facebook

דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2015-007
תאריך פרסום 09/9/2015
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

דוח נפרד זה מוקדש להיערכות ולמוכנות לשעת חירום (כתוצאה מאירועים מלחמתיים, ביטחוניים או אחרים, כמו אסונות ופגעי טבע וכיוצא באלה) של מערכות ציבוריות מרכזיות, והוא עוסק בכמה נושאים הכרוכים בכך.

הפרק הראשון עוסק בהיערכות הלאומית הכוללת לטיפול בעורף האזרחי בשעת חירום בעתות שגרה ובעתות לחימה. בפרק נידונים הליקויים במערך הארגוני ובתשתית הנורמטיבית, ונבחנות סוגיות הנוגעות להסדרת האחריות לעורף בעתות חירום. מזג האוויר החריג ששרר בישראל בדצמבר 2013, ובעיצומו סערת השלגים שפקדה אזורים רבים בארץ, שימש בביקורת זו "מקרה בוחן", שבו האוכלוסייה בישראל נזקקה לסיוע בתחומים רבים, ואשר העלה - לא בפעם הראשונה - בעיות קשות של ארגון והסדרה מערכתיים של הטיפול הלאומי בעורף בעתות חירום.

לא למותר לציין, כי זה שנים משרד מבקר המדינה עוקב אחר היערכות העורף לשעת חירום, ודוחות מבקר המדינה שפורסמו בעבר בעניין זה לימדו על ליקויים וכשלים, לעתים חמורים במיוחד, ובהם הדוח על היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה (יולי 2006), שפורסם ביולי 2007, ודוחות אחרים שפורסמו לאחר מכן. מאז אמנם פעלו ממשלות ישראל והגו...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)
 • משרד ראש הממשלה
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - פיקוד העורף
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד להגנת העורף
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)
 • משרד הכלכלה
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • מכון התקנים הישראלי
 • חברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • רכבת ישראל בע"מ
 • נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • רשות שדות התעופה
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • עיריית אשקלון
 • עיריית ירושלים
 • עיריית צפת
 • המועצה המקומית קרית טבעון
 • המועצה האזורית מטה יהודה
 • המועצה המקומית בית ג'ן

מילות מפתח

 • עתות חירום
 • היערכות למצבי חירום
 • שר הביטחון
 • כבאות והצלה
 • סערת שלגים
 • השר לביטחון פנים
 • השר להגנת העורף
 • רעידות אדמה
 • מערכת התרעה
 • אספקת מזון
 • מפעל חיוני
 • אזור תעשייה, פארק תעשייה
 • חיזוק מבנים
 • חוק העורף
 • תרחיש הייחוס
 • הסופה "פתיתים לבנים" בדצמבר 2013
 • מוקד 103
 • הטמנת קווי חשמל
 • שטחי כינוס
 • מטה משק לשעת חירום ארצי
 • צוק איתן
 • הצפה
 • מעקב ובקרה
 • שיטפונות
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf