולקו במשרדי המרכז לשלטון מקומי, לשם הגיעה רכזת לשכת השרה על פי הנחיית עוזרת השרה, 572 הזמנות לאנשים בשלטון המקומי. מתוכם, 375 הזמנות לטקס המרכזי ו-197 הזמנות לחזרה הגנרלית השנייה. זאת, ללא שהחלוקה תועדה, ללא שנקבעו כללים להקצאה ומבלי שידוע מי קיבל את ההזמנות.

• מרכז ההסברה הקצה 80 הזמנות לטקס למנהלת לשכת יו"ר הליכוד והמקשרת בין הליכוד לבין לשכת ראש הממשלה. לא נעשתה חלוקת הזמנות באופן דומה לנציגי מפלגות אחרות.

• מרכז ההסברה הקצה לגורמים שונים במשרד ראש הממשלה כ-467 הזמנות, בהיעדר תיעוד, לא ניתן לדעת למי במשרד ראש הממשלה נמסרו הזמנות אלה. 

 

בחירת מדליקי המשואות

ההחלטה הסופית של הוועדה הציבורית לבחירת מדליקי המשואות על רשימת המועמדים המומלצים להדלקת המשואות נעשתה בשיחות טלפון פרטניות בין יו"ר הוועדה לחברי הוועדה הציבורית. בשיחות טלפון אלו אושרו מועמדים שנוספו לרשימת המומלצים, שמועמדותם, על פי סיכום דיון הוועדה ועל פי דברי חלק מחבריה, כלל לא נדונה קודם לכן - כל זאת, בלי שהועברו מראש חומרי רקע על המועמדים שנוספו. כמו כן, נוסף מועמד שמועמדותו נדחתה בשלבים מוקדמים יותר על ידי הוועדה. במקביל, באותן שיחות טלפון, נגרעו שבעה שמות שהוועדה הציבורית אישרה כמועמדים להדלקת המשואות וששמותיהם הגיעו לשלב הסופי.

טיוטת דוח הביקורת נשלחה למשרד התרבות בסוף ינואר 2019. בתשובה לטיוטה ושוב בשימוע שהתקיים בעת האחרונה הודיעו שרת התרבות והספורט וראשי משרדה כי כבר פעלו לתיקון חלק מהליקויים שעלו בביקורת וכי יפעלו לתיקון התקנון לבחירת מדליקי המשואות. שרת התרבות והספורט הודיעה שתמנה ועדה ציבורית שתמליץ על מתכונת ראויה והוגנת לחלוקת ההזמנות לטקס הדלקת המשואות ולטקסים רשמיים אחרים.

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא מציין שיש מקום שמשרד התרבות ישלים פעולות אלה ללא דיחוי. 


 

לקריאת הדוח המלא