לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

​לקריאת הקובץ הנגיש 

חברת הגיחון בע”מ (התאגיד) אחראית למתן שירותי מים וביוב בירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש. הגיחון הוקמה על ידי עיריית ירושלים בשנת 1996, ובשנת 2003 העניק לה הממונה על התאגידים רישיון להפעלת תאגיד לפי חוק תאגידי מים וביוב. התאגיד נמצא בבעלותן של עיריית ירושלים (מחזיקה ב- 94.95% מהבעלות), המועצה המקומית מבשרת ציון (3.5% מהבעלות) והמועצה המקומית אבו גוש (1.55% מהבעלות).

נתוני מפתח

 • 71.4 מיליון מ״ק

  מים סיפק התאגיד בשנת 2018 לכ-900,000 תושבים בירושלים והסביבה

 • 125,000 מ"ק

  מי קולחים, שרכשה עיריית ירושלים מהתאגיד בשנת 2018, שימשו להשקיית גינות ציבוריות בעיר

 • 2.1 מיליון מ״ק

  מים שפירים שימשו להשקיית גינות ציבוריות בירושלים בשנת 2018

 • 6% בלבד

  מהמים ששימשו להשקיית גינות ציבוריות בירושלים בשנת 2018, היו מי קולחים

 • 36 מיליון ש״ח

  רווח התאגיד בשנת 2018 (לעומת רווח של כ-44 מיליון ש״ח בשנת 2017)

 • 27.8 מיליון ש״ח

  סכום ההפסד הכספי של התאגיד ב-2017 עקב פחת מים בשכונות הערביות במזרח ירושלים

 • 34.1%

  שיעור פחת המים בשכונות הערביות במזרח ירושלים בשנת 2017

 • 8.5%

  שיעור הפחת הכולל בתאגיד באותה שנה

 • 140.5 מיליון ש״ח

  השקיע התאגיד בשנת 2018, כ-25% מהכנסותיו באותה שנה

פעולות הביקורת

​בחודשים אוגוסט 2018 עד פברואר 2019 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בפעילות תאגיד הגיחון. בין היתר בדק משרד מבקר המדינה בנוגע לתאגיד את הנושאים האלה: הוצאות התפעול, פחת המים, פחת הגבייה, חיבור המים לשכונות במזרח ירושלים, הוצאות שכר וכוננות, מכרזים והתקשרויות ואספקת מי קולחים לגינון הציבורי בירושלים. הביקורת נעשתה בתאגיד, ובדיקות השלמה נעשו ברשות המים.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  פחת הגבייה ופחת המים גבוהים בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה במזרח ירושלים - פחת המים ופחת הגבייה גבוהים בשכונות אלה במידה ניכרת מהנורמות שנקבעו לתאגיד. הדבר גורם לבזבוז מים, שהם משאב במחסור, ומייקר את תעריפי המים. לפי חישובי התאגיד... המשך הליקוי בקובץ המצורף
 • dislike
  אי-עמידה בנורמות פחת הגבייה ופחת המים - בשל קשיי גבייה במזרח ירושלים קיימת חריגה בפחת הגבייה, המשפיעה על פחת הגבייה הכולל של התאגיד. בשנים 2014 עד 2018 היה שיעור פחת הגבייה בתאגיד 2.34% עד 3.3%, לעומת הנורמה שנקבעה לו - 1.5%... המשך הליקוי בקובץ המצורף
 • dislike
  אי-עמידה בנורמות התפעול - התאגיד לא עמד בנורמות התפעול שנקבעו לו, ובשנת 2017 היה פער של כ-48 מיליון ש״ח בין הנורמה להוצאות התפעול בפועל.
 • dislike
  התקשרויות הגיחון - ועדת המכרזים של הגיחון אישרה הגדלה של התקשרויות באופן שאינו עולה בקנה אחד עם נוהל התקשרויות: כמה התקשרויות הוגדלו כמה פעמים, וההגדלה המצטברת חרגה מהמגבלות שנקבעו בנוהל. נמצאו התקשרויות שהגדלת היקפן הכספי... המשך הליקוי בקובץ המצורף
 • dislike
  הקצאת שעות כוננות - אף שחלק מעובדי הגיחון נקראו לשוב לעבודה רק ב-10% משעות הכוננות שהוקצו להם בשנת 2017, הגיחון לא הפיק לקחים, וגם בשנת 2018 המשיך לשלם לעובדיו עבור היקף שעות כוננות דומה. הניצול המזערי של שעות הכוננות שהוקצו... המשך הליקוי בקובץ המצורף
 • dislike
  ניצול מי קולחים להשקיית גינות ציבוריות - משנת 2015, עם הנחת תשתיות להולכת מי הקולחים ממכון טיהור השפכים בהר חומה לגנים הגדולים בירושלים, גדלה צריכת מי הקולחים להשקיית גינות ציבוריות בעיר. עם זאת, כמות מי הקולחים המועברים... המשך הליקוי בקובץ המצורף
 • like
  איכות המים - לא נמצאו ליקויים באיכות המים שסיפק תאגיד הגיחון.
 • like
  צמצום פחת הגבייה - בשנים 2013 - 2017 צמצם התאגיד את שיעור פחת הגבייה במזרח ירושלים מ-20.59% ל-11.26%, אולם שיעור זה עדיין גבוה מהשיעור שקבע הממונה על התאגידים - 1.5%.
 • like
  צמצום פחת המים - בשנים 2014 - 2018 צמצם התאגיד את שיעור פחת המים מ-10.8% ל-7.3%, אולם לא הצליח לעמוד בנורמות שנקבעו לו.

