facebook

בחירות לרשויות המקומיות - שאלות ותשובות

בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק וההנחיות, יש לנהוג לפי הוראות החוק וההנחיות.

תוכן העניינים:

התנהלות מול משרד מבקר המדינה

רישום והגשת בקשה למימון

מי רשאי להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות (להלן - הרשויות)?

מועמדים יכולים להתמודד בבחירות לרשות המקומית רק במסגרת רשימות מועמדים או סיעות.

ההתמודדות לתפקיד ראש הרשות נעשית במסגרת רשימת מועמדים או במסגרת סיעה. 

לקבלת פרטים נוספים או הבהרות בדבר אופן ההגשה של רשימת מועמדים ואופן ההתמודדות יש לפנות למפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים בירושלים (להלן - המפקח הארצי על הבחירות).

 

מה יש לעשות אם רוצים להתמודד בבחירות לרשויות?

יש לפנות למפקח הארצי על הבחירות. מידע בעניין זה וטופסי רישום מקוונים מצויים באתר האינטרנט של משרד הפנים שכתובתו:

http://www.moin.gov.il/NationalSupervision/Pages/defaultp.aspx

 

מהם המקורות האפשריים למימון ההתמודדות בבחירות לרשויות?

מקורות המימון האפשריים על פי החוק הם אלה:

 1. תרומות מהציבור במגבלות הקבועות בחוק (לפירוט המגבלות החלות על התרומות, ראו להלן).

 2. מימון מהמדינה בהתאם להוראות החוק, לרבות אפשרות של מקדמה (ראו להלן).

 3. מימון ביניים באמצעות קבלת הלוואות וערבויות, במגבלות הקבועות בחוק (ראו להלן).

 

מי זכאי לקבל מימון מהמדינה?

הסכום הסופי של המימון שתקבל רשימת מועמדים (שלא הוגשה על ידי מפלגה המיוצגת בכנסת) נקבע לאחר הבחירות על פי מספר המנדטים שבו זכתה הרשימה בבחירות. קבלת המימון מותנית בהגשת בקשה לקבלת מימון למשרד הפנים עד חמישה ימים לפני יום הבחירות ובאישור הבקשה, וסכום המימון שישולם מוגבל להיקף ההוצאות שהוציאה רשימת המועמדים בפועל בגין הבחירות.

לאחרונה נקבעו בחוק תוספות מימון כדלהלן:

 1. רשימת מועמדים אשר שליש מחברי המועצה המכהנים מטעמה הם נשים תהיה זכאית לתוספת מימון בשיעור 15% מסכום המימון המגיע לרשימה (בכפוף לכך שההוצאות הוצאו בפועל).

 2. רשימת מועמדים שמועמד מטעמה התמודד על ראשות המועצה וזכה בלא פחות מ-25% מהקולות הכשרים, תהיה זכאית לקבל תוספת מימון בשיעור של עד 9.5% מסכום המימון ליישוב*, בהתאם למספר הקולות שקיבל המועמד ולחישוב הקבוע בחוק.

* סכום המימון ליישוב נקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק: מכפלת יחידת החישוב (כהגדרתה בחוק) במספר הבוחרים ביישוב (כפי שמתפרסם בספר הבוחרים).

 

מה גובה המימון מהמדינה?

כל סיעה שקיבלה 50% מהקולות הנדרשים למנדט או יותר מכך, זכאית למימון הוצאות הבחירות שלה (ובתנאי שנציגיה מילאו אחר התנאים הקבועים בחוק והגישו במועד למפקח הארצי על הבחירות בקשה לקבלת מימון). המימון ניתן לסיעה על פי תוצאות הבחירות, דהיינו מספר המנדטים שבו זכתה הסיעה בבחירות. עבור כל יישוב נעשה חישוב נפרד של שווי מנדט. החישוב נעשה על פי נוסחה הקבועה בחוק, ומובאים בו בחשבון מספר הבוחרים ביישוב (כפי שמתפרסם בספר הבוחרים) ומספר חברי המועצה היוצאת. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות למפקח הארצי על הבחירות.

 

מתי מקבלים את המימון מהמדינה?

בבחירות לרשויות שיתקיימו באוקטובר 2018 ישולמו כספי המימון בשלושה שלבים:

 1. 70% מהמימון המגיע יועברו לחשבון הבנק של רשימת המועמדים לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות.

 2. עוד 15% מהמימון יועברו עד 31.1.19.

 3. יתרת המימון תועבר לאחר פרסום דוח מבקר המדינה בעניין הבחירות (המועד המשוער - בין תשעה לעשרה חודשים לאחר הבחירות). העברת היתרה מותנית בקבלת דוח חיובי ממבקר המדינה**.

** מבקר המדינה עורך ביקורת על חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות ומפרסם את דוח הביקורת לציבור. דוח חיובי משמעו שהסיעה או רשימת המועמדים פעלה בהתאם להוראות החוק והנחיות מבקר המדינה ואילו דוח שאינו חיובי משמעו שנמצאו ליקויים בניהול הכספי של הסיעה או רשימת המועמדים  והיא לא פעלה בהתאם להוראות החוק או ההנחיות. דוח שאינו חיובי מוביל להטלת עיצום כספי מתוך יתרת המימון.

 

האם ניתן לקבל מקדמה מהמדינה לפני יום הבחירות?

ניתן לקבל מקדמה בכפוף להגשת בקשה למשרד הפנים בתנאים המפורטים בחוק ובכפוף להפקדת ערבות בנקאית; הערבות הבנקאית תהיה תקפה עד שיעברו תשעה חודשים מיום הבחירות.

 

מיהו הגורם האחראי למתן המימון מהמדינה?

המפקח הארצי על הבחירות.

 

חזרה לרשימת השאלות

 

הדין החָל

מהו הדין החל לעניין ניהול חשבונות ודיווח בבחירות?

1. חוק הרשויות המקומות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993.

2. הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), התשע"ג-2013.

