facebook

מכרז פומבי 20/2017 - משרות מבררי/ות תלונות בנציבות תלונות הציבור בירושלים

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
20/2017
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/10/2017 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
עוזר/ת למנהל/ת נציבות תלונות הציבור
מספר משרות מבוקש:
4
מקום המשרה:

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים/ות מועמדים/ות למשרות בלשכת המשרד בירושלים (ארבע משרות).

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במכרז זה – "תואר", משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 20/2017 - משרות מבררי/ות תלונות בנציבות תלונות הציבור בירושלים (ארבע משרות).

תואר המשרה:  עוזר/ת למנהל/ת נציבות תלונות הציבור.

תנאים מוקדמים:

על המועמדים/ות למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

1. בעלי/ות רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52 ב לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א-1961. מועמד/ת שחברותו/ה מוגבלת כאמור יידרש/תידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר/תיבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו/ה במשרה.

 2. בעלי/ות תואר שני במשפטים.

דרישות התפקיד:

ידע בתחום המשפט החוקתי והמינהלי; כושר להכין הצעות החלטה מנומקות להכרעה בצדקתן של תלונות; כושר לניהול משא ומתן ולקיום מגעים עם רשויות שלטוניות וציבוריות; כושר התבטאות גבוה בכתב ובעל פה; נדרשת ידיעת השפה העברית על בוריה, וידיעת השפה האנגלית, לפחות כדי קריאה והבנה של ספרות מקצועית; רצוי ניסיון בעבודה פעילה של עריכת דין;

רצוי גם ידע באחד מן התחומים הבאים: דיני שלטון מקומי, דיני עבודה או דיני מיסים.

תנאים נוספים החלים על מכרז זה:

המשרות הן במתח דרגות 38-35, 39-38, 42-39 של הדירוג המקצועי לעובדי/ות ביקורת המדינה, והמשכורת משולמת על פי סולם המיוחד לעובדי/ות ביקורת המדינה.

דרגתו/ה של מי שייבחר/תבחר במכרז תיקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

מועמד/ת אשר התקבל/ה בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיים/מה בהצלחה את תקופת הניסיון, לא יוכל/תוכל להתמודד במכרז ולא יוזמן/תוזמן למבחני המיון.

לצורך מילוי התפקיד עשוי/ה העובד/ת להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ובשעות נוספות וכן כרוכה העבודה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

למועמדים/ות ייערכו מבחני מיון (בכתב ובמרכזי הערכה). מועמד/ת שנבחן/נה עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא ייבחן/תיבחן שנית והישגיו/ה במבחנים הקודמים ישמשו לצורך מכרז זה. המשרד רשאי להזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה בפני ועדת הבוחנים, רק מועמדים/ות שיעברו/תעבורנה סף שייקבע ויימצאו מתאימים/ות. בעצם הגשת המועמדות למכרזים, מביע המועמד/ת את הסכמתו/ה להשתתף במבחנים כאמור.

למועמדים/ות עם מוגבלויות ייערכו, ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. המבקש/ת שתיערך לגביו/ה התאמה כאמור, יצרף/תצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות, יציין/תציין את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא, בשני עותקים, טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, למשרד מבקר המדינה, אגף משאבי אנוש, רח' מבקר המדינה 2, ת.ד 1081 ירושלים, ולציין על המעטפה את מס' המכרז.

על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן העתקי תעודות המוכיחות כי הם/הן בעלי/ות ההשכלה הדרושה למכרז; בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד במכרז.

כמו כן, על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן קורות חיים, צילום תעודת חבר בלשכת עורכי הדין בתוקף, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית, שמות ופרטים של ממליצים וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה.

התאריך האחרון להגשת מועמדות: ד' בחשוון התשע"ח, 24.10.17.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665137 או 02-6665147.

 

צפו בסרטון היכרות עם משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת Word

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת PDF