facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר צבי גרנות

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), מודיע בזאת כי המתמודד מר צבי גרנות נרשם כמייסד של המפלגה ומשכך תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק באשר לבחירות לכנסת העשרים וחמש הסתיימה בתאריך 12.9.22.