3. אמירות עקרוניות מחייבות של מבקר המדינה שצוינו בדוחות קודמים שפרסם בעניין בחירות ברשויות, והודעות נוספות של מבקר המדינה (מפורסמות באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה).

 

חזרה לרשימת השאלות

 

התנהלות מול משרד מבקר המדינה

מהן הפעולות הראשונות שיש לבצע מול משרד מבקר המדינה?

יש לפתוח חשבון בנק חדש המיועד לניהול ההכנסות וההוצאות הנוגעות למערכת הבחירות ולהודיע על כך למבקר המדינה. בנוסף, יש לבקש הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת לניהול חשבונות ודיווח שבאתר של מבקר המדינה (להלן - המערכת הממוחשבת). הבקשה מוגשת באמצעות טופס ושליחתו למשרד מבקר המדינה (להלן קישור לטופס: https://statements.mevaker.gov.il/factionForm.aspx)

הרשאת הכניסה תישלח ישירות לפונה.

 

מהם השלבים העיקריים של התנהלות רשימת מועמדים מול משרד מבקר המדינה?

 1. יש להודיע למשרד מבקר המדינה על פרטי חשבון הבנק שנפתח לצורך מערכת הבחירות ולבקש הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת. ההודעה נעשית באמצעות מילוי טופס ושליחתו למשרד מבקר המדינה (להלן קישור לטופס: https://statements.mevaker.gov.il/factionForm.aspx)

 2. יש לנהל את חשבונותיה של רשימת המועמדים על פי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה ולהקפיד על שמירת מלוא המסמכים הקשורים לפעילות הכספית הקשורה לבחירות.


 3. עם קבלת הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת, יש להזין בה את כל פרטי ההכנסות וההוצאות, לרבות פרטי ההכנסות וההוצאות שקדמו למועד קבלת ההרשאה.

 4. בתום חמישה חודשים מיום הבחירות יש להגיש למשרד מבקר המדינה

  א. דוח כספי חתום על ידי שני נציגי הרשימה  בצירוף חוות דעת של רואה חשבון.

  ב. תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, בדבר השלמות והנכונות של הרישומים במערכת החשבונות; על התצהיר להיות חתום על ידי שני נציגים ומאושר בידי עורך דין.

  ג. אסמכתאות הנדרשות לביקורת מבקר המדינה, לרבות דפי בנק ודפי התאמת בנק, חשבוניות, הסכמים, קבלות, העתקי צ'קים ומסמכים בדבר כנסים, פרסומים וסקרים של רשימת המועמדים.

 5. בתום הביקורת יודיע משרד מבקר המדינה לנציגי רשימת המועמדים על הממצאים שעלו בה ויבקש את תגובתה של הרשימה בכתב על ממצאים אלה.

 6. עד עשרה חודשים מיום הבחירות יגיש מבקר המדינה ליו"ר הכנסת דוח בדבר תוצאות ביקורת החשבונות של רשימות המועמדים שהשתתפו בבחירות, לרבות המלצה לתשלום מלוא יתרת המימון הממלכתי או חלקה, בהתאם לתוצאות הביקורת.

 7. דוח מבקר המדינה יפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

 

מתי יש להגיש דוח כספי למבקר המדינה?

יש להגיש דוח כספי למבקר המדינה לא יאוחר מתום חמישה חודשים מיום הבחירות. עוד נקבע בחוק כי ישנה אפשרות להגיש דוח כספי בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות - ובמקרה כזה החלטת מבקר המדינה תינתן תוך תשעה חודשים מיום הבחירות.

הגשת דוח כספי באיחור עלולה להביא להטלת עיצומים כספיים מתוך יתרת המימון.

 

מה צריך להגיש למבקר המדינה לצורך הביקורת?

יש להגיש למבקר המדינה דוח כספי שהופק מהמערכת הממוחשבת, בצירוף חוות דעת של רואה חשבון. הדוח הכספי יהיה חתום על ידי שני נציגים של רשימת המועמדים, שלפחות אחד מהם בקיא במשק הכספים שלה. יש לצרף לדוח הכספי תצהיר חתום בידי עורך דין, לפי הנוסח בנספח ב' להנחיות.

נוסף על כך, יש להכין את ספרי החשבונות ואת האסמכתאות (לרבות דפי בנק ודפי התאמת בנק, חשבוניות, הסכמים, קבלות, העתקי צ'קים ומסמכים בדבר כנסים, פרסומים וסקרים של רשימות המועמדים שיידרשו למבקר המדינה לביצוע הביקורת.

חזרה לרשימת השאלות

 

המערכת הממוחשבת לניהול חשבונות ולדיווח 

מהי המערכת הממוחשבת?

המערכת הממוחשבת משמשת לרישום של כל ההכנסות וההוצאות הקשורות למימון ההתמודדות בבחירות. בתום תקופת הבחירות תידרש רשימת המועמדים להפיק מהמערכת דוח כספי מסכם.

המערכת מצויה באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, והכניסה אליה כרוכה בקבלת הרשאת כניסה.

 

האם נתונים שהוזנו למערכת הממוחשבת גלויים לציבור?

הנתונים אינם גלויים לציבור, אלא רק לעובדי הביקורת ולרואה החשבון הממונה מטעם משרד מבקר המדינה.

עם זאת, באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה מתפרסמים לציבור נתונים על תרומות וערבויות שקיבלו הרשימות, כפי שדיווחו הרשימות באופן שוטף. נוסף על כך, בדוח שמגיש מבקר המדינה מתפרסמים לציבור נתונים סופיים לאחר ביקורת לגבי סכומי התרומות והערבויות, שמות התורמים והערבים ומקומות מגוריהם. מבקר המדינה רשאי לכלול בדוח נתונים נוספים לגבי הכנסות והוצאות.

 

כיצד מדווחים באמצעות המערכת הממוחשבת?

באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה קיים קישור למערכת (כאמור, לכניסה נדרשת הרשאת כניסה). כן מצוי באתר האינטרנט מדריך למשתמש במערכת,  מצ"ב קישור:

http://www.mevaker.gov.il/he/mimun/applications/Pages/localelection.aspx.

 

מה צריך להזין למערכת הממוחשבת?

יש להזין למערכת את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף הקשורות למימון מערכת הבחירות, ואת כל פרטי התרומות שהתקבלו.

 

מתי צריך לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת?

מיד לאחר קבלת הרשאת הכניסה יש לדווח באמצעות המערכת, באופן שוטף ועדכני, על כל הפעולות הקשורות למערכת הבחירות. דיווח שוטף כאמור, המחויב על פי הנחיות מבקר המדינה, יאפשר לנציגי רשימות המועמדים להיות מודעים למצב הכספי בכל שלב של מערכת הבחירות ויתרום להגשת הדוח הכספי למבקר המדינה במועד שנקבע בחוק. 

 

על אילו סוגי הכנסות צריך לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת?

יש לדווח על המימון הממלכתי המגיע ועל כל התרומות שהתקבלו בכסף ובשווה כסף (ובכלל זה לרשום "הכנסה" מול "הוצאה" בגין קבלת שירות ללא תמורה). על פי קביעת מבקר המדינה, יש לדווח על תרומות וערבויות מיד עם קבלתן, ומידע בנושא זה מתפרסם לציבור באופן מידי באתר של משרד מבקר המדינה.

 

על אילו סוגי הוצאות צריך לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת?

יש לדווח על כל ההוצאות הכספיות ושוות הכסף (ובכלל זה לרשום "הוצאה" מול "הכנסה" בגין קבלת שירותים ללא תמורה) הקשורות לבחירות, בין הוצאות בתקופת הבחירות ובין הוצאות לפני תקופת הבחירות. כמו כן, יש לדווח על הוצאות שנעשו בידי אחרים (למשל עובדים, יועצים או פעילים) בקשר לבחירות.

 

האם יש לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת גם על הוצאה שטרם נפרעה?

יש לדווח על הוצאה מיד כשנוצרה ההתחייבות בגינה, גם אם טרם נפרעה בפועל. אם סכום ההוצאה הצפוי אינו ידוע במדויק - יש לדווח על סכום מוערך.

 

האם יש לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת על עירבון שניתן למנהל הבחירות?

יש לדווח כהוצאה על עירבון כאמור ועל ההוצאות הכרוכות בו.

 

למי ניתן לפנות במקרה של אי-הצלחה לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת?

ניתן לפנות לקבלת עזרה טכנית למשרד מבקר המדינה, האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות,

טל' 03-6843960/97, פקס 03-6843916/6543, דוא"ל elections@mevaker.gov.il.

 

איך אפשר לתקן טעות שנפלה בנתונים שהוזנו למערכת הממוחשבת?

על כל סיעה או רשימת מועמדים מוטלת האחריות לנכונות הנתונים במערכת, לרבות תיקון טעויות שנפלו. בכל שלב של הזנת הנתונים במערכת הממוחשבת ניתן לחזור לנתונים שדווחו ולבצע תיקונים. באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה קיים מדריך למשתמש במערכת הכולל הסברים על אופן תיקון טעויות (להלן קישור למדריך: http://www.mevaker.gov.il/he/mimun/applications/Pages/localelection.aspx).

יודגש כי מרגע "סגירת הדוח" כהגדרתו במערכת, לא יהיה ניתן עוד לבצע בו תיקונים.

 

מהן הדרישות העיקריות מרשימת מועמדים לגבי ניהול מערכת החשבונות של הבחירות?

 1. רישום כל ההכנסות וההוצאות של הרשימה הקשורות להתמודדותה בבחירות, לרבות הלוואות וערבויות שקיבלה, בין בתקופת הבחירות ובין לפניה. הרישום יתבצע באמצעות המערכת הממוחשבת.

 2. ניהול חשבונותיה על פי עקרונות חשבונאים מקובלים, בשיטת הרישום המצטבר, והקפדה כי הרישום יהיה מעודכן ויקיף את כל פעולותיה הכספיות ושוות הכסף.

 3. שמירת אסמכתאות לגבי הפעולות הכספיות, על פי הנחיות מבקר המדינה.

 4. הפקדת כל הכספים שהתקבלו בחשבון בנק שיוחד לבחירות ותשלום מחשבון זה של כל ההוצאות הקשורות לבחירות.

 5. הפקת קבלות עבור כל תרומה שהתקבלה.

 6. הגשת דוח כספי למבקר המדינה באמצעות המערכת הממוחשבת בצירוף חוות דעת של רואה חשבון עד שלושה חודשים מיום הבחירות.

חזרה לרשימת השאלות

 

הגשת דוח כספי למבקר המדינה

מתי יש להגיש דוח כספי למבקר המדינה?

יש להגיש דוח כספי למבקר המדינה לא יאוחר מתום  חמישה  חודשים מיום הבחירות. עוד נקבע בחוק כי ישנה אפשרות להגיש דוח כספי בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות - ובמקרה כזה החלטת מבקר המדינה תינתן תוך תשעה חודשים מיום הבחירות.
הגשת דוח כספי באיחור עלולה להביא להטלת עיצומים כספיים מתוך יתרת המימון.

 

האם כל רשימת מועמדים חייבת להגיש דוח כספי למבקר המדינה?

כל רשימת מועמדים חייבת להגיש דוח כספי למבקר המדינה - גם אם לא נבחרה למועצה או לא זכתה במימון ממלכתי (לרבות רשימה שלא הגישה למשרד הפנים בקשה למימון).

ואולם רשימת מועמדים שלא היו לה כלל תרומות והוצאות (גם לא בשווה כסף) יכולה להגיש למבקר המדינה תצהיר חתום על כך המאומת בידי עורך דין, לפי הנוסח בהנחיות, ותצהיר ייחשב לה במקום דוח כספי.

