facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר משה יעלון

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון באשר לבחירות לכנסת העשרים ואחת הסתיימה בתאריך 07/02/2019.