facebook

פרסום דוח מיוחד "ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים"

הדוח עוסק בהיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים, כדי לשפר את המענה לאיום זה ולהקטין את הסיכון הנובע ממנו

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח מיוחד: "ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים".


רחפנים - כלי טיס בלתי מאוישים המופעלים מרחוק - משמשים בשנים האחרונות הן לצרכים אזרחיים הן לצרכים ביטחוניים. לצד התועלות הצומחות מהשימוש ברחפנים, גדל הסיכון לשימוש בהם לרעה בהיבטים הביטחוניים, הפליליים והבטיחותיים, עד כדי פגיעה  בצנעת הפרט ,בחיי אדם ובביטחון המדינה.

דוח זה עוסק בהיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים, בסמכות ובאחריות של הגופים הקשורים לנושא זה ובפערים הקיימים בנוגע לאסדרת השימוש ברחפנים - כל זאת כדי לשפר את המענה לאיום זה ולהקטין את הסיכון הנובע ממנו.

לפי הערכת רשות התעופה האזרחית -רת"א, מספר הרחפנים בישראל צפוי להגיע עד סוף השנה  לכ-20,000. ברקע לכך, הוזלת מחירם, פשטות הפעלתם, שיפור יכולותיהם וזמינות ערוצי הרכש שלהם.

מבקר המדינה השופט(בדימוס) יוסף חיים שפירא הורה לבצע ביקורת בתחום זה בעיתוי מוקדם ככל האפשר. זאת לאור העובדה שביקורות קודמות (דוגמת הביקורת בעניין ההתמודדות עם איום המנהרות) הצביעו על כך שלעתים הטיפול באיומים מתהווים לא הלם את קצב התפתחותם, חומרתם והסיכונים הנובעים מהם. עקב כך ההיערכות המוקדמת אליהם לא הייתה טובה דייה.

הביקורת העלתה, כי מאז החל להתהוות האיום טרם הוסדרה האחריות הלאומית למענה לאיום הרחפנים שמקורם בשטח המדינה - במל"ל נערכת זה כשנתיים וחצי עבודת מטה לצורך הסדרת האחריות להגנה מפני איום הרחפנים.

לא מתבצעת אכיפה יעילה של דיני הטיס על מפעילי רחפנים ובכך נוצר סיכון לפגיעה בבטיחות התעופה- בשנת 2016 התרחשו בארץ 24 אירועי בטיחות שבהם היו מעורבים רחפנים, לעומת 14 אירועים בשנת 2015, כלומר עלייה של כ-70%.

בידי צה"ל לא קיים מענה שלם להתמודדות עם איום הרחפנים. נדרש כי צה"ל ישלים בהקדם את עבודת המטה שהוא מבצע בנושא כדי לקדם את גיבוש המענה לאיום הרחפנים שמקורם מחוץ לשטח המדינה.

עבודת המטה צריכה להיות מתואמת עם יתר הגופים הרלוונטיים לסוגיית איום הרחפנים ובשיתוף עימם. עבודת מטה מתואמת תסייע גם בגיבוש המענה להגנה מפני איום הרחפנים שמקורם בשטח המדינה ובכך יימנעו כפל מאמצים, כפל תקציבים וחריגה מלוחות זמנים להיערכות הנדרשת.

השטח האווירי של מדינת ישראל מצומצם והשמירה עליו מורכבת מאוד ומצריכה הטלת מגבלות רבות על הטסה של כלי טיס אזרחיים ובכלל זה רחפנים. אין להתעלם גם מגורמי טרור ומגורמים פליליים המשתמשים ברחפנים. במצב דברים זה על הגופים הרלוונטיים ובראשם הקבינט המדיני-ביטחוני ללמוד דוח זה ולפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים שצוינו בו. בעיקר להסדיר את תחומי האחריות הלאומית בנוגע לטיפול באיום הרחפנים ולשפר את המענה לאיום זה, בד בבד עם שמירת היכולת למצות את התועלת הגלומה בשימוש ברחפנים בתחום האזרחי ובתחום הביטחוני.

לשם שמירה על ביטחון המדינה, הטילה ועדת המשנה של הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בהתאם לסעיף 17 לחוק מבקר המדינה, חסיון על נתונים מהדוח. חסיון זה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.

לקריאת הדוח המלא