רק רשימת מועמדים שהסירה את מועמדותה לפני יום הבחירות, הודיעה על כך למשרד הפנים ומשרד הפנים אישר את ההודעה - אינה חייבת להגיש דוח למבקר המדינה. ואולם עליה לשמור את האסמכתאות הנוגעות לכספים שכבר הספיקה להוציא.

 

מה דינה של רשימת מועמדים שאינה מגישה דוח כספי למבקר המדינה?

היא תהיה חייבת להחזיר לקופת המדינה את המימון שכבר קיבלה, וודאי שלא תהיה זכאית לקבל השלמת מימון מהמדינה.

גם רשימת מועמדים שלא ביקשה מימון מהמדינה או שאינה זכאית למימון כזה חייבת להגיש דוח כספי למבקר המדינה; אשר לרשימה כאמור שלא הגישה דוח כזה, מבקר המדינה יקבע כי הדין וחשבון לגביה אינו חיובי.

יודגש כי סעיף 27(ג) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1993, קובע כי אי-הגשת דוח כספי למבקר המדינה היא עבירה פלילית שעונשה קנס.

חזרה לרשימת השאלות

 

הכנסות

על אילו סוגי הכנסות צריך לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת?

יש לדווח על המימון הממלכתי המגיע (בשיעור 100%) ועל כל התרומות שהתקבלו בכסף ובשווה כסף. על פי קביעת מבקר המדינה, יש לדווח על תרומות וערבויות מיד עם קבלתן; מידע על תרומות וערבויות שהתקבלו מתפרסם לציבור באופן מידי באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

 

מהי תרומה בשווה כסף?

קבלת שירותים ממי שזהו תחום עיסוקו, ללא תמורה. 

 

מתי צריך לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת על תרומות?

יש לדווח על תרומות מיד עם קבלתן.

תרומה שקיבלה רשימת המועמדים לפני שהייתה בידיה הרשאת כניסה, תדווח באמצעות המערכת הממוחשבת מיד עם קבלת ההרשאה.

 

האם קיימת מגבלה על סך התרומות המצטבר שמותר לרשימה לקבל?

לא.

 

האם קיימת מגבלה על סכום התרומות שמותר לרשימת מועמדים לקבל מתורם יחיד?

כן. מותר לרשימת מועמדים לקבל מתורם יחיד בתקופה שבין בחירות לבחירות תרומות בסכום של לא יותר מ-5,000 ש"ח.

אם מדובר ברשימה שהוגשה מטעם מפלגה המיוצגת בכנסת - מותר למפלגה לקבל מתורם יחיד בשנה הקלנדרית שבה מתקיימות הבחירות תרומה בסכום של לא יותר מ-2,300 ש"ח (ובשנה רגילה סכום של 1,000 ש"ח בלבד).

 

האם מותר לכל אחד מבני משפחה לתרום תרומה בסכום המותר?

לא. המגבלה לגבי סכום התרומה חלה על אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו או תלויים בו כלכלית, בתור יחידה אחת.

 

האם מותר לאדם לתרום בסכום המירבי ליותר מרשימת מועמדים אחת?

כן.

 

ממי אסור לרשימה לקבל תרומות?

 • אסור לקבל תרומה מכל אדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין.

 • אסור לקבל תרומה מתאגיד, בארץ או בחו"ל (כגון חברה או עמותה).

 • אסור לקבל תרומה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ואומתו על ידי מקבל התרומה.

 • אסור לקבל תרומה בעילום שם.

 

ממי מותר לקבל תרומות?

מותר לקבל תרומות מכל אדם שרשום במרשם האוכלוסין (אף אם התורם אינו גר בתחום השיפוט של הרשות שבה מתמודדת רשימת המועמדים); על מקבל התרומה לבדוק ולאמת את זהותו ומענו של התורם.

 

האם מותר לקבל תמיכה כספית או שוות כסף ממפלגה?

לא. מפלגה היא תאגיד, ולכן אסור לסיעה או לרשימת מועמדים לקבל ממנה תרומה בכסף או בשווה כסף.

רק סיעת בת או רשימת בת רשאיות לקבל תמיכה כספית או שוות כסף מסיעת אם.

 

האם מותר לקבל תרומה מתאגיד?

לא.

 

האם רק כסף נחשב תרומה?

לא. גם קבלת שירות ללא תמורה ממי שעיסוקו בכך נחשבת קבלת תרומה בשווה כסף.

 

האם התנדבות למען רשימת מועמדים נחשבת תרומה?

אם ההתנדבות היא בתחום עיסוקו של המתנדב היא נחשבת תרומה, ויש לדווח עליה כהכנסה בשווה כסף וכהוצאה בשווה כסף; התנדבות שאינה בתחום עיסוקו של המתנדב - אינה נחשבת תרומה.

 

האם מותר למועמד לתרום מכספו הפרטי לרשימה שבמסגרתה הוא מתמודד?

כן, אולם הדבר ייחשב תרומה לכל דבר. אסור אפוא לקבל ממועמד כאמור, ובכלל זה מבני ביתו, תרומות בסכום הגבוה מסכום התרומות שמותר לקבל מתורם יחיד.

מועמד רשאי לתת הלוואה לרשימת מועמדים בסכום הגבוה מסכום התרומה המותרת, ובלבד שנערך הסכם הלוואה בכתב, וההלוואה תוחזר לו לאחר הבחירות.

 

האם יש להפקיד תרומה ממועמד בחשבון הבנק שיוחד לבחירות?

כן. נוסף על כך, יש להפיק קבלה בגין תרומה זו.

 

האם מותר לקבל תרומה במזומן?

כן, אולם עדיף להימנע מכך. אם סכום התרומה הוא 500 ש"ח או פחות מכך, על התורם לחתום על הצהרה לפי הנוסח המצ"ב; אם סכום התרומה גבוה מ-500 ש"ח, על התורם לחתום על תצהיר לפי הנוסח המצ"ב. יש לשמור את ההצהרות והתצהירים האמורים כאסמכתאות לתרומות במזומן.

