facebook

מכרז פומבי 22/2017 - חשבונאי/ת ראשי/ת ועובד/ת החשבות בירושלים - משרה המיועדת לאנשים עם מוגבלות

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
22/2017
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/10/2017 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
חשבונאי/ת ראשי/ת ועובד/ת החשבות בירושלים - משרה המיועדת לאנשים עם מוגבלות
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למילוי משרה בלשכת המשרד בירושלים (משרה אחת).

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במכרז זה – "תואר", משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 22/2017 - חשבונאי/ת ראשי/ת ועובד/ת החשבות בירושלים - משרה המיועדת לאנשים עם מוגבלות (משרה אחת).

תנאים מוקדמים:

על המועמד/ת למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

1. בעל/ת תואר אקדמי ממוסד כלשהו שהוא/ היא גם בעל/ת רישיון רואה חשבון.

2. ניסיון של שנה לפחות בעבודה במערכת SAP. עדיפות לבעל/ת ניסיון מקצועי של שנה לפחות בתפקיד חשבונאי/ת ראשי בחשבות משרד ממשלתי.

3. עומד/ת בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פיסקה 35.221 לתקשי"ר.

4. מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 35.222 בתקשי"ר.

דרישות התפקיד:

סיוע למנהל מדור כספים וחשבונות במגוון תחומי אחריותו באגף החשבות הכולל בין היתר: התקשרויות, דיווחים, תשלומים בהתאם להוראות החוק, התכ"מ, התקשי"ר והוראות חשכ"ל הנוגעות לנושאים אלו; קיום קשר עם עם גורמים פנים משרדיים וביניהם מדור שכר, אנשי רכש, משאבי אנוש; קיום קשר עם גורמי חוץ כמו ספקים, אגף התקציבים, אגף החשכ"ל וכו'; ביצוע בקרות ובדיקות נדרשות בהתאם להנחיית מנהל מדור כספים וחשבונות; התחום החשבונאי: ביצוע רישומים חשבונאיים, התאמות הרישום החשבונאי, ניהול נכסים, סיוע בעריכת הדוחות הכספיים ותקופתיים ומתפקד בהנחיית מנהל מדור הכספים והחשבונות, כאיש קשר עם משרד רואה חשבון חיצוני.

כישורים נדרשים:

ידיעה בחוקים ובהוראות הנוגעות לתפקיד; ידיעה בחשבונאות ממשלתית, חשבונאות תקציבית בתחום הרכש ובתחום חישובי ורישומי שכר; ידע וניסיון בהנהלת חשבונות; הכרת השירות הציבורי; הכרת מערכות כספיות ממוחשבות; ידע וניסיון בעבודה עם גליונות אלקטרוניים מורכבים (אקסל).

מקום העבודה: ירושלים.

תנאים נוספים החלים על מכרז זה:

המשרה היא במתח דרגות 38-35, 39-38, 42-39 של הדירוג המקצועי לעובדי/ות ביקורת המדינה, והמשכורת משולמת על פי סולם המיוחד לעובדי/ות ביקורת המדינה.

דרגתו של מי שייבחר/תבחר במכרז תיקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

מועמד/ת אשר התקבל/ה בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיים/מה בהצלחה את תקופת הניסיון, לא יוכל/תוכל להתמודד במכרז ולא יוזמן/תוזמן למבחני המיון.

לצורך מילוי התפקיד עשוי/ה העובד/ת להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ובשעות נוספות וכן כרוכה העבודה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

למועמדים/ות ייערכו מבחני מיון (בכתב ובמרכזי הערכה). מועמד/ת שנבחן/נה עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא ייבחן/תיבחן שנית והישגיו/ה במבחנים הקודמים ישמשו לצורך מכרז זה. המשרד רשאי להזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה בפני ועדת הבוחנים, רק מועמדים/ות שיעברו/תעבורנה סף שייקבע ויימצאו מתאימים/ות. בעצם הגשת המועמדות למכרזים, מביע המועמד/ת את הסכמתו/ה להשתתף במבחנים כאמור.

התאמות במבחני המיון יערכו, ככל הניתן, למועמד/ת שיצרף/תצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה אבחון/מסמכים רפואיים. על המועמד/ת לציין את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

המעוניין/ת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא, בשני עותקים, טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, למשרד מבקר המדינה, אגף משאבי אנוש, רח' מבקר המדינה 2, ת.ד 1081 ירושלים, ולציין על המעטפה את מס' המכרז.

על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן העתקי תעודות המוכיחות כי הם/הן בעלי/ות ההשכלה הדרושה למכרז; בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות,  אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהיא וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד במכרז.

כמו כן, על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן קורות חיים, צילום רשיון רואה חשבון, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית, שמות ופרטים של ממליצים וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה.

התאריך האחרון להגשת מועמדות: ד' בחשוון התשע"ח, 24.10.17.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665137 או 02-6665147.

 

צפו בסרטון היכרות עם משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת Word

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת PDF