facebook

פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ

מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ הישראלית שהתקיימו במרץ 2018

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום, ה-23 בינואר 2019, דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ שהתקיימו במרץ 2018.

ביום 22/03/2018 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה. מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות היה 31,680.

סכום התרומות המרבי שהיה כל מועמד רשאי לקבל וסכום ההוצאות המרבי שהיה רשאי להוציא בבחירות המקדימות הראשונות הוא 330,162 ש"ח.

תשעה מועמדים הגישו למוסדות המפלגה הודעה רשמית על מועמדותם לתפקיד יו"ר המפלגה: אבי בוסקילה, אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, תמר זנדברג, דוד נוה, אופיר פז דה פורטוגייז, אימרי קלמן ודוד קשני.

בטרם מועד הבחירות הודיעו חמישה מועמדים על פרישתם מההתמודדות: אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, דוד נוה ואימרי קלמן.

לגבי שניים מהמועמדים נמצאו ליקויים באשר לקיום הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה, והוטל עליהם קנס.

להלן עיקרי הממצאים:

אבי בוסקילה - אי כיסוי גירעון במועד הקבוע לכך בחוק

הגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו בסך 181,333 ש"ח. לאחר תקופת הבחירות, המועמד גייס תרומות בסך 98,281 ש"ח שנועדו לכיסוי הגירעון אולם, לא הצליח לכסות את הגירעון במלואו ולפרוע את חובותיו לספקים במלואם בתוך חמישה חודשים מתום תקופת הבחירות כנדרש בחוק.

בהתחשב בהסברי המועמד ובפעולות שנקט לצמצום הגירעון שנוצר - הורה מבקר המדינה למועמד להעביר לאוצר המדינה 2,000 ש"ח.

ההוצאות של המועמדת חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק בסך של 11,913 ש"ח.

בהתחשב בהיקף החריגה מתקרת ההוצאות ובהסברי המועמדת - הורה מבקר המדינה למועמדת להעביר לאוצר המדינה 2,000 ש"ח.

המועמדת הסתייעה במהלך הבחירות המקדימות בייעוץ מגורם חיצוני, אולם לא דיווחה על כך כתרומה בשווי כסף באתר משרד מבקר המדינה במועד כנדרש בחוק. רק בעקבות פרסום הדבר בתקשורת, דיווחה המועמדת על התרומה באתר משרד מבקר המדינה וכללה את הדיווח בדוח הכספי שהוגש. לאחר שמבקר המדינה בחן את הנסיבות והסברי המועמדת לדיווח המאוחר ומכיוון שהתייחסויותיהם של המועמדת ושל היועץ הניחו את דעתו, המבקר לא מצא שיש בנסיבות האמורות בכדי לקבוע כי המועמדת לא ניהלה את חשבונותיה לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה בעניין זה.

 

המתמודד דוד שני קשני מסר למבקר המדינה הודעה על פי סעיף 28כב לחוק שלא קיבל תרומות ושלא היו לו הוצאות למימון מערכת הבחירות המקדימות.

שאר המועמדים ניהלו את חשבונותיהם לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

בפרק השני של הדוח מופיעים נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים.

 

לקריאת הדוח המלא