לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה 1.1.17 עד 31.12.17

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

​כללי

סעיף 1 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - החוק) מגדיר "סיעה" - "כל אחד מאלה: ...(3) צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת".

סעיף 12(א) לחוק קובע כי "אם סיעה היא צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת, יראו אותן מפלגות בכל הנוגע למימון הוצאות שוטפות ולהלוואה לפי סעיף 7ג כאילו היו סיעות נפרדות".

לפיכך, מתייחס דין וחשבון זה לכל אחת מהמפלגות המקיימות בכנסת סיעה אחת כהגדרתה בחוק, כאל סיעות נפרדות.

לפי סעיף 10(ג) לחוק "לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של הסיעה או רשימת המועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה...".

לאור האמור, היו הסיעות אמורות למסור למבקר המדינה את חשבונותיהן השוטפים לתקופה שבין 1.1.17 ל-31.12.17 (להלן - התקופה השוטפת) עד 1.5.18.

לפי סעיף 10(ד) לחוק, על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת, דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות לתקופה השוטפת עד 1.10.18.

דין וחשבון זה עוסק בתוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של 16 הסיעות בכנסת העשרים שקיבלו מימון ממלכתי לכיסוי הוצאות שוטפות בתקופה השוטפת, ואלה הסיעות:

1. אגודת החרדים - דגל התורה (להלן - דגל התורה);

2. אלתג'מוע אלווטני אלדימוקרטי- בל"ד (להלן - בל"ד);

3. האיחוד הלאומי - תקומה (להלן - האיחוד הלאומי);

4. הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל- המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל (להלן- הבית היהודי);

5. הליכוד - תנועה לאומית ליברלית (להלן - הליכוד);

6. הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל (להלן - אגודת ישראל);

7. התנועה בראשות ציפי לבני (להלן - התנועה);

8. התנועה הערבית להתחדשות (להלן- תע"ל);

9. חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) (להלן - חד"ש);

10. יש עתיד בראשות יאיר לפיד (להלן - יש עתיד);

11. ישראל ביתנו;

12. כולנו בראשות משה כחלון (להלן- כולנו);

13. מפלגת העבודה הישראלית (להלן - העבודה);

14. מרצ;

15. רשימת האיחוד הערבי (להלן- רע"מ);

16. ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה (להלן - ש"ס);

תוצאות הביקורת

תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות נקבעו בהסתמך על בדיקת החשבונות בשיטות ביקורת מקובלות, חוות דעת של רואי חשבון, השלמות, תיקונים והסברים שמסרו הסיעות במהלך הביקורת והצהרות של נציגי הסיעות, שהתקבלו כראיה לפי סעיף 9(ג) לחוק.

קיום הנחיות מבקר המדינה

לפי החוק, על כל סיעה לנהל את מערכת החשבונות שלה בהתאם להנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009 (להלן - ההנחיות), ולרשום את הכנסותיה ואת הוצאותיה לפיהן.

שתי סיעות ניהלו את חשבונותיהן שלא לפי הנחיות מבקר המדינה ואלו הן: בל"ד והבית היהודי.

הדבר התבטא בכך שסיעת בל"ד לא שמרה בידיה את מלוא הפירוטים והאסמכתאות בנוגע לחלק מהוצאותיה ושכללה בהוצאותיה הוצאות בלתי תקינות בגין הפעלת קייטנות לילדים; ובכך שסיעת הבית היהודי כללה בחשבונותיה רישומים בסכומים ניכרים שמקורם במערכות בחירות קודמות שלא נכללו בדוחות הכספיים שהגישה למשרדי בגין מערכות בחירות אלה, ולא שמרה בידיה אסמכתאות מספקות ביחס לרישומים אלה.

הכנסות

לפי החוק, זכאיות הסיעות למימון הוצאותיהן השוטפות מאוצר המדינה (להלן - המימון הממלכתי).

המימון הממלכתי השוטף שקיבלו 16 הסיעות בתקופה השוטפת הסתכם בכ-127.6 מיליון ש"ח.