 

האם מותר לקבל תרומה ולהשתמש בה מיד לרכישת שירות או מוצר ללא הפקדתה בחשבון הבנק?

לא. חובה להפקיד כל תרומה בחשבון הבנק שיוחד לבחירות מיד לאחר קבלתה. רק לאחר הפקדת התרומה אפשר להשתמש בה.

 

האם מותר לקבל מוצרים ללא תמורה ולהשתמש בהם לצורך מערכת הבחירות?

לא. יש לרכוש מוצרים אך ורק באמצעות כספי חשבון הבנק שיוחד לבחירות ולשמור את האסמכתאות בגין הרכישה.

 

האם מותר לרשימת מועמדים לקבל תרומות באמצעות אתר סליקה באינטרנט?

כן, אך יש לוודא כי רשימות התורמים המופקות מאתר הסליקה יכללו את מלוא הפרטים הנדרשים של התורמים, זאת כדי שרשימת המועמדים תוכל לאמת את זהות התורמים, את מענם ואת מקור התרומות, כנדרש בחוק.

 

במסגרת גיוס תרומות באמצעות מימון המונים, לעיתים מקובל להעניק תשורות לתורמים. האם הדבר מותר?  

ניתן להשתמש בפלטפורמות באינטרנט המיועדות למימון המונים ובאמצעותן לגייס מהציבור תרומות למימון מערכת הבחירות, ואולם אין לכרוך קבלת תרומות במתן תשורה לתורמים, במישרין או בעקיפין. 
איסור זה אינו חל על דברים שאין להם ערך כלכלי בפני עצמם ושעיקר שימושם או ייעודם הוא תעמולת בחירות (למשל: מדבקות, גלויות, חומר תעמולה מודפס וכובעים שעליהם שם או סיסמא של רשימת המועמדים). 


האם קיימת תקרה לגבי סכום התרומות הכולל שמותר לקבל?

לא.

 

מה הדין לגבי רשימת מועמדים שיו"ר ועדת הבחירות קבע כי היא נהנתה מפרסום שמומן על ידי הרשות המקומית או מכל משאב ציבורי אחר של הרשות המקומית?

קביעה כזו משמעה כי נעשה שימוש אסור במשאבי הרשות המקומית, ולפיכך על רשימת המועמדים לשלם לרשות המקומית את עלות הפרסום או את שווי השימוש במשאביה. אם הרשימה לא תעשה כך יקבע מבקר המדינה כי היא קיבלה תרומה אסורה מתאגיד.

חזרה לרשימת השאלות

 

הוצאות

על אילו סוגי הוצאות צריך לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת?

יש לדווח על כל ההוצאות הכספיות ושוות הכסף הקשורות לבחירות, בין הוצאות בתקופת הבחירות ובין הוצאות לפני תקופת הבחירות. בכלל זה יש לדווח על הוצאות בידי אחרים (למשל עובדים, יועצים או פעילים) הקשורות להתמודדות בבחירות.

 

מהי הוצאה בשווה כסף?

הכוונה להוצאה כנגד קבלת שירות ממי שזהו תחום עיסוקו, ללא תמורה.

 

האם יש לדווח כהוצאה באמצעות המערכת הממוחשבת על עירבון שניתן למנהל הבחירות?

כן.

 

האם יש לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת על הוצאה שטרם נפרעה?

יש לדווח על הוצאה שטרם נפרעה או שיש התחייבות לפרוע אותה, במועד שבו נוצרה.

אם סכום ההוצאה הצפוי אינו ידוע במדויק - יש לדווח על סכום מוערך.

 

מתי צריך לדווח באמצעות המערכת הממוחשבת על הוצאות?

יש לדווח על הוצאות באופן שוטף. יש להגיש את הדוח הכספי באמצעות המערכת עד חמישה חודשים לאחר הבחירות (ולא יאוחר מכך).

 

האם קיימת תקרה לגבי סכום ההוצאות הכולל שמותר להוציא?

כן. על פי החוק נקבעת לכל רשימת מועמדים "תקרת הוצאות". החוק קובע שלוש חלופות לחישוב התקרה, בהתבסס על שווי מנדט בכל יישוב בבחירות הנוכחיות:

 • פי שניים מהמימון הממלכתי המגיע לפי מספר המנדטים במועצה היוצאת ביום הקובע כהגדרתו בחוק.

 • פי שניים מהמימון הממלכתי המגיע לפי מספר המנדטים שבהם זכתה הרשימה בבחירות הנוכחיות.

 • המימון הממלכתי המגיע לפי 4.5 מנדטים.

  התקרה בפועל היא הסכום הגבוה ביותר מבין הסכומים המתקבלים לפי שלוש החלופות. על מנת לדעת מהו הסכום הגבוה ביותר, יש להמתין עד להיוודע תוצאות הבחירות. הדבר מחייב את רשימת המועמדים להתנהלות כספית אחראית בתנאי אי-ודאות.


האם הוצאה לאחר הבחירות בעד מסיבת ניצחון או בעד מסיבת תודה לפעילים היא הוצאת בחירות מוכרת?

לא. החוק קובע כי הוצאות בחירות הן הוצאות עבור מערכת הבחירות שהוצאו בתקופת הבחירות או לפניה. על פי החוק מסתיימת תקופת הבחירות ביום הבחירות (או ביום הבחירות החוזרות, לפי העניין).

 

האם הוצאה בעד אוכל וכיבוד היא הוצאת בחירות מוכרת?

כן, אולם על הסיעה להוכיח כי מדובר בהוצאה הקשורה אך ורק לבחירות. לכן על הסיעה להקפיד לתעד את מועדי הרכישות של מצרכי המזון, את מועד השימוש במצרכים ואת כמות הסועדים.

אשר לרשימת מועמדים שהוצאותיה בעד אוכל וכיבוד גבוהות ממחצית כלל הוצאותיה, מבקר המדינה קבע כי הדוח על חשבונותיה של רשימה כזאת לא יהיה חיובי, וההוצאות החורגות בעד אוכל וכיבוד לא יוכרו כהוצאות בחירות.