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על התאגיד לפעול לעמוד בנורמות פחת הגבייה ופחת המים ובנורמות התפעול שקבע לו הממונה על התאגידים, כדי לצמצם את הנטל הכספי על צרכני המים המקבלים שירות מהתאגיד.
 • [alt]
  יש לפעול למציאת פתרון לסוגיית מזרח ירושלים באמצעות קיום שיח רציף בין הגורמים הנוגעים בדבר (משרד האוצר, רשות המים, התאגיד, עיריית ירושלים, וכן גורמים ביטחוניים ככל הנדרש), לשם שיפור אספקת המים, פחת הגבייה ופחת המים.
 • [alt]
  על התאגיד להקפיד על עריכת התקשרויות והסכמים בהתאם לחוק חובת המכרזים, תקנותיו ונוהלי ההתקשרויות הפנימיים של התאגיד.
 • [alt]
  על התאגיד לבחון את אופן הקצאת שעות הכוננות לעובדים, לפקח על ניצולן ולהסדיר את הנושא עם הממונה על השכר.
 • [alt]
  נוכח החשיבות שבניצול מי הקולחים על רשות המים, כגורם מאסדר, להידרש לנושא במקרים בהם קיימת התכנות כלכלית, להשקיית גינות ציבוריות ברשויות מקומיות ובמוסדות ציבור במי קולחים כתחליף להשקיה במים שפירים ולבחון את הצורך בקביעת תעריפים... המשך ההמלצה בקובץ המצורף

סיכום

​הגיחון מספק שירותי מים וביוב לאוכלוסייה מגוונת, ובכללה תושבי מזרח ירושלים, דבר המערים עליו קשיים. קיימים פערים בין הנורמות שקבעה רשות המים לבין עלויות התאגיד בפועל. היות שמשק המים הוא משק כספים סגור, עלויות גבוהות מהנורמות עשויות לבוא על חשבון רכיב ההון המיועד למימון פיתוח תשתיות המים והביוב בירושלים. על רשות המים והתאגיד למצוא פתרון לנושא העלויות העודפות, כדי שהן לא יכבידו את הנטל על צרכני המים.