facebook

דוחות חופש המידע

בעמוד זה תמצאו דוחות שמפרסם משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מדי שנה לפי חוק חופש המידע. הדוחות כוללים נתונים על פעולות המשרד, על בעלי תפקידים ועל תקציב המשרד

סעיף 5 לחוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 קובע כי "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי, שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה; הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד". עם זאת קובע חוק חופש המידע כי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אינו נדרש לפרסם מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור.

להגשת פנייה לפי חוק חופש המידע:

עו"ד דוד נהיר, יועץ בכיר למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור על פי סעיף 3 לחוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998
טלפון: 02-6665101 ; דוא"ל: information@mevaker.gov.il

תשלום אגרה

ניתן לשלם את האגרה בדרך של העברת המחאה למשרדנו או בדרך של הפקדת הסכום הנדרש לחשבון הבנק על שם משרד מבקר המדינה בבנק הדואר, סניף ראשי, רח' יפו ירושלים (סניף 001), שמספרו 0053508.