facebook

ביקורת על תהליכי קבלת החלטות בדרג הצבאי והמדיני במהלך "צוק איתן"

מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, החליט לפתוח בבדיקה בנוגע לתהליכי קבלת החלטות בדרג הצבאי והמדיני במהלך מבצע "צוק איתן", ואת מנגנוני הבדיקה והחקירה של צה"ל והממשלה

לנוכח טענות שהועלו, כי מדינת ישראל הפרה, לכאורה, את כללי המשפט הבינ"ל ואיננה בודקת את פעולות צה"ל כנדרש על פי הדין הבינ"ל, החליט מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, לפתוח בבדיקה בנוגע לתהליכי קבלת החלטות בדרג הצבאי והמדיני במהלך מבצע "צוק איתן", ואת מנגנוני הבדיקה והחקירה של צה"ל והממשלה.

הבדיקה תתבצע, בין היתר, גם לאור הדין הבינלאומי  ופסיקות בית המשפט העליון, מסקנות דוחות קודמים, ומסקנות וועדות ציבוריות קודמות, כולל זו אשר בחנה בעבר את מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינ"ל, וקבעה קווים מנחים לעבודת מנגנונים אלו.

כמו כן, החליט מבקר המדינה כי בנוסף לביקורת  שעורכת עתה החטיבה לביקורת מע' הביטחון בנושא המנהרות בגזרות השונות, תורחב הביקורת לתחומים נוספים, תוך מתן דגש לבחינת סוגיית מתן הביטחון לתושבי המדינה. בין התחומים נוספים שיבדקו: היערכות העורף ופעילות פיקוד העורף במהלך ימי מבצע "צוק איתן", בהיבטים של מדיניות ההתגוננות, מערך ההתרעה, פתרונות המיגון לאזרחים והטיפול באוכלוסייה באזורי עימות ומדיניות ההסברה.

יצוין, שלמשרד מבקר המדינה מגיעות בעת האחרונה עשרות פניות ותלונות בקשר למבצע "צוק איתן".

מדובר במטלת ביקורת מורכבת. לאור זאת הורה מבקר המדינה על ביצוע ביקורת בין-חטיבתית.