חזרה לרשימת השאלות

האם מותר להתנות תשלום לנותני שירותים או לעובדים ופעילים בתוצאות הבחירות?

התניה של תשלום בתוצאות בחירות אסורה, הן אם מדובר באי-תשלום תמורה או חלק ממנה במקרה של אי-הצלחה והן אם מדובר בתוספת תמורה במקרה של הצלחה ("בונוס").

חזרה לרשימת השאלות

 

חשבון בנק

האם מותר לרשימת מועמדים להפקיד תרומות בחשבון בנק שאינו מיוחד לבחירות או לשלם כספים שאינם מופקדים בחשבון זה?

לא. רשימת מועמדים חייבת להפקיד את כל הכספים שקיבלה בחשבון בנק המיוחד לבחירות, וכן למשוך את כל הכספים שהיא נדרשת לשלם רק מחשבון זה.

 

מה הדין לגבי כספים ששילמה רשימת מועמדים בטרם נפתח חשבון הבנק שיוחד לבחירות?

ככלל, אסור לרשימה לשלם כספים לפני פתיחת חשבון בנק המיוחד לבחירות, ושלא מחשבון זה.

במקרים חריגים שבהם נדרש לשלם כספים שלא מחשבון זה, ייכללו כספים אלה בסך הוצאות הבחירות של הסיעה או של רשימת המועמדים, ויש לדווח עליהן באמצעות המערכת הממוחשבת (יש לפנות בכתב למשרד מבקר המדינה, האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, לשם קבלת ייעוץ).

 

האם מותר להוציא הוצאות במזומן?

לא, אלא אם כן סכום ההוצאה אינו גבוה מ-500 ש"ח, ולגבי יום הבחירות - אלא אם כן סכום ההוצאה אינו גבוה מ-1,000 ש"ח.

יודגש כי גם הוצאות במזומן בסכומים המותרים חייבות להיעשות באמצעות משיכת מזומן מחשבון הבנק שיוחד לבחירות. יש לשמור אסמכתאות לגבי משיכות אלה ולגבי השימוש בכספים.

חזרה לרשימת השאלות

 

עודף או גירעון לאחר הבחירות

מה על רשימת מועמדים לעשות אם נותר בידיה עודף לאחר יום הבחירות?

יש להבחין בין שני מצבים:

 1. אם סך הוצאות הבחירות של הרשימה נמוך מסכום המימון המגיע מהמדינה - ידרוש משרד הפנים מהרשימה להחזיר את העודף לקופת המדינה (יצוין כי חובת החזרת העודף אינה חלה על רשימת מועמדים שהוגשה מטעם מפלגה המיוצגת בכנסת).

 2. אם סך הוצאות הבחירות של הרשימה גבוה מסכום המימון המגיע מהמדינה, כלומר מקור העודף הוא בתרומות שהתקבלו - רשימת המועמדים רשאית להשיב את עודף התרומות לתורמים או להמשיך ולהחזיק בעודף עד לבחירות הבאות.
 3.  

מה על רשימת מועמדים לעשות אם סיימה את מערכת הבחירות בגירעון?

עליה לכסות את הגירעון באמצעות איסוף תרומות עד מועד סיום הביקורת, על פי המגבלות הקבועות בחוק בעניין זהות התורם וסכום התרומה.

 

מה הדין לגבי רשימת מועמדים שלא הצליחה לכסות את הגירעון?

אם רשימת מועמדים לא הצליחה לאסוף די תרומות לכיסוי הגירעון עד מועד סיום הביקורת, ייחשב סכום הגירעון לתרומה אסורה, אלא אם כן שוכנע מבקר המדינה כי המקורות לכיסוי הגרעון עומדים במגבלות הקבועות בחוק בעניין זהות התורם וסכום התרומה.

חזרה לרשימת השאלות

 

הלוואות

האם מותר לרשימת מועמדים לקבל הלוואה למימון התמודדותה?

כן,  ובלבד שהסכם ההלוואה ייערך בכתב, וההלוואה תדווח באמצעות המערכת הממוחשבת.

 

מה הדין לגבי הלוואה שרשימת מועמדים אינה יכולה לפרוע?

ההלוואה תיחשב תרומה, ותרומה זו תיבחן בהתאם למגבלות הקבועות בחוק לעניין זהות התורם וסכום התרומה.

 

ממי רשאית רשימת מועמדים לקבל הלוואה למימון התמודדותה?

מותר לרשימה לקבל הלוואה רק ממי שרשאי לתרום, כלומר מכל אדם שרשום במרשם האוכלוסין; על הרשימה לאמת את זהותו ומענו של נותן ההלוואה.

 

האם מותר לקבל הלוואה מתאגיד?

לא.  אסור לקבל הלוואה מתאגיד, אלא אם כן המדובר בתאגיד בנקאי.

 

האם יש מגבלה על סכום הלוואה?

לא. ואולם הלוואה שלא תיפרע במלואה תיחשב תרומה לרשימת המועמדים ותיבחן בהתאם למגבלות הקבועות בחוק בעניין סכום התרומה.

חזרה לרשימת השאלות

 

ערבויות

האם מותר לרשימת מועמדים לקבל ערבות להלוואה שהיא מבקשת לקבל?

כן, ובלבד שהסכם הערבות ייערך בכתב וידוּוח באמצעות המערכת הממוחשבת.

נוסף על כך, יש לשלם לערב את כל ההוצאות המקובלות הכרוכות בהוצאת הערבות ואת הערך הכלכלי של הערבות בשיעור שלא יפחת מ-4% לשנה מסכום הערבות.

 

ממי מותר לרשימת מועמדים לקבל ערבות?

מותר לקבל ערבות ממי שרשאי לתרום, כלומר מכל אדם שרשום במרשם האוכלוסין; על מקבל הערבות לבדוק ולאמת את זהותו ומענו של הערב.

