facebook

מכרז פומבי 15/2017 - משרות באגפי הביקורת בירושלים או בתל אביב

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
15/2017
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/10/2017 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
מנהל/ת ביקורת
מספר משרות מבוקש:
6
מקום המשרה:
 

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים/ות מועמדים/ות למשרות בלשכות המשרד בירושלים ובתל אביב.

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במכרז זה – "תואר", משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 15/2017- משרות באגפי הביקורת בירושלים או בתל אביב (6 משרות)

תואר המשרה: מנהל/ת ביקורת.

תנאים מוקדמים:

על המועמדים/ות למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

1. בעלי/ות תואר ראשון בחשבונאות, או בכלכלה, או במינהל עסקים, או בתעשיה וניהול שהם/הן גם בעלי/ות תואר שני באחד מהמקצועות הללו.

2. בעלי/ות ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה (לא כולל תקופת התמחות) באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים, מאקרו-כלכלה, תקציב.

העדפה תינתן למועמדים/ות שהם/הן בעלי/ות רישיון רואה חשבון, וכן למועמדים/ות בעלי ניסיון במחקר כלכלי ו/או בחברות ייעוץ כלכלי ו/או ביקורת חקירתית ו/או כחוקר/ת בגופי מחקר מודיעיני בגופי מערכת הביטחון.

חובה על המועמדים/ות לפרט בבקשותיהם/הן (אפשר בדף נפרד) את פרטי הניסיון הנדרש לרבות מקומות העבודה.

המשרות כרוכות בניידות רבה ובנסיעות אל מחוץ למשרד.

על המועמדים/ות לרשום אם הם/הן מעוניינים/ות לעבוד רק בירושלים או רק בתל אביב, או גם בירושלים וגם בתל אביב, ולמשרד שמורה הזכות לשבצם על פי שיקול דעתו, בהתחשב בצורכי המשרד ובכישוריהם.

תנאים נוספים החלים על מכרז זה:

המשרות הן במתח דרגות 38-35, 39-38, 42-39 של הדירוג המקצועי לעובדי/ות ביקורת המדינה, והמשכורת משולמת על פי סולם המיוחד לעובדי/ות ביקורת המדינה.

דרגתו/ה של מי שייבחר/תבחר במכרז תיקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

מועמד/ת אשר התקבל/ה בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיים/מה בהצלחה את תקופת הניסיון, לא יוכל/תוכל להתמודד במכרז ולא יוזמן/תוזמן למבחני המיון.

לצורך מילוי התפקיד עשוי/ה העובד/ת להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ובשעות נוספות.

למועמדים/ות ייערכו מבחני מיון (בכתב ובמרכזי הערכה). מועמד/ת שנבחן/נה עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא ייבחן/תיבחן שנית והישגיו/ה במבחנים הקודמים ישמשו לצורך מכרז זה. המשרד רשאי להזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה בפני ועדת הבוחנים, רק מועמדים/ות שיעברו/תעבורנה סף שייקבע ויימצאו מתאימים/ות. בעצם הגשת המועמדות למכרזים, מביע המועמד/ת את הסכמתו/ה להשתתף במבחנים כאמור.

למועמדים/ות עם מוגבלויות ייערכו, ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. המבקש/ת שתיערך לגביו/ה התאמה כאמור, יצרף/תצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות, יציין/תציין את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא, בשני עותקים, טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, למשרד מבקר המדינה, אגף משאבי אנוש, רח' מבקר המדינה 2, ת.ד 1081 ירושלים, ולציין על המעטפה את מס' המכרז.

על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן העתקי תעודות המוכיחות כי הם/הן בעלי/ות ההשכלה הדרושה למכרז; בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק, יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד במכרז.

כמו כן, על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן קורות חיים, צילום תעודת רו"ח, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית, שמות ופרטים של ממליצים וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה.

התאריך האחרון להגשת מועמדות: ד' בחשוון התשע"ח, 24.10.17.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665137 או 02-6665147.

 

צפו בסרטון היכרות עם משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת Word

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת PDF