facebook

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום ביקורת על השלטון המקומי
מספר קטלוגי A2016-011
תאריך פרסום 22/11/2016
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

דוח ביקורת זה לשנת 2016 מציג את עיקרי ממצאי הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי ועוסק במגוון נושאים - מערכתיים וממוקדים גם יחד - שהם בעלי חשיבות רבה בכל הנוגע לתקינות השלטון במדינת ישראל ולשיפור רווחתם של תושביה. בדוח זה הושם דגש מיוחד על קידום סדרי מינהל תקין, ועל שמירת טוהר המידות והאתיקה הציבורית. לא אחת בדוח זה הבהיר מבקר המדינה את הנורמות הראויות כדי למנוע החלטות ומעשים לא נאותים.

מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013: הדוח מצביע על מועמדים שמונו לתפקידים - מקצתם בכירים - בעיריות ובתאגידים עירוניים, בדרך כלל זמן קצר לאחר מועד הבחירות, בעיקר בגלל זיקתם הפוליטית, האישית או העסקית לראש העירייה, לחברי סיעתו או לחברי סיעה אחרת בקואליציה העירונית. הועלו ליקויים חמורים, מהותיים וכבדי משקל במיוחד בהתנהלות עיריות נשר ועפולה, ולנוכח זאת ממליץ משרד מבקר המדינה למשרד הפנים לנקוט צעדים תקיפים העומדים לרשותו על פי דין כנגד ראשי עיריות נשר ועפולה. יצוין כי בעת סיכום הדוח ומסקנותיו התגבש במשרד מבקר המדינה החשש לעבירות פליליות בכמה עניינים. בהתאם להורא...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הפנים
 • משרד האוצר
 • משרד המשפטים
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • משרד החוץ
 • המועצה האזורית הגליל התחתון
 • עיריית חיפה
 • עיריית הרצלייה
 • עיריית נתניה
 • עיריית רמת גן
 • עיריית חולון
 • עיריית אלעד
 • עיריית בני ברק
 • עיריית חדרה
 • עיריית פתח תקווה
 • עיריית קריית ים
 • עיריית שפרעם
 • המועצה האזורית שפיר
 • עיריית אשקלון
 • עיריית ירושלים
 • עיריית עפולה
 • המועצה האזורית מטה אשר
 • המשרד להגנת הסביבה
 • עיריית קרית ביאליק
 • עיריית רמת השרון

מילות מפתח

 • עיריות
 • תאגידים עירוניים
 • חברות עירוניות
 • מינויים פוליטיים
 • ניגוד עניינים
 • ועדת הבחינה
 • דרישות סף
 • שיתוף נציג הציבור
 • מועצות מקומיות
 • יועצים משפטיים
 • הליך תחרותי
 • הסכם התקשרות
 • הסכמים קואליציוניים
 • הצהרת הון
 • הקוד האתי
 • נסיעות לחו"ל
 • מימון זר
 • ערים תאומות
 • הטבות
 • דיווח נוכחות
 • שילוט
 • הנגשה לציבור
 • איכות השירות
 • מפגעים בטיחותיים
 • ארנונה
 • משבר הדיור
 • מבנים מסוכניםנכסים נטושים
 • הפרדת פסולת
 • חוק האריזות
 • חוקי עזר
 • חוק עזר עירוני
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המועצה המקומית קציר-חריש
 • משרד הפנים
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • עיריית א-טיבה
 • משרד האוצר
 • משרד הכלכלה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב

מילות מפתח

 • החלטות ממשלה
 • פתרונות תחבורתיים
 • הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
 • תכנית הבראה
 • גיוס עובדים
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • עיריית בית שאן
 • משרד הפנים
 • עיריית קריית גת
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • עיריית ראשון לציון
 • עיריית רמת גן
 • משרד התרבות והספורט
 • מועצת מוזיאונים
 • המועצה המקומית גבעת זאב
 • המועצה המקומית חצור הגלילית
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה אצבע הגליל
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • משרד הבריאות
 • המועצה המקומית רמת ישי

מילות מפתח

 • תכנית הבראה
 • נכסים
 • חובות
 • ניגוד עניינים
 • התקשרויות
 • שכירות
 • רישוי עסקים
 • אכיפה
 • חבר מועצה
 • ועדת הבחינה
 • ועדה לבדיקת מינויים
 • דירקטוריון
 • מכרזים
 • פעילות פוליטית
 • חוזר מנכ"ל
 • נכסי מקרקעין
 • ארנונה
 • חניון ציבורי
 • כופר חנייה
 • שימוש חורג
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • עיריית ירושלים
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה גבעות אלונים
 • עיריית שפרעם
 • המועצה המקומית כפר מנדא
 • משרד הפנים - ועדה מחוזית לתכנון ובניה - מחוז צפון
 • משרד האוצר

מילות מפתח

 • תכנית מתאר
 • פיקוח
 • רישוי
 • אכיפה
 • פיקוח ובקרה
 • בנייה בלתי חוקית
word
pdf
word
pdf