על פי החשבונות שמסרו הסיעות למשרדי, הסתכמו הכנסותיהן בתקופה השוטפת בכ-159.3 מיליון ש"ח.

ההפרש (בסך של כ-31.7 מיליון ש"ח) בין ההכנסות השוטפות של הסיעות בתקופה השוטפת לבין המימון הממלכתי השוטף מקורו בעיקר בהכנסות מדמי חבר, בהכנסות מחשבות הכנסת בגין צוות פרלמנטרי ובהכנסות אחרות.

סעיף 8 לחוק אוסר על סיעה לקבל, במישרין או בעקיפין, תרומה מתאגיד, בין בארץ ובין בחו"ל, וכן על קבלת תרומות בעילום שם או ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו. כמו כן, נקבע בסעיף 8 לחוק כי סכום התרומה המרבי מאדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו לא יעלה על 1,000 ש"ח לשנה, ובשנה שבה מתקיימות בחירות - 2,300 ש"ח.

שתי סיעות לא עמדו במגבלות הקבועות בחוק בעניין קבלת תרומות בתקופה השוטפת:

1. סיעת הליכוד - בשל כך שבעצם קיומו של אירוע ה"ליכודיאדה" שהתקיים במהלך התקופה השוטפת גלומה תרומה לסיעה;

2. סיעת בל"ד - בשל קבלת הכנסות שלא ניתן לזהות את מקורן, אשר נובעות, לטענת הסיעה, ממכירת כרטיסים למופע.

בפרק השני לדוח זה מובאים נתונים על פי דיווחי הסיעות בנוגע לתרומות שקיבלו בסכום של 1,000 ש"ח ומעלה.

הוצאות

החוק קובע תקרה להוצאותיהן השוטפות של הסיעות. בסעיף 7(ד) לחוק נקבע כי סיעה לא תוציא "במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות או בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה חברי כנסת, לפי הגדול יותר" (להלן - תקרת ההוצאות).

על פי החשבונות שמסרו 16 הסיעות למשרדי, הסתכמו ההוצאות השוטפות בתקופה השוטפת בכ-112 מיליון ש"ח.

הוצאותיהן השוטפות של כל אחת מ-16 הסיעות עמדו בגבולות שנקבעו בסעיף 7 לחוק.

סיעות שניתן להן דוח חיובי

שלוש עשרה מהסיעות (אגודת ישראל, דגל התורה, האיחוד הלאומי, העבודה, התנועה, חד"ש, יש עתיד, ישראל ביתנו, כולנו, מרצ, רע"מ, ש"ס ותע"ל) שהגישו למשרדי את חשבונותיהן ניהלו בתקופה השוטפת את מערכת החשבונות שלהן בהתאם להנחיות מבקר המדינה, הוצאותיהן בתקופה זו היו בגבולות שנקבעו בסעיף 7 לחוק, והכנסותיהן היו בגבולות הקבועים בסעיף 8 לחוק. לפיכך ניתן לכל אחת מהן דין וחשבון חיובי על תוצאות ביקורת חשבונותיהן, הכנסותיהן והוצאותיהן לתקופה השוטפת.

לפרטים על סיעות אלה, ראו להלן בפרק "דיווח על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות".

סיעות שניתן להן דוח שאינו חיובי

אני קובע כי הדוח על חשבונותיהן השוטפים של שלוש סיעות אינו חיובי. ואלו הן: בל"ד, הבית היהודי והליכוד.

לפרטים על סיעות אלה ועיקרי הממצאים לגביהן, ראו להלן בפרק "דיווח על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות".

נושאים בעלי היבטים עקרוניים

בדיקת חשבונותיהן של הסיעות העלתה כמה נושאים בעלי היבטים עקרוניים שמצאתי לנכון לייחד את הדיבור עליהם.

עודפים לתקופה השוטפת וגירעונות נצברים

המשך קריאה בקובץ המצורף

קישורים רלוונטים