 

האם מותר לקבל ערבות מתאגיד?

לא.  אסור לקבל ערבות מתאגיד.

 

האם מותר לקבל ערבות בנקאית?

 אין מניעה לקבל ערבות שהפיק תאגיד בנקאי, אם הערב הוא מי שרשאי לתרום. חוקיות הערבות תיבחן לפי זהות מעמיד הבטוחה להלוואה.

 

האם יש מגבלה על סכום הערבות?

לא.

 

האם שמות הערבים וסכומי הערבויות מפורסמים לציבור?

כן, נתונים על הערבויות מתפרסמים באופן שוטף באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה על פי דיווחי הרשימות. לאחר הביקורת על חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים שהשתתפו בבחירות יפרסם משרד מבקר המדינה רשימת ערבים סופית, הכוללת את שמות הערבים ואת סכומי הערבויות.

 

מה דין של ערבות שניתנה לרשימת מועמדים וחולטה?

ערבות שחולטה תיחשב תרומה מהערב ותיבחן בהתאם למגבלות הקבועות בחוק בעניין זהות התורם וסכום התרומה.

חזרה לרשימת השאלות

 

העסקת עובדים ופעילים

האם מותר לרשימת מועמדים להעסיק עובדים או פעילים?

כן, אולם נדרש לערוך מסמך בכתב שיכלול את פרטי ההעסקה, פרטי העובד או הפעיל (שם, מס' תעודת זהות ומען) והתמורה ששולמה להם.

 

האם מותר להתנות את תשלום השכר של העובדים או הפעילים בתוצאות הבחירות?

התניה של תשלום שכר בתוצאות בחירות אסורה, הן אם מדובר באי-תשלום תמורה או חלק ממנה במקרה של אי-הצלחה והן אם מדובר בתוספת תמורה במקרה של הצלחה ("בונוס").

 

האם מותר להעסיק קרובי משפחה?

מבחינה עקרונית - כן. ואולם מבקר המדינה קבע כי על רשימת מועמדים להמציא ראיות שיצדיקו הכרה בהוצאה בגין העסקת קרובי משפחה, למשל מסמכים לגבי מומחיות הקרובים והכשרתם, ראיות לגבי טיב השירות שסיפקו הקרובים והיקפו וראיות לגבי התאמת התמורה לשירות שסופק***.

*** דוחות פעילות שוטפים, פירוט שעות העבודה  ואופן חישוב התמורה. 

 

כיצד משלמים מס הכנסה על שכר עובדים ופעילים?

כעיקרון וכל עוד לא מדובר בקטינים (בני פחות מ-18), יש לנכות מס במקור בשיעור אחיד של 25% ולשלמו לאחר פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה כמקובל.

לפירוט לגבי התקופה עליה חל חיוב זה וגובה השכר הרלבנטי יש לעיין בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 ובתקנות הרלבנטיות.

לפירוט נוסף או לבירורים יש לפנות ישירות לרשות המסים בישראל.

 

כיצד משלמים ביטוח לאומי על שכר עובדים ופעילים?

יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי לקבלת פרטים.

חזרה לרשימת השאלות

 

רשימות מיוחדות

מהם הפרטים שיש לציין ברשימה בעניין הוצאות דלק?

יש להכין רשימה מרוכזת של הוצאות דלק ולכלול בה את הפרטים האלה: מספר הרישוי של כל רכב שבו בוצעה נסיעה וזהות בעל הרכב, תאריך הנסיעה, מטרת הנסיעה, יעד הנסיעה, מרחק הנסיעה בק"מ וסכום הוצאת הדלק.

יש להחתים כל גורם ששולם לו החזר הוצאות דלק על נכונות הפרטים הכלולים לגביו ברשימה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחובה לשמור כל אסמכתה נוספת הקשורה להוצאות דלק, כגון קבלות ושוברים.

 

מהם הפרטים שיש לציין בעניין שימוש בנכסים לשם הפעלת מטות בחירות?

יש להכין רשימה של נכסים ששימשו להפעלת מטות הבחירות ולפרט בה את כתובתו של כל נכס ששימש מטה בחירות, את זהות בעל הנכס, את סוג הנכס, את גודלו, את תקופת השימוש בו ואת העלויות הכרוכות בשימוש. לרשימה יצורפו הסכמי ההתקשרות עם בעל כל נכס.

 

חזרה לרשימת השאלות

 

רשימת מועמדים משותפת

מהי רשימת מועמדים משותפת?

רשימת מועמדים משותפת היא רשימה של שני גורמים או יותר שהגיעו להסכמה על רצונם להתמודד יחד בבחירות לרשויות המקומיות. רשימת מועמדים משותפת יכולה להיות מוגשת על ידי הגורמים האלה: סיעה בכנסת, סיעה במועצה היוצאת או מפלגה המיוצגת בכנסת (כל אחד מהגורמים יכונה להלן - סיעה משתתפת).

על הסיעות המשתתפות לערוך ביניהן הסכם אשר מפרט את דרכי פעולתן בהתאם לחוק ולהסכים מראש  על יחס החלוקה בנושאים האלה: שיעור המימון מהמדינה שיינתן לכל סיעה משתתפת מכלל המימון (להלן - שיעור המימון); שיעור ההוצאות המותר (תקרת ההוצאות) לכל סיעה משתתפת מכלל ההוצאות המותרות (להלן - שיעור ההוצאות המותר); חלקה של כל סיעה משתתפת בהוצאות הרשימה המשותפת שנמצאו בביקורת ולא ניתן ליחסן לאף אחת מהסיעות המשתתפות.

אסור שההפרש בין שיעור המימון שתקבל סיעה משתתפת לבין שיעור ההוצאות המותר לה יהיה גבוה מ-40%.

למשל:

 1. בהסכם של שתי סיעות משתתפות נקבע כי שיעור המימון יהיה כדלהלן: סיעה משתתפת א' תקבל 15% מהמימון וסיעה משתתפת ב' - 85%; לגבי שיעור ההוצאות המותר נקבע כי חלקה של סיעה משתתפת א' בכלל ההוצאות המותרות יהיה 40% וחלקה של סיעה משתתפת ב' יהיה  60%.

  לגבי סיעה משתתפת א', ההפרש בין שיעור המימון לבין שיעור ההוצאות המותר לה הוא  25%.
  לגבי סיעה משתתפת ב', ההפרש בין שיעור המימון לבין שיעור ההוצאות המותר לה הוא 25%.
  כל הפרש קטן אפוא מ-40%, ולכן הוא תקין על פי החוק.

 2. בהסכם של שתי סיעות משתתפות נקבע כי שיעור המימון יהיה כדלהלן: סיעה משתתפת א' תקבל 20% מהמימון וסיעה משתתפת ב' - 80%; לגבי שיעור ההוצאות המותר נקבע כי חלקה של סיעה משתתפת א' בכלל ההוצאות המותרותיהיה 85% וחלקה של סיעה משתתפת ב' יהיה 15%.
  לגבי סיעה משתתפת א', ההפרש בין שיעור המימון לבין שיעור ההוצאות המותר לה הוא  65%.
  לגבי סיעה משתתפת ב', ההפרש בין בין שיעור המימון לבין שיעור ההוצאות המותר לה הוא  65%.
  כל הפרש גדול אפוא מ-40%, ולכן מנוגד לחוק.

 

כיצד מוגשת רשימת מועמדים משותפת?

על באי כוח הסיעות המשתתפות להודיע לשר הפנים על הגשת רשימת מועמדים משותפת. בהודעה יפורטו בין היתר שמות הסיעות המשתתפות והחלוקה ביניהן בנושאים שונים (יש לפנות ישירות למפקח הארצי לצורך קבלת טפסים).

נוסף על ההודעה לשר הפנים, יש להודיע על הגשת הרשימה למבקר המדינה לפי הטופס המצ"ב

 

מהו אופן הניהול הכספי של רשימת מועמדים משותפת?

כל אחת מהסיעות המשתתפות מנהלת את חשבונותיה בנפרד, לרבות פתיחת חשבון בנק נפרד והגשת דוח כספי נפרד למבקר המדינה לגבי הכנסותיה והוצאותיה. 

 

כיצד מדווחת רשימת מועמדים משותפת למבקר המדינה באמצעות המערכת הממוחשבת?

חובות ניהול החשבונות והדיווח הקבועות בחוק ובהנחיות יחולו בנפרד על כל סיעה משתתפת. כל אחת מהסיעות המשתתפות מקבלת הרשאת כניסה משלה למערכת הממוחשבת, ועליה לדווח בנפרד על הוצאותיה והכנסותיה.

 

האם רשימת מועמדים משותפת תנהל חשבון בנק משותף המיוחד למערכת הבחירות?

אין חשבון בנק משותף לרשימה משותפת. על כל אחת מהסיעות המשתתפות (לרבות סיעת אם) לפתוח חשבון בנק נפרד על שמה שייוחד למערכת הבחירות.

 

מהו הסכום שמותר לרשימת מועמדים משותפת לקבל מתורם יחיד?

המגבלות הקבועות בחוק בעניין סכום התרומה יחולו בנפרד על כל סיעה משתתפת, בהתאם לזהותה:

 • אם סיעה משתתפת היא סיעת בת של סיעת אם המיוצגת בכנסת  -  מותר לסיעת האם לקבל מתורם יחיד בשנה הקלנדרית שבה מתקיימות הבחירות תרומה בסכום של לא יותר מ-2,300 ש"ח.

 • בכל מקרה אחר מותר לסיעה משתתפת לקבל מתורם יחיד בתקופה שבין בחירות לבחירות תרומה בסכום של לא יותר מ-5,000 ש"ח.

 

האם על סיעה משתתפת להדפיס פנקס קבלות מיוחד?

כן. על כל קבלה בפנקס זה יירשם כי הסיעה היא חלק מרשימת מועמדים משותפת. הוראה זו חלה גם על סיעת בת שהיא סיעה משתתפת.

 

כיצד מגישה רשימת מועמדים משותפת דוח כספי למבקר המדינה וכיצד מתבצעת הביקורת?

על כל אחת מהסיעות המשתתפות להגיש דוח כספי נפרד לגבי הכנסותיה והוצאותיה; הדוח יופק באמצעות המערכת הממוחשבת.

אם הסיעה המשתתפת היא סיעת בת - סיעת האם היא שתגיש בשמה את הדוח הכספי הנפרד  כאמור; הדוח יופק באמצעות המערכת הממוחשבת.

ביקורת המדינה מתבצעת לגבי כל סיעה משתתפת בנפרד, ודוח מבקר המדינה לגבי הרשימה המשותפת כולל התייחסות נפרדת לכל אחת מהסיעות המשתתפות. יתכן מצב שבו ממצאי ביקורת החשבונות לגבי סיעה משתתפת אחת יהיו חיוביים, ואילו ממצאי ביקורת החשבונות לגבי סיעה משתתפת אחרת באותה הרשימה לא יהיו חיוביים, ובעקבותיהם יוטל עליה עיצום כספי.

  חזרה לרשימת השאלות

מתי מתפרסם דוח מבקר המדינה לגבי רשימת מועמדים משותפת?

כאשר אחת הסיעות המשתתפות הגישה למבקר המדינה את הדוח הכספי שלה בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות ואילו יתר הסיעות המשתתפות הגישו לו את דוחותיהן רק בתום חמישה חודשים מיום הבחירות - דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות רשימת המועמדים המשותפת יתפרסם במועד המאוחר יותר, קרי - בתום עשרה חודשים מיום הבחירות ותיכלל בו התייחסות לכלל הסיעות המשתתפות. 

 חזרה לרשימת השאלות

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק וההנחיות, יש לנהוג לפי הוראות החוק וההנחיות.