facebook

החלטות על פטור ממכרז

החלטות ועדת המכרזים של משרד מבקר המדינה על מתן פטור ממכרז:

 

הודעה מנהלית: 

ניתן למצוא את החלטות ועדת המכרזים של משרד מבקר המדינה על מתן פטור ממכרז גם בלשונית שקיפות. החל מתאריך 01/09/2017, הן יופיעו רק בלשונית שקיפות.

למעבר ללשונית שקיפות