facebook

מבקר המדינה יפתח בביקורת בנושא אכיפת החוק בערים המעורבות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "נפתח בביקורת בנושא אכיפת החוק בערים מעורבות בדגש על אירועי מבצע שומר החומות"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התארח היום (31.5.21) בכנס לשכת עורכי הדין ואמר כי  בהמשך לדוח שפורסם לפני כשבועיים, על התמודדות המשטרה עם אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית ובישובים מעורבים, בכוונת משרד מבקר המדינה לפתוח בביקורת בנושא אכיפת החוק בערים מעורבות בדגש על האירועים שהתרחשו בעת מבצע "שומר החומות" וכן בתקופות שקדמו לאירועים הללו, כולל היבטי אכיפה בשגרה בערים אלו ובעתות חירום. הנושא ישולב בתכנית העבודה המשרדית.

כמו כן, ציין המבקר אנגלמן שיבדוק את השירות המוניציפלי הניתן בערים מעורבות ברחבי הארץ, בהיבט של תפקוד הרשויות מחד והתקצוב והטיפול הממשלתי בערים אלו מאידך.

בהמשך, הציג אנגלמן בכנס את הביקורות שפורסמו לאחרונה בנושא התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית ובישובים מעורבים - ביקורת מעקב, ליווי חקירות ע"י הפרקליטות - ליווי משטרתי לחקירות משטרה ואשור תרגילי חקירה, וכן את הדוח בנושא שיקום אסירים.

מבקר המדינה אנגלמן: "במהלך מבצע שומר החומות, היינו עדים למראות קשים של פרעות בערים המעורבות - בלוד, ביפו, ברמלה, בעכו ובערים נוספות. נושא הביטחון האישי הוא בעל חשיבות עליונה לכולנו ולכן, בהמשך לדוח שפרסמנו לפני שבועיים, על התמודדות משטרת ישראל עם אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית ובישובים מעורבים, החלטתי לפתוח בביקורת מערכתית שתבחן את אכיפת החוק בערים מעורבות במהלך מבצע שומר החומות ובתקופה שקדמה לו ולשלב הנושא בתכנית הביקורת של המשרד. אנו רואים חשיבות רבה במיקוד ביקורת המדינה בנושאים הנוגעים לכל אחד ואחת מאזרחי המדינה. בנוסף, נבדוק את השירות המוניציפלי שמקבלים התושבים בערים אלו, בהיבט של תפקוד הרשויות המקומיות ואת הטיפול והתקצוב הממשלתי לערים אלו".

בנוסף, הציג המבקר את ליבת פעילות משרד מבקר המדינה בשנה החולפת תוך מיקוד בהגדלת הגיוון בתחומי הביקורת השונים (פיננסית, חברתית, ציות, מערכות מידע ועוד), את השימוש בכלי חדשניים בביקורת (שיתוף ציבור, השוואות בין-לאומית, קיום "שולחן עגול" עם בעלי עניין וכריית נתונים), הגברת חשיפת תוצרי הביקורת לציבור באמצעות הרשתות החברתיות וחיזוק מעמדו של משרד מבקר המדינה בזירה הבין-לאומית עם בחירתו של מבקר המדינה לנשיא הבא של ארגון היורוסאי – ארגון הגג של מבקרי המדינה באירופה.