facebook

דרוש/ה עובד/ת במילוי מקום למשרת מברר/ת תלונות - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
מברר/ת תלונות
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
29/06/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה עובד/ת במילוי מקום למשרת מברר/ת תלונות, לשלושה חודשים (עם אפשרות להארכה) בהיקף של משרה מלאה. ההעסקה תהיה בדרגה 38 בדירוג המקצועי לעובד/ת ביקורת המדינה. 

תיאור התפקיד:

בירור תלונות מקרב הציבור על פי הוראות הפרק השביעי לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], ובכלל זה:

טיפול בתיקי תלונה, לרבות הכנת הצעות החלטה מנומקות, תוך עמידה באמות מידה של איכות ויעילות, ניהול קשרי עבודה טובים עם רשויות שלטוניות וציבוריות וכושר ניהול משא ומתן עם רשויות אלה. קיום קשר שוטף עם מתלוננים, ובכלל זה קבלת תלונות בעל פה ממתלוננים. ייצוג נציבות תלונות הציבור בפני פורומים וקהלים בהתאם להנחיות הממונים.

מילוי מטלות בהתאם לצורך ועל פי הנחיות הממונים.

תנאים מוקדמים: 

על המועמד/ת למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

  1. בעל/ת רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין. לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52 ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. מועמד/ת שחברותו מוגבלת כאמור יידרש/תידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם יבחר/תבחר לתפקיד וכתנאי לשיבוצו/ה.


  2. בעל/ת תואר שני במשפטים.

דרישות התפקיד:

ידע בתחום המשפט החוקתי והמינהלי; כושר להכין הצעות החלטה מנומקות להכרעה בצדקתן של תלונות; כושר לניהול משא ומתן ולקיום מגעים עם רשויות שלטוניות וציבוריות; יכולת גבוהה של ארגון וניהול עצמי; כושר התבטאות גבוה בכתב ובעל פה; נדרשת ידיעת השפה העברית על בוריה, וידיעת השפה האנגלית, לפחות כדי קריאה והבנה של ספרות מקצועית; רצוי ניסיון בעבודה פעילה של עריכת דין;

תחילת העסקה: מיידית.

משך ההעסקה: שלושה חודשים עם אפשרות להארכה. 

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ירושלים

תנאים נוספים: זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדתו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

המשרד רשאי להזמין לראיון בעל פה, רק מועמדים/ות שיעמדו בקריטריונים אובייקטיבים ושווים שייקבעו במשרד.

המעוניין/ת להגיש מועמדות למשרה ימלאו/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), ישלח/תשלח קורות חיים בצירוף תעודות המוכיחות כי הוא/היא בעל/ת ההשכלה הדרושה לצורך מילוי התפקיד לפי נוסח מודעה זו. כמו כן יצרף/תצרף המועמד/ת המלצות ואישורים על ניסיון בעבודה מקצועית וגיליון ציונים של התואר השני.

בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד בהליך המיון.

יובהר כי העסקת עובד/ת שנבחר/ה כממלא/ת המקום תוגבל לתקופת מילוי המקום ובכל מקרה לא יותר משנה והעובד/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לעבור למשרה קבועה בתקן ו/או להתמודד במכרזים פנימיים או להשתבץ במשרה פנויה בתקן הדורשת התמודדות במכרז פומבי כנדרש בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

את הבקשות יש להעביר עד ליום 29.6.22 למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכז בכיר משאבי אנוש ולציין "עבור מילוי מקום למשרת מברר/ת תלונות בירושלים"

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון: 02-6665137 או 02